Stäng
Språk
Meny

Hösten bjuder fortfarande på grönt

Under oktober avtog aktiviteten i marknaden något även om det fortfarande finns en relativt god efterfrågan hos investerare. Framför allt fastighetssektorn, som tillsammans med bank är en dominerande sektor i den svenska Investment Grade marknaden, visade på en viss avmattning i kombination med ökad volatilitet under månaden.

Diskussionen om inflationsuppgången är tillfällig eller mer bestående är fortsatt i fokus. Räntorna, framför allt de kortare, rörde sig uppåt som en följd av marknadens tro att räntehöjningar kan komma tidigare än förväntat. Tongångarna från centralbankerna är dock försiktiga och Riksbankens kommentarer kring inflationen är att de ser dem som tillfälliga och att varsamhet måste iakttas när en mindre expansiv penningpolitik blir aktuell.

Fonden investerade i fastighetsbolaget Hufvudstaden som emitterade en grön 5-årig obligation, där emissionslikviden skall användas till investeringar som minskar energiförbrukningen med satsningar på förnybar energi som solpaneler och geoenergi. Getinge, som emitterade en social obligation tidigare i höst, återkom till marknaden, denna gång med en femårig obligation som betalar Stibor + 87 punkter. Vi förlängde även exponeringen något i Humlegården som är ett fastighetsbolag med 100% grön finansiering, vilket innebär att alla deras utestående obligationer är gröna. Inom fastighetssektorn minskade vi vår exponering i Vacse, som fokuserar på fastigheter inom rättsväsendet och vi sålde även av en kortare position i Stockholm Exergi då kreditmarginalerna i dessa innehav nu ligger på väldigt komprimerade nivåer. Bolagsrapporterna har duggat tätt under månaden och en stor del av fondens innehav har rapporterat. Sammanfattningsvis har majoriteten av rapporterna varit positiva ur ett kreditperspektiv.

Carnegie Investment Grade investerar i välskötta, solida och hållbara bolag, vilket skapar goda förutsättningar för en långsiktigt stabil avkastning. Vi investerar främst i obligationer med rörlig ränta, vilket bidrar till en låg ränteduration och därmed en begränsad ränterisk. Vi prioriterar en defensiv och diversifierad portfölj, i linje med vår förvaltningsfilosofi.

Mer om fonden

Carnegie Investment Grade A

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg. Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ökade positioner i Hexagon, Arla och Peab
Carnegie Investment Grade

Ökade positioner i Hexagon, Arla och Peab

Aktiviteten i marknaden som tog fart i andra halvan av augusti höll i sig under början av september för att sedan avta och igen få ny fart mot slutet av...

Mona Stenmark 5 oktober 2021
PEAB – ny grön obligation
Carnegie Investment Grade

PEAB – ny grön obligation

Den första halvan av augusti präglades fortfarande av semestrar och lugna marknader, men under den andra halvan av månaden började det röra på sig och vi såg allt större aktivitet...

Mona Stenmark 3 september 2021
Semestermarknader och en ”positiv outlook”
Carnegie Investment Grade

Semestermarknader och en ”positiv outlook”

Semesterstiltjen har infunnit sig och vi har upplevt en lugn månad på kreditmarknaden, framförallt i primär- men även i sekundärmarknaden. Dock såg vi en mer dramatisk rörelse när det gäller...

Mona Stenmark 4 augusti 2021