Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhet

HALVVÄGS TILL 2030

Vid millennieskiftet satte FN åtta utvecklingsmål som löpte fram till 2015. Dessa mål behandlade grundläggande överlevnad och utbildning i utvecklingsländer. Under början av 2000-talet började ansvarsfull förvaltning och ägande få fäste inom finansvärlden och investerarkollektivet och bolagen vi investerar i har gjort många och stora förbättringar för att säkerställa leverantörskedjor och ansvarsfull affärsverksamhet. 2015 var det dags att uppdatera målen och höja ambitionen vilket mynnade ut i 17 uppdaterade mål under namnet agenda 2030. Fokus flyttade från utvecklingsländer till en mer global omställningsagenda för kommande 15 år. 2022 var vi halvvägs genom denna period och det finns all anledning att pausa och se tillbaka på hur vi omfamnat och börjat ta oss mot måluppfyllnad.

Men vad är det för mål vi pratar om egentligen? Agendan är ett ramverk för prioriterade utvecklingsmål och har antagits av 193 länder och behandlar en bred palett av frågor gällande miljö, klimat och sociala frågor och om milleniemålen var inriktade mot att höja standarden i utvecklingsländerna så är denna alltmer riktad mot oss i de industrialiserade länderna. Det är vi som måste vakna upp och inse behovet och vikten av att vi ställer om. Målen behandlar utöver mat, utbildning och fattigdom även miljö, klimat, urbanisering och hållbar produktion och konsumtion. Det är kanske därför de fått en så bred spridning – att målen berör oss. Omställning och rädda världen är något vi ska bidra till som privatpersoner, anställda och som nation. Vi leds i rätt riktning både genom morötter i form av skattereduktioner, billigare finansiering och subventioner och piska med pris på utsläpp, förbud och dryga böter för dem som sackar efter. En annan bidragande faktor till genomslagskraften är att målen paketerats i en färgglad fyrkant som används flitigt i världens alla hörn.

Men har vi verkligen kommit halvvägs? En vetenskaplig bedömning kommer fram till att målen bara haft begränsad transformerande påverkan på politiken och vi är därför långt ifrån halvvägs. Det har onekligen tagit lång tid att formalisera hur vi ska verkställa och leverera på målen. EU tog tidigt på sig ledartröjan framför allt gällande klimat och har gjort tydlig politik av frågan med sin Gröna giv, Fit for 55 och andra tegelstenar som ska röstas igenom och långsamt tråcklas ner till nationerna som verkställer genom egna lagar och förordningar.

USA stod mitt i ett maktskifte som skulle möjliggöra en mer ambitiös agenda men precis när vi skulle skrida till verket så kom covid, tätt följt av kriget i Ukraina, följt av en skenande inflation och vi har fått prioritera om under en period. Men nu tar vi vid där vi slutade och det råder i det närmaste en kapplöpning för att stimulera ekonomin, ställa om energiförsörjningen och gå i bräschen.

På vissa punkter har USA tagit ledarskapet med IRA paketet som tydligt driver omställning med subventioner och skattelättnader. Vi kan dock konstatera att målsättningar om mer sociala aspekter kommit lite i skymundan.

På Carnegie Fonder är FNs agenda en viktig grundpelare i grunden i vår hållbarhetsansats. Det finns ett flertal anledningar till detta:

  • Som en del i vårt kundlöfte till våra andelsägare investerar vi ansvarsfullt och påverkar bolagen till beslutsfattande som inte tär på människor och planet. Vi vill vara en del av lösningen och sättet vi gör det på är genom att stå bakom olika initiativ, ställa samma krav på oss själva som bolagen vi investerar i samt genom att använda vårt ägande på stämmor, i dialoger och andra påverkansmetoder putta bolagen i rätt riktning.
  • En annan del av vårt kundlöfte är att skapa god riskjusterad avkastning. Genom att undvika ohållbara affärer, ägare, leverantörskedjor mm minskar vi risken för otrevliga överraskningar. Dessutom har hållbarhet i allt tydligare grad blivit en licens för att bedriva verksamhet.
  • Det finns också en betydligt mer handfast och kapitalistisk anledning till vårt fokus på hållbara affärer. Detta är vår tids största affärsmöjlighet. Hundra år av fossilberoende urbanisering ska reverseras viket leder till årtionden av tillväxt och lönsamhet för bolag som har produkterna och tjänsterna som erbjuder lösningar eller bolag med kraft att ställa om och utmana ett traditionell affär.
  • Dessutom är det bolag och privata investeringar som står för den största delen av omställningen. Det banar väg för marknadsekonomins krafter där bästa produkt, bästa pris och bästa process vinner.
  • Genom att hitta bolag på sätt sida av denna globala megatrend är vi en del av lösningen och lever upp till hedersuppdraget vi fått av våra andelsägare och ökar våra möjligheter att hitt framtidssäkrade bolag och morgondagens börsvinnare.

Författare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetsansvarig. Förvaltar Carnegie All Cap.