Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Corporate Bond

Högt tempo i nordisk kreditmarknad

Inflationsdata kom in något högre än förväntningar även denna månad och räntorna har därför fortsatt att stiga samtidigt som förväntningarna på flertalet räntesänkningar från centralbanker i närtid också minskar. Trots ränteuppställ så fortsatte februari visa stark efterfrågan på krediter och i takt med att siffror för fjärde kvartalet rapporterades så kom allt fler bolag till marknaden och hämtade in nytt kapital eller refinansierade befintlig skuld.

Företagen gynnas av den starka riskaptit som råder vilket avspeglas i relativt låga kreditmarginaler, vilka i rådande marknadsmiljö ofta slutar lägre än vad som initialt indikeras för transaktionen. Låga kreditmarginaler är särskilt tydligt om vi lyfter blicken söderöver mot Europa där index för high yield noteras nära 300 baspunkter vilket enbart är runt 100 baspunkter från historiskt lägsta nivån. Europeiska krediter som dessutom ofta har långa förfall är något vi gärna undviker i en stark marknad till förmån för nordiska krediter som både betalar bättre men där också marknadsrisken blir något lägre med kortare förfall.

Under månaden deltog vi i primärtransaktioner med svenska namn som konsultbolaget Afry och Coor som har en nordisk serviceverksamhet samt investmentbolaget Lifco. Afry och Coor är nya namn i portföljen och ingår i kategorin defensiv high yield vilket är en andel vi ökat exponeringen mot sen en tid tillbaka samtidigt som vi minskat andelen innehav med lägre kreditbetyg.

Portföljens innehav har nu rapporterat siffror för fjärde kvartalet vilka fortsatt kan sammanfattas över lag stabilt från ett kreditperspektiv även om viss marginalpress och fortsatt sämre utsikter ger en fingervisning om var vi befinner oss i konjunkturen.

Trots en mer defensiv portfölj med klar övervikt mot investment grade och kort kreditbindning så betalar kvalitet fortsatt bra vilket också reflekteras i portföljens höga löpande avkastning. En stor andel av avkastningen för februari härrörs återigen till fastighetssektorn. Balder, trots en mindre exponering, lyckades ta sig till topp tre av bidragsgivare tack vare att de stärkte upp balansräkningen genom en nyemission som de använder för att minska sin hybridskuld.

Författare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.