Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Likviditetsfond

Högre underliggande yield

Även om det fanns enskilda obligationer och segment, framförallt inom fastigheter, som rörde sig under månaden var marknaden som helhet relativt oförändrad sett till kreditmarginaler. Det som är positivt är att fonden nu har en så pass hög underliggande yield att den löpande genererar avkastning även om kreditspreadarna inte blir tightare. Det kan vi i huvudsak tacka den högre nivån på Stibor för, en ränta som vi har fått med oss i takt med Riksbankens höjning av reporäntan. Förväntningarna är att vi kommer se ytterligare en rejäl höjning av reporäntan i samband med Riksbankens möte i slutet av november.

Fönstret för emittenter att agera i primärmarknaden är fortsatt öppet även om aktivitetsnivån är lägre inom vissa delsegment, framför allt på fastighetssidan. Kraftringen som är ett energibolag med egen fossilfri produktion emitterade nya obligationer med 3 års löptid till en ränta om Stibor +125 punkter. Vi finansierade delvis köpet med att sälja några av våra obligationer i samma namn med kortare löptid. Kraftringen ägs av ett antal skånska kommuner, med Lunds kommun som huvudägare och bolaget har en A-rating ifrån Stnadard & Poor’s. I banksektorn var Volvofinans Bank ute i primärmarknaden och vi köpte en mindre post med förfall om drygt 3 år. Vi förlängde också delar av vår exponering i återvinningsbolaget Tomra genom en ny treårig obligation.

I övrigt var vår aktivitet koncentrerad till andrahandsmarknaden där vi köpte obligationer i statligt ägda Specialfastigheter samtidigt som vi avyttrade obligationer med kortare löptid utgivna av samma emittent. Specialfastigheter äger och förvaltar Sveriges säkraste fastigheter som kriminalvårdsanstalter, försvarshögkvarter och domstolar. Specialfastigheter har en AA+ rating ifrån Standard & Poor’s. Vi tog också in en post i Stockholms kommun i andrahandsmarknaden, en typ av papper som tidigare legat med en avkastning nära noll men som tack vare det högre ränteläget nu ger oss en yield om knappa två procent med en ränta som successivt ställs om i takt med förändringar i Stibor.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.