Stäng
Språk
Meny

Indexmyten: Därför betalar sig aktiva val

Indexförvaltningens förträfflighet har blivit fondspararnas egen fiskehistoria. Men varför nöja sig med att följa stimmet? 30 år med Carnegie Sverigefond visar hur egen analys och långsiktighet kan ge bättre avkastning.

Varför välja aktivt förvaltade fonder? Enligt sparekonomer och nobelpristagare är det omöjligt att slå index långsiktigt. Skulle förvaltaren mot förmodan lyckas, så äts överavkastningen i längden upp av de höga avgifterna. Indexfonder är billigare, ja till och med gratis, och det självklara alternativet för den långsiktiga, smarta spararen.

Aktiv vs passiv förvaltning broschyr

Dessa argument framförs av  många välartikulerade debattörer, och även professionella investerare vänder sig till indexfonder. De senaste fem åren har drygt 80 procent av svenskarnas nettoflöde till aktiefonder gått till indexfonder.

Ladda ned broschyren Aktiv förvaltning vs. index – sanningar & myter.
Eller beställ broschyren via spara@carnegiefonder.se!

Vi på Carnegie Fonder har arbetat med  aktiv förvaltning i 30 år. Vi har aldrig förstått vitsen med att ens jämföra oss med index. Vårt uppdrag är ju att investera i bra  bolag som skapar vinster åt sina ägare, inte att titta på index som inte har något att säga  om enskilda företags kvalitet, värdering eller  framtidsutsikter. Med aktiv förvaltning i generna har vi en klar fördel gentemot konkurrenter som är mer vacklande i sin förvaltningsfilosofi.

Somliga aktörer har erbjudit fonder under  falsk flagg: De kallas för aktivt förvaltade fonder, och har avgifter som aktivt förvaltade fonder, men deras avkastning återspeglar index, om ens det.

Vi har aldrig förstått vitsen med att ens jämföra oss med index.

I den här artikeln ska vi argumentera för  tre skäl att välja en aktivt förvaltad fond,  nämligen avkastning, riskjustering och hållbarhet. Vi hävdar att en bra, aktivt förvaltad fond möjliggör bättre avkastning, bättre riskjustering och större hänsyn till hållbarhetsfrågor. Som konkret studieobjekt har vi valt Carnegie Sverigefond. Med 19 miljarder kronor i förvaltat kapital är det vår största  fond och den som har flest andelsägare.

Det är också den av våra fonder som har  längst jämförbar historik: Carnegie Sverigefond har sedan start enkom investerat  på Stockholmsbörsen. Svenska aktier torde (och borde) utgöra basen i de allra flesta  svenskars sparande.

Så mycket kan du tjäna på att välja aktiv förvaltning. Kapitalets utveckling med 3 000 kr i månadssparande 1998–2017. Källa: Avkastningssiffror från Morningstar*.

1. Avkastning: Statistiken stöder aktiv förvaltning

För att slå index måste man avvika från index, det är självklart. Men kan man göra det framgångsrikt över en längre tidsperiod? Nobelpristagare som Eugene Fama och William F. Sharpe har talat sig varma för billiga indexfonder och hävdat att framgångsrika aktiva förvaltare endast har haft tur.

”Grundtanken i mitt arbete visar att de bara hade tur. Och varför betala för tur?”, sa Eugene Fama, som fick ekonomipriset till Alfred Nobels minne 2013. Även Warren Buffett, världens sannolikt mest framgångsrike aktive förvaltare, förordar passiv förvaltning. I sitt testamente ska han ha skrivit in att arvet ska förvaltas till 90 procent i en amerikansk börsindexfond och till 10 procent i statsobligationer.

Lästips: Fem steg – Så hittar du en bra förvaltare

Amerikansk statistik ger herrarna Buffett, Fama och Sharpe rätt: Historiken talar inte till den aktiva förvaltningens fördel. De senaste 20 åren har mindre än 25 procent av USA:s aktivt förvaltade fonder slagit sina jämförelseindex, enligt en studie utförd av indexfondbolaget Vanguard.

Kanske skulle slutsatserna bli likartade om motsvarande undersökning gjordes av andra marknader, exempelvis de svenska, europeiska eller asiatiska. En orsak till det beklämmande resultatet är sannolikt de förvaltare som kallar sig för aktiva förvaltare och tar betalt för aktiv förvaltning, men i praktiken är indexfonder, så kallade closet index funds, eller ”dolda indexfonder”. Men den viktigaste orsaken är av allt att döma att många aktiva förvaltare helt enkelt misslyckas (se graf nedan). Detta är dock inget bra argument för att rata aktiv förvaltning helt och hållet.

