Stäng
Språk
Meny

Så byggdes ”Hysen” till succé

Maria Andersson och Niklas Edman.

Carnegie High Yield Select  – ”Hysen” – kan blicka tillbaka på två minst sagt händelserika år, som får summeras som goda för fonden både vad gäller avkastning och flöden. Vi tackar alla investerare för förtroendet, skriver förvaltarna Niklas Edman och Maria Andersson i sin tvåårssummering.

Carnegie High Yield Select har under denna tvåårsperiod levererat en mycket konkurrenskraftig avkastning både i absoluta tal och riskjusterat med drygt 10 procent efter avgifter. Detta i en värld där den ena oroligheten avlöser den andra. Geopolitiska spänningar och handelskrig har kommit att bli vardagsmat i många av världens hörn.

Carnegie High Yield Select fyller två år och firar med en avkastning på över 10 procent.

Under det första året hade oroligheterna en negativ inverkan på risksentimentet men under 2019 har det varit ett mycket gynnsamt riskklimat. Sett till hela perioden har marknadseffekten varit mer eller mindre neutral.

Fondens avkastning har primärt drivits av underliggande kuponger och bolagshändelser (majoriteten av en positiv karaktär), där SBB, SGL och Containerships sticker ut, för att nämna några. Utvecklingen har till mindre del drivits av marknaden, vilket också är ansatsen i fonden med kort kreditbindning/marknadsexponering

Under den gångna tvåårsperioden har fonden vuxit från noll till i skrivande stund knappt 1 miljard kronor, vilket innebär att vi är halvvägs till fondens mål om att stänga vid 2 miljarder. Mot bakgrund av allt detta tror vi fortsatt att vi har en investeringsfilosofi och ansats till detta segment, som kan vara konkurrenskraftigt över tid.

Vi är fortsatt övertygade om att vi kan fylla en lucka och vara en naturlig del av många sparares portföljer.

”Fel timing”

När fonden startades i november 2017 kantades nyhetsrubrikerna av att det var fel timing för High Yield, att en korrigering var på väg och att den under många år stadigt stigande riskaptiten och de krympande kreditmarginalerna skulle vända.

Det är en synpunkt som vi höll med om både då och nu, givet att man drog all världens High Yield över samma kam, med historiskt sett låga kreditmarginaler i globala marknader som USA och Europa.

Vi vågar dock argumentera att High Yield-marknaden är mer mångfacetterad än så och att man bör se på individuella segment för att skapa sig en mer nyanserad bild om relevanta avkastningsmöjligheter och risker.

Här tror vi fortsatt att nordisk HY och de segment HYSen opererar i kan skapa god riskjusterad avkastning över tid.

Dagens Industri den 29 september 2017.

Utvecklingen för globala marknader var under 2018 minst sagt utmanande, både för aktier och krediter som uppvisade kraftig volatilitet där globala investerare prisade om risk genom att dra isär kreditmarginalerna.

Detta fick framförallt europeiska kreditmarknaden att utvecklas svagt samtidigt som den amerikanska marknaden påverkades av att FED höjde räntan. Norden och de lokala segmenten påverkades mindre och kan konstateras klarade sig relativt bra.

Bortblåsta orosmoln

Allt vände i januari 2019. Över natten ökade investerarnas riskaptit kraftigt och första kvartalet kom att summeras till ett lättnadsrally för alla tänkbara risktillgångar. De globala orosmolnen var som bortblåsta och marknaderna som haft tuffast under 2018 steg också mest under inledningen av 2019.

Riskaptiten för nordiska krediter har överlag varit god sedan årsskiftet vilket bekräftas av både en intensiv primärmarknad, där både nya och gamla emittenter passat på att hämta in pengar, och goda inflöden till fonderna.

Även om oroligheterna till synes försvunnit kvarstår bakomliggande faktorer som handelskriget mellan USA och omvärlden, allt fler vikande konjunktursignaler, en allt större osäkerhet kring Brexit, om än i en något mjukare ton samt centralbanker som försöker mitigera med löften om stimulanser.

Det tåls således att ställa sig frågan vad som egentligen förändrats och vad förväntningarna framgent bör innebära när vi nu börjar närma oss nivåerna från 2017.

Fonden

Carnegie High Yield Select investerar primärt i nordiska högavkastande obligationer vilket innebär att fonden lånar ut pengar till bolag som relativt sett har högre risk och således får betala mer för sina lån.

Tanken är att kunna investera i mindre bolag som trots sin begränsade storlek kan utgöra en aktiv vikt i portföljen. Vår grundansats är fortsatt att den huvudsakliga delen av portföljen skall vara obligationer med en kortare kreditbindning och med rörlig kupong.

Detta innebär i praktiken att merparten av avkastningen förväntas komma från kupongerna snarare än prisrörelser och/eller förändringar i ränteläget. Även om vi fokuserar på kortare löptid och rörlig ränta fortsätter vi att premiera bolagsanalys och fundamentala faktorer som grund för investeringar, vilket gör att vi till en viss grad är exponerade mot längre löptider och fasta räntekuponger.

Detta är något vi kan känna oss mer komfortabla med om vi starkt tror att bolaget på sikt har goda förutsättningar till att avsevärt förbättra sin riskprofil samt att bolaget betalar en hög kupong.

