Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Investment Grade, Hållbarhet

Hårda krav i Carnegie Investment Grade

Nordiska företagsobligationer. Höga kreditbetyg. Ambitiösa hållbarhetskrav. Det är alla kännetecken på Carnegie Investment Grade, en kreditfond som förvaltas av Mona Stenmark och Mikael Engvall.

Carnegie Investment Grade fyller en naturlig plats i Carnegie Fonders erbjudande av kreditfonder. Fonden investerar i bolag med hög kreditvärdighet, så kallad Investment Grade, men kan också investera i High Yield (upp till 10 procent), vilket är en möjlighet för att skapa lite extra avkastning. Ser man till risknivån, 2 av 7, hamnar fonden mellan Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Corporate Bond.

-Fonden klassas som Artikel 8. Minsta andel hållbara investeringar är 30 procent men utfallet är i regel högre än så. I december 2023 var andelen 67 procent hållbara investeringar enligt SFDR, berättar förvaltaren Mona Stenmark. Centralt för dessa investeringar är att de bidrar till FN:s Globala Hållbarhetsmål.

Mona Stenmark
Mona Stenmark

Analysen som görs inför en möjlig investering är av yttersta vikt. Tyngdpunkten ligger framförallt på tre risker och tillika analyser:

  1. Kreditanalys. Förvaltarna träffar bolaget, säkerställer att det finns en stark ägare och går igenom klassiska nyckeltal och parametrar som kontinuitet, långa kontrakt och att det är en stabil emittent.
  2. Hållbarhetsanalys. Denna görs i Carnegie Fonders egenutvecklade verktyg THOR, där de går igenom datapunkter och frågeställningar kopplade till ESG som landar i ett hållbarhetsbetyg.
  3. Likviditetsanalys. Likviditeteten i den aktuella obligationen är viktig. På aggregerad nivå är det av yttersta vikt att det går att omsätta obligationerna som ligger i fonden.

Bank, industri, fastigheter, investmentbolag och energi är de största sektorerna Carnegie Investment Grade är investerad i. Och det är också här vi hittar flera bolag som bidrar till FN:s Globala Hållbarhetsmål (SDG).

-Ungefär 60-65 procent av fonden kan kopplas till FN:s globala hållbarhetsmål. Ungefär 30 procent av dessa är öronmärkta obligationer där pengarna endast får användas för hållbara ändamål, säger Mikael Engvall. Övriga är investeringar i bolag med verksamheter med tydliga bidrag till hållbarhetsmålen vilket framför allt industri- och fastighetssektorn i Norden erbjuder.

Det finns tre huvudtyper av hållbara obligationer:

  • Gröna obligationer använder likviden till investeringar som har med miljö att göra. Det kan vara till exempel investeringar i förnyelsebar energi, energieffektivisering eller miljöcertifierade fastigheter. Carnegie Investment Grade har till exempel investerat i gröna obligationer utgivna av Tomra.
  • Sociala obligationer fungerar på samma sätt att likviden är öronmärkt, men i stället för miljö så är det till social hållbarhet. Detta är fortfarande relativt ovanligt. Carnegie Investment Grade har till exempel investerat i en social obligation utgiven av Getinge.
  • Hållbarhetslänkade obligationer skiljer sig. Här sätter bolaget upp ett eller flera mål som har med hållbarhet att göra. Det kan vara till exempel att minska utsläppen med en viss procent innan ett visst datum. Om bolaget inte lyckas måste en straffränta betalas till investerarna. Carnegie Investment Grade har till exempel investerat i en hållbarhetslänkad obligation utgiven av Kinnevik.

God governance och att kunna påverka bolagen i rätt riktning är viktigt för Carnegie Fonder. Till skillnad mot Mona och Mikaels kollegor på aktiesidan är det inte möjligt för kreditförvaltarna att delta på bolagsstämmor. Däremot finns det andra sätt att påverka innehaven.

-Vårt ränteteam är en del av ett större förvaltarteam, där även aktieförvaltare och hållbarhetsanalytiker ingår. Vi kan vara investerade i samma bolag, vilket betyder vi har ett informationsutbyte över tillgångsgränserna och på en aggregerad nivå kan vi ha en bolagsdialog, säger Mona.

-Dessutom kan vi gå ihop med andra i investerarkollektivet och framföra våra synpunkter, tillägger Mikael.

Mikael Engvall

Ett av Carnegie Investment Grades största innehav är Tomra, ett norskt bolag som är världsledande inom automatiserad returhantering och sensorbaserad sortering. Andra segment är sorteringsmaskiner för mat- och gruvindustrin där bolaget även ser en hög tillväxt. Tomra är en aktör inom ett segment som gynnas av strukturella trender och övergången till ett cirkulärt samhälle.

-Tomra är ett långsiktigt case som vi har varit investerade i sedan Carnegie Investment Grade startade 2019. Sortering, minskat svinn, återvinning och insamling är något som ligger i tiden och framför oss. Vi i Norden ligger i framkant, men fler länder följer efter och inför reglering inom returhantering, säger Mona.