Dagens Industri uppmärksammade nyligen hur aktivt förvaltade Sverigefonder de senaste fem åren har varit överlägsna. Av 76 Sverigefonder kom den bästa indexfonden först på plats 36, det vill säga efter 35 aktivt förvaltade fonder.

Det är alltså tämligen enkelt att hitta en aktivt förvaltad fond som har gått bättre än exempelvis ”gratisfonden” Avanza Zero, på såväl fem som tio år.

Fem år är en relativt kort mätperiod. Aktier är riskabla och passar därför bäst för investeringar på längre sikt, och för de flesta sparare är 20 år en mer realistisk investeringshorisont – till exempel om man sparar till barnen eller till pensionen.

En Sverigefond som har funnits längre än de flesta är Carnegie Sverigefond, som har drygt 30 år på nacken. Fonden har alltid varit aktivt förvaltad – förvaltaren har fokuserat på bolagsanalys och endast investerat i företag som bedömts vara attraktivt värderade.

Sverigefonden har dessutom slagit index under 20 av 30 enskilda år.

Sedan den 31 december 1987 har Carnegie Sverigefond stigit med 4 318 procent, vilket kan jämföras med 2 279 procent för indexet OMX Stockholm All Share (som fram till 2005 kallades SAX). Och det är inga enstaka exceptionella tidiga år som med hjälp av ränta på ränta drar upp den slutliga avkastningen. Tvärtom: Av de 26 rullande femårsperioder som Carnegie Sverigefond verkat i sedan 1988, har den slagit index un­der 24. Sverigefonden har dessutom slagit index under 20 av 30 enskilda år.

En aktivt förvaltad fond ger dig alltså möjlighet till en bättre avkastning än vad en indexfond kan erbjuda, på såväl kort som medellång och lång sikt.

2. Riskjustering: Indexfonder är inte riskjusterade

En viktig aspekt av aktivt förvaltade fonder är att de kan erbjuda helt olika inriktningar och filosofier. Indexfonder innehåller de aktier som marknaden/indexkonstruktören väljer, medan aktivt förvaltade fonder följer en uttalad filosofi. Värde eller tillväxt är vanliga inriktningar, men det finns också temabaserade fonder inriktade på exempelvis råvaror eller exportföretag. En förvaltare med en tydlig investeringsfilosofi kan erbjuda en unik pusselbit till din portfölj, inte minst sett till risknivå.

Faktum är att just riskfokus är centralt i aktiva förvaltares arbete. En indexfond är inte riskjusterad. En  indexfond består av sitt index, inklusive dess risk. En indexförvaltare köper det indexet har att erbjuda, medan den aktive förvaltaren kan undvika det som ser för riskabelt ut.

Carnegie Sverigefond har som sagt slagit index under 20 av 30 kalenderår. Men ur ett riskperspektiv finns ytterligare information att hämta i statistiken: under sex av de sju år som börsen har gått ned, har Carnegie Sverigefonds nedgång varit mindre (se tabell till vänster). Förvaltarens fokus på att investera i aktier som är attraktivt värderade och vara försiktig med risk har gett resultat.

Ett vanligt mått på risk är den så kallade sharpekvoten, som jämför avkastningen i portföljen, minus den riskfria räntan, med fondens totala risk – där risken anges som standardavvikelsen i avkastningen de senaste två åren. Enkelt uttryckt ska sharpekvoten visa den betalning man som investerare har fått för den risk man har tagit. Ju högre sharpekvot, desto bättre. Den statliga ”riskfria” räntan ger en sharpekvot på exakt noll. Indexet SIX Portfolio Return har de senaste tio åren haft en sharpekvot på 0,53 och Carnegie Sverigefond 0,60, enligt Morningstar.

En aktiv förvaltare är trygg med ”sina” bolag, och bryr sig därför inte om börsens volatilitet.