Vi ser fortsatt framför oss att portföljen på medellång sikt kommer att ha en underliggande avkastning om ca 5-6 procent, en kreditbindning runt 3 år och en räntebindning under 1,5 år. Samtidigt som vi kan minska den generella marknadsrisken i en koncentrerad portfölj blir risken för specifika bolagshändelser större, både i positiv och negativ mening.

Under den gångna tvåårsperioden har fonden vuxit från noll till i skrivande stund knappa miljarden, vilket innebär att vi är halvvägs till fondens mål om att stänga vid 2 miljarder för att kunna bibehålla aktiva vikter för bolagen.

Några tydliga trender som påverkat fonden positivt är fastighetsbolag som söker officiell eller högre rating och en aktiv nordisk transaktionsmarknad.

På det förstnämnda har SBB återigen varit fondens enskilt största bidragsgivare då bolaget kraftigt förbättrat sin kreditkvalitet och utvecklats från att inte ha något publikt kreditbetyg till investment grade, vilket fått priset på bolagets obligation att stiga och vi har under denna period lyckats få både en och två ratingresor.

Offentliga Hus är ett annat bolag som förvaltar samhällsfastigheter och har under 2019 annonserat att man aspirerar på liknande resa där bolaget ämnar växa portföljen och uppnå investment grade rating inom 2 år, en ambitiös resa men en vi ser fram emot att följa.

Transaktionsmarknaden och uppköp har varit årets hetaste trend och vi har fått säga adjö till ett drygt tiotal bolag. SecureLink, Containerships och EG Group är exempel på bolag som köpts upp av globala konkurrenter eller investmentbolag där man återlöst obligationerna i förtid till en kraftig premie, något som blir en fantastiskt uppsidesoption till ett i grunden stabilt bolag.

På samma tema har vi haft återlösen i bolag som Scan Global, DDM och SBB mot bakgrund av att man växt ifrån sin kapitalstruktur. Det är precis dessa bolagsspecifika nyheter som bidrar positivt till avkastningen i fonden utöver den underliggande kupongräntan.

Även om vissa innehav utgör syndabockar och guldkorn så har den absoluta majoriteten bidragit positivt till avkastningen. Vi liknar portföljen vid en myrstack där samtliga obligationer drar sitt strå och bidrar.

Det är alltså den aggregerade insatsen som kommer att skapa de större resultaten, även om det ömsom är väldigt roligt att få vara med i de investeringar som visar sig tillhöra de riktiga guldkornen.

Framtiden

Konstanta geopolitiska oroligheter, rekordlåg ränta och tillgångspriser stimulerade av expansiva centralbanker fortsätter att prägla investerarnas riskhumör.

Vi förväntar oss fortsatt att huvuddelen av avkastningen framgent kommer från underliggande kupong och specifika bolagshändelser snarare än fortsatt kompression av kreditspreadarna.

De underliggande bolagen betalar en hög kupong och det är primärt utvecklingen för just dessa som är det centrala för fondens utveckling snarare än marknadssentimentet från tid till annan. Efter två år kan vi presentera en fond som vi känner oss bekväma med och som är något mer defensiv än initialt tänkt.

Portfölj Nuvarande Mål
Effektiv ränta, % 7,1
Avkastning till förfall, % 7,5
Effektiv ränta (SEK-klass), % 7,1 ~5,5
Effektiv ränta (NOK-klass), % 8,8
Effektiv ränta (EUR-klass), % 6,5
Kreditduration, år 2,8 ~3
Ränteduration, år 0,6 <1,5
Förvaltat kapital (SEK miljarder) 1,0

För 2020 ser vi framför oss att huvuddelen av avkastningen kommer att utgöras av underliggande kuponger och att fonden presterar mer eller mindre i linje med dessa minus avgifter.

Vi poängterar att osäkerheten gör att det finns ett antal faktorer som kan påverka utvecklingen både positivt och negativt

Vi tackar för förtroendet under denna period och ser fram emot många högavkastande år framöver!

Mer om fonden

High Yield Select 3 SEK

Grafen ovan visar utveckling för Carnegie High Yield Select 3 SEK. Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (NOK). Carnegie High Yield Select investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fokus på sekundärmarknaden
Carnegie High Yield Select

Fokus på sekundärmarknaden

Inledningen på nya året fortsatte i linje med föregående års starka sentiment men kom snart av sig efter militära oroligheter mellan USA och Iran samt det kinesiska coronaviruset som sprider...

Maria Andersson 4 februari 2020
Högsta betyg för Niklas Edman tolv månader i rad

Högsta betyg för Niklas Edman tolv månader i rad

Ränteförvaltaren Niklas Edman som förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select har återigen tilldelats högsta betyg, AAA, av Citywire. Till skillnad från Morningstar utvärderar Citywire inte fonder, utan...

Kristina Flintull 17 januari 2020
Nytt innehav på topplistan
Carnegie High Yield Select

Nytt innehav på topplistan

Så kom årets sista månad och vi fick tacksamt nog återigen njuta av en stark marknad karakteriserad av stigande aktiekurser och sjunkande kreditmarginaler. Det goda sentimentet supporterades av både upplevda...

Maria Andersson 7 januari 2020