Stäng

Hett med renodlade företagsobligationer

Återhämtningen avseende företagskrediter fortsatte under maj och aktiviteten återkom även till primärmarknaden trots att många emittenter finansierar sig avsevärt dyrare jämfört med tiden före coronakrisen.

Från Riksbanken fortsätter stödköp av obligationer emitterade av stat, kommun och hypoteksbolag samt av företagscertifikat inom segmentet för Investment Grade. Avseende köp av företagsobligationer har Riksbanken anlitat Blackrock Financial Markets Advisory för att utvärdera hur ett köpprogram skulle kunna se ut. Uppdraget väntas bli klart inom kort.

Till skillnad från den mer ansträngda likviditetssituationen vi såg under mars fungerar handeln nu klart bättre och med allt tightare kreditmarginaler noterade vi en uppgång för Carnegie Likviditetsfond om 0,21 procent under maj.

Vi har varit aktiva i fonden under månaden och agerat både i primär och sekundärmarknaden. Vi var med i en ny treårig senior obligation emitterad av statliga SBAB som under maj även gav ut obligationer i andra delar av kapitalstrukturen. I det mer defensiva segmentet köpte vi bostadsobligationer emitterade av Stadshypotek samt ökade exponeringen mot Stockholms Läns Landsting genom köp i andrahandsmarknaden.

Det är dock i det mer renodlade segmentet för företagsobligationer som det fortsatt går att hitta riktigt bra avkastning i andrahandsmarknaden. I investmentbolaget Kinnevik har vi köpt obligationer med mindre än två år till förfall till en avkastning om STIBOR +100. I fastighetsbolaget Heimstaden Bostad, som har ett geografiskt diversifierat bestånd av bostadsfastigheter och med Alecta som en av de större ägarna, ökade vi vår exponering genom köp av obligationer med förfall redan i slutet av 2020 som ger oss STIBOR +138. Med inflöden i fonden under månaden har vi även gjort successiva köp i emittenter som Ica, Electrolux och statligt ägda Jernhusen.

Carnegie Likviditetsfond är en fond med exponering mot stat och kommun samt bostadsobligationer, seniora banker samt företagsobligationer inom Investment Grade. Fonden genomsnittliga portföljlöptid understiger 2 år och investeringar sker huvudsakligen i obligationer med rörlig ränta vilket leder till låg ränterisk i fonden.

Mer om fonden

Likviditets­fond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Nygammal exponering i norska vägtullsoperatören Fjellinjen
Carnegie Likviditetsfond

Nygammal exponering i norska vägtullsoperatören Fjellinjen

Som vanligt under den svenska semesterperioden var juli en månad med låg aktivitet och få transaktioner i primärmarknaden. Med begränsat utbud var det istället köparna som satte sin prägel på...

Mona Stenmark 4 augusti 2020
Investeringar i SKF och Stenvalvet
Carnegie Likviditetsfond

Investeringar i SKF och Stenvalvet

Även juni blev en stark månad för företagskrediter och när vi summerar första halvåret 2020 kan vi konstatera att vi upplevt osedvanligt stora rörelser under perioden. Osäkerheten kring effekterna av...

Mikael Engvall 3 juli 2020
Fokus på defensiva sektorer
Carnegie Likviditetsfond

Fokus på defensiva sektorer

Efter den svaga utvecklingen under mars månad med markant sämre likviditet i segmentet för företagskrediter såg vi en tydlig återhämtning i marknaden under april. Under föregående månads jakt på likviditet...

Mikael Engvall 5 maj 2020