Aktiva förvaltare och investerare är ofta kritiska till sharpekvoten som riskmått. Det kvoten återspeglar är ju i stor utsträckning marknadens nyckfulla rörelser, som påverkar även långsiktigt stabila och lönsamma företag. Denna så kallade volatilitet kan vara ett uttryck för flöden, rykten och kortsiktiga reaktioner – men säger sällan något om företagets inneboende kvalitet och långsiktiga potential. En långsiktig investerare vet att börsen är en kortsiktigt osäker plats, men att den på längre sikt är oslagbar i sin förmåga att skapa avkastning. En aktiv förvaltare är trygg med ”sina” bolag, och bryr sig därför inte om börsens volatilitet.

Aktiva förvaltare undviker risk.

Carnegie Sverigefond under år med negativ börsutveckling under perioden 1988–2017.

År SIX PRX Carnegie Sverigefond
1990 -29,7** -24,6
2000 -10,4 -4,9
2001 -11,5 -8,6
2002 -34,7 -21,5
2007 -2,6 -2,8
2008 -39,1 -33,3
2011 -13,6 -13,3

Men vad är då risk, om inte just volatilitet? Den enda egentligen intressanta risken är det som kallas permanent loss of capital, det vill säga risken för att faktiskt inte få tillbaka det investerade beloppet. Det är precis därför som en seriös aktiv förvaltare lägger ned så mycket kraft på bolagsanalys: för att skapa sig största möjliga säkerhetsmarginal genom att identifiera risker och undvika att köpa för högt värderade bolag. Därtill kommer långsiktighet och diversifiering.

Aktiv förvaltning kan alltså ge bättre avkastning och lägre risk än indexfonder.

En slump? Sverigefonden brukar bräda index

När Dagens Industri skrev om hur dåligt indexfonder presterat de senaste fem åren pekade bland andra sparekonomen Claes Hemberg på att stora bolag som Ericsson, H&M och Telia haft det motigt under perioden, vilket tyngt indexfonderna.De senaste 30 åren består av 26 rullande femårsperioder. Den första är 1988–1992, den andra femårsperioden 1989–1993, och så vidare.

Carnegie Sverigefond har slagit index under 24 av dessa 26 femårsperioder. Ibland avsevärt: 1992–1996 med nästan 90 procentenheter. Den sämsta femårsperioden är 2003–2007. Fonden steg då förvisso med 143 procent, men index var 29 procentenheter bättre.

Simon Blecher förvaltar Carnegie Sverigefond.

3. Hållbarhet: Etik kräver aktiv förvaltning

En annan, allt mer efterfrågad aspekt som tål att granskas är det som kallas ansvarsfulla investeringar. Är aktivt förvaltade fonder mer hållbara än indexfonder?

Historisk avkastning är vad den är – men på senare år har det blivit allt tydligare att hållbara investeringar är något mycket mer subjektivt, där det finns olika uppfattningar om hur investerare bör resonera och agera.

För somliga är det viktigt att exkludera till exempel spelbolag och oljeproducenter, medan andra tycker det är mer effektivt att äga sådana bolag och försöka påverka dem att vidta åtgärder mot spelmissbruk respektive slöseri med naturresurser.

Debatten börjar dock bli tydligare. Man skiljer i dag oftast på etiska respektive hållbara investeringar. Med etiska investeringar menas att förvaltaren inte investerar i företag verksamma inom exempelvis spel, vapen, tobak, alkohol och porr. Hållbara investeringar innebär i stället att förvaltaren inriktar sig på hur företagen hanterar de risker som uppstår genom klimatförändringar och liknande, samt försöker påverka innehaven i önskad riktning.

Enkelt uttryckt kan man säga att en etisk förvaltare koncentrerar sig på vad som produceras, medan en hållbar förvaltare fokuserar på hur det produceras. Hållbara förvaltare kräver inte minst att företagen ska följa FN:s Global Compacts tio principer.

Särskilt långsiktiga förvaltare vill försäkra sig om att innehaven agerar lika långsiktigt som de själva.

Rent intuitivt krävs det aktiv förvaltning för att identifiera såväl ”etiska” som ”hållbara” företag. De flesta index är marknadsviktade, och består exempelvis av de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen, oavsett bransch eller hållbarhetsarbete.

Många aktiva förvaltare arbetar med både exkludering och påverkansarbete. Särskilt långsiktiga förvaltare vill på alla sätt försäkra sig om att innehaven agerar lika långsiktigt som de själva. Därmed ställs krav på hur företagen agerar, inte bara när det gäller investeringar och den dagliga verksamheten, utan också på hur de hanterar samhällets förväntningar när det gäller sociala frågor och de utmaningar som kommer med klimatförändringarna.

