Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Investment Grade

Hög aktivitet i marknaden

Under andra halvan av augusti öppnade primärmarknaden upp och vi såg en hel del emissioner i marknaden. Fonden deltog bland annat i emissioner från Nibe, Lifco och Landshypotek. Nibe är ett av fondens större innehav och vi investerade i både obligationen med 2 års löptid med fast ränta och 4 års – obligationen med rörlig ränta. Lifco emitterade 2-åriga obligationer och där valde vi att ta exponering i den med fast ränta. Även Lifco finns på fondens topp 10 största innehav. Landshypotek emitterade en senior non preferred (SNP). De rankas efter traditionella seniora obligationer men före efterställda obligationer och hybridkapital. SNP:s har tillkommit som ett led i att uppfylla de minimikrav som ställs på banker avseende nedskrivningsbara skulder. De ska bidra till att öka bankernas återkapitaliseringskapacitet.

Vi lyssnade på vice Riksbankschef Martin Flodén i slutet på månaden som diskuterade svensk penningpolitik. Budskapet var hökaktigt där de ser framför sig en uthållig stram penningpolitik tills de är övertygade om att inflationen nått en långsiktigt lägre nivå. Även om inflationen rört sig åt rätt håll den senaste tiden är inflationstrycket fortsatt högt och motståndskraften i svensk ekonomi har varit överraskande. Han var samtidigt ödmjuk inför inkommande data och vill inte förekomma räntebeskedet senare i september.


Att Stibor kontinuerligt blivit högre bidrar positivt till den löpande avkastningen i fonden då Stibor är basräntan för våra obligationer med rörlig ränta. Fonden består till största delen av obligationer med rörlig ränta vilket ger en låg ränterisk och innebär att effekten av ränterörelser på fonden är begränsad. Tillsammans med en attraktiv nivå på kreditmarginaler resulterar det i goda avkastningsförutsättningar framgent.

Det finns naturligtvis viss risk för att vi kommer uppleva volatila marknader när vi blickar framåt och vi står konsekvent fast vid vår defensiva investeringsfilosofi med fokus på stabila bolag, hållbarhet, likviditet och diversifiering.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.