Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhet, Nyhet

Anna Strömberg, hållbarhetsansvarig: ”Vi flyttar hela tiden fram målsnöret”

Förvaltarnas uppskattade månadsrapporter har nu kompletterats med ytterligare hållbarhetsdata.

Vad är nytt?

“Vi har lagt till mer detaljer och genomlysning av fondernas hållbarhetsarbete. Det handlar dels om regulatoriska krav där vi visar i vilken omfattning fonderna är hållbara enligt SFDR och i vilken mån de lever upp till den så kallade taxonomin. Men framför allt vill vi lyfta fram och belysa våra hjärtefrågor såsom aktivt ägande, klimatfrågor och mångfald”, säger Anna Strömberg, förvaltare Carnegie All Cap och hållbarhetsansvarig på Carnegie Fonder.

Vad kan man läsa om fondernas klimatpåverkan?

“Dels redovisar vi förstås det sedan länge etablerade måttet koldioxidavtryck. Men det ger inte hela bilden eftersom det är ett bakåtblickande, historiskt mått. Vi tycker är mer relevant att titta på bolagets ambition att minska sina utsläpp i linje med Parisavtalet. Därför uppmanar vi samtliga våra innehav att sätta utsläppsmål i linje med detta och som verifierats av forskare – ett så kallat Science Based Target (SBT). Dessa bolagsmål utgör grunden för Carnegie Fonders eget mål, som är att skapa portföljer som bidrar till de globala klimatmålen. De samlade utsläppsminskningarna från portföljbolagen ska bidra till Parisavtalkets målsättning om max 2 graders temperaturhöjning. Det här arbetet kan man följa i rapporterna.”

Något annat du vill lyfta fram?

“Titta gärna på hur våra innehav lever upp till de FN:s Globala mål – Sustainable Development Goals – och vilka bolag som ger störst SDG-bidrag till den totala portföljen. Vi redovisar inte bara de 17 övergripande målen utan också de viktigaste så kallade delmålen. I till exempel Carnegie All Cap är det viktigaste delmålet nummer 7.3, som handlar om att dubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet till 2030.”

Varifrån kommer egentligen Carnegie Fonders hållbarhetsanalys?

“Från oss själva, av oss själva. Det är vi förvaltare och våra hållbarhetsanalytiker som gör jobbet. All data samlas och bearbetas i THOR, vårt verktyg för hållbarhetsanalys som är extremt omfattande. I månadsrapporterna kan man för övrigt se fondernas hållbarhetsrating i THOR, på en aggregerad nivå.”

Anna Strömberg, hållbarhetsansvarig och förvaltare

Hur fungerar bolagsratingen i THOR?

“Vi sätter ribban högt och det ska man också göra, inte minst på en marknad som Sverige där hållbarhet varit i fokus så länge. För att nå något av de två högsta betygen så ska det vara ett exceptionellt bra arbete som sticker ut även i en svensk kontext. Vi vill också hela tiden flytta upp ribban och vår THOR-analys bevisar att även bra bolag kan bli bättre. Bolag som vill vara framtidens vinnare måste hela tiden vässa sig inom hela ESG-spektrat och med hjälp av THOR kan vi identifiera var förbättringspotentialen finns. Den analysen använder vi sedan som underlag i våra möten och dialoger med bolagen.”