För aktiva förvaltare som Carnegie Fonder är det en självklarhet att exkludera de företag och branscher man inte tror på, att arbeta i valberedningar, kräva att internationella normer efterlevs och att vid behov bedriva så kallade påverkansdialoger.

4. Sammanfattning: Värde, långsiktighet och hållbarhet

Att slå index på såväl längre som kortare sikt må vara svårt, men är inte omöjligt. Carnegie Sverigefond är ett levande bevis. Fonden har haft samma förvaltare sedan 2006: Simon Blecher. Hans företrädare var lika engagerade i långsiktig, aktiv förvaltning.

Aktiv vs passiv förvaltning broschyrAktiva förvaltares enda existensberättigande är att leverera en god riskjusterad avkastning. En väl genomarbetad investeringsfilosofi har inte bara möjlighet att leverera en slagkraftig avkastning, utan också att begränsa risken, även ur ett hållbarhetsperspektiv. En aktiv förvaltare jagar attraktivt värderade bolag, som agerar så långsiktigt att de tar hänsyn till ESG-relaterade megatrender som befolkningstillväxt, migration och urbanisering.

Ladda ned broschyren Aktiv förvaltning vs. index – sanningar & myter.
Eller beställ broschyren via spara@carnegiefonder.se!

Skakiga börser rör inte Buffett

”Regel nr 1: förlora aldrig pengar. Regel nr 2: Glöm aldrig regel nr 1.”

Så säger den amerikanske placeringsgurun Warren Buffett, som driver investmentbolaget Berkshire Hathaway. Buffett har inte några problem med kortsiktig volatilitet, men gör allt för att undvika permanent loss of capital. Därför investerar han långsiktigt i företag med bärkraftiga affärsmodeller – värdebolag.

*OMXS All-Share

**Så gjorde vi jämförelsen: Beräkningen bygger på utvecklingen av ett månadsvis sparande om 3000 kr som har investerats i respektive fond och index. Avkastningen baseras på månadsdata för perioden januari 1998 fram till december 2017. Eventuella utdelningar har återinvesterats. Indexfond från storbank avser den enda Sverigeinriktade indexfonden med tillräcklig historik.

 

Källor. Lästips till dig som vill veta mer om aktiv och passiv fondförvaltning.

  • The Case for Vanguard active management. Vanguard Group, januari 2013.
  • Understanding the Case for Active Management. Dodge & Cox, oktober 2016.
  • Sparare går bet – börsen knockar många indexfonder. DI, 11 januari 2018.
  • Lågprisfonder fortsatt bäst. Claes Hemberg (blogg.avanza.se/hemberg), 15 januari 2018.
  • Det bästa är att spara i indexfonder. Svenska Dagbladet, 5 september 2013.
  • Sparare går bet – börsen knockar många indexfonder. Dagens Industri, 11 januari 2018.

Lär känna Carnegie Fonder och våra förvaltare genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Registrera dig här.

”För indexfonder är ingen värdering för hög”. Vd Hans Hedström skriver om aktiv förvaltning.

Läs mer

Oavsett vad du sparar till – pensionen, barnen eller något annat – så har vi några råd på vägen.

Råd 9. Ta en promenad

 

Mer om fonden

Carnegie Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fortsatt oroligt börsår
Carnegie Sverigefond

Fortsatt oroligt börsår

Med april så kom såväl rapportsäsong som ett stort antal bolagsstämmor med påföljande utdelningar. Med rapporterna fick vi se hur bolagen hanterat ytterligare ansträngda försörjningskedjor och kostnadsinflation i kölvattnet av...

Mattias Sjödin 3 maj 2022
Vilda svängar i mars
Carnegie Sverigefond

Vilda svängar i mars

Mars månad kom starkt att präglas av kriget i Ukraina vilket bröt ut i slutet av februari. Stort fokus hamnade på kraftigt höjda energi- och råvarupriser, fortsatt betydande störningar i...

Mattias Sjödin 1 april 2022
I krigets skugga
Carnegie Sverigefond

I krigets skugga

Efter en svag börsstart i januari, skulle februari månad komma att bli än stökigare på världens börser. Månaden började med ökad fokus på inflation och kraftigt höjda förväntningar på centralbankshöjningar....

Mattias Sjödin 1 mars 2022