Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity

Stora rabatter, trots relativt stabil utveckling

När vi summerar året 2022 kan vi konstatera att det blev det sämsta börsåret sedan 2008. Carnegie Listed Private Equity hade negativ avkastning under året, men gick bättre än liknande fonder och jämförelseindexet LPX50 liksom vid tidigare nedgångsperioder.

De strategier som gått bäst under året är direktinvesterare, följt av fondportföljer och fondbolag. De branschinriktningar som gick bäst var infrastruktur och krediter. Geografiskt så hade våra innehav med huvudinriktning Asien bäst utveckling, följt av Europa och Nordamerika. Det har dock varit stora variationer mellan bolagen och bland årets bäst presterande bolag ser vi en bred diversifiering. Bäst under året var Berkshire Hathaway, med en uppgång i SEK på 18,4 procent, följt av ARES Capital, JAFCO, Oakley och Apollo. Många av våra innehavs aktiekurser har emellertid gått ned kraftigt, trots förhållandevis god utveckling i underliggande portföljbolag och att det skett avyttringar som visar på goda vinster. Den allmänna marknadsoron innebär att våra innehav handlas till stora rabatter jämfört med underliggande redovisade värden. För direktinvesterare och fondportföljer ligger rabatterna normalt mellan 20 och 50 procent. För fondbolagen noterar vi låga PE-tal och låg kvot för börsvärde jämfört med förvaltat kapital. Situationen påminner om tidigare perioder med marknadsoro där kursutvecklingen sedan överraskat positivt.

Intresset för att investera i Private Equity är mycket stort och våra fondbolag har fortsatt stora flöden in i nya fonder. Nyligen begärde den norska oljefonden återigen att få möjlighet att investera i private equity för att öka avkastningen. Fondens vd Nicolai Tangen och centralbankschefen Ida Wolden Bache anger skäl för detta i ett brev till det norska finansdepartementet och hänvisar till hög avkastning och att den stor del av företags värdeskapande sker innan en börsintroduktion.

Vi ser positivt på förutsättningarna för Private Equity att leverera en god värdeutveckling framåt. Det är turbulent tider, men tack vare våra bolags starka marknadspositioner med lång erfarenhet och en beprövad modell för aktivt ägande ser vi fram emot ett år med god utveckling för bolagsbyggande och värdeskapande.

Författare

Tom Berggren

På Carnegie Fonder sedan 2021 och i branschen sedan 1988. Förvaltar Carnegie Listed Private Equity.