Stäng

Indienförvaltaren: ”Nästa år ökar vinsterna med över 30 procent”

Indien har hanterat pandemin bättre än de flesta och företagen står rustade för tillväxt, säger Carnegie Indienfonds förvaltare Gunnar Påhlson i en längre intervju.

  • BNP-tillväxt 2021/22 på 12-13 procent
  • Vinsttillväxt 2022 på över 30 procent
  • Gynnsam demografi med välutbildad, växande medelklass
  • Sektorrotation av cyklisk karaktär
  • Kraftig efterfrågan på fordon
  • Stor potential inom tjänsteexport, med global it-service och offshoring av läkemedelsproduktion
Gunnar Påhlson, förvaltare av Carnegie Indienfond och Carnegie Asia.

Carnegie Indienfond har börjat året starkt med en uppgång på drygt 8 procent hittills. Vad är förklaringen?

Indien var det sista landet i Asien att öppna upp efter ”lockdown” förra året. Tillväxten föll hårt under första kvartalet 2020. Sedan oktober är ekonomin åter öppen och vi har sett en mycket snabb återhämtning både för hushållens konsumtion och för näringslivet.

Indiens ekonomi är nu tillbaka i full swing. Antalet ny covid-19 fall är i kraftigt avtagande och Indiens dödsfrekvens är lägre än i de flesta andra länder.

BNP för året 2020/21 väntas falla med 6-7 procent, men redan nästa år 2021/22 väntas en kraftig ökning av BNP med 12-13 procent. Företagsvinsterna ökar endast med 7 procent för bokslutsåret mars 2021 men redan nästa år ökar vinsterna med över 30 procent enligt prognosen.

Givetvis spelar ett svagt utgångsläge med låga jämförelsetal roll här, men historiskt låga räntor parat med både global stimulans från centralbankerna såväl som kraftfulla åtgärder i Indiens statsbudget för 2021/22 ger förutsättningar för ökad tillväxt.

Företagens rapporter för tredje kvartalet var också överlag mycket bättre än förväntat. Givet att börsen redan uppnått en ny all time high, behöver vi se realisering av högre vinster framöver för att motivera värderingen.

Hur ska man egentligen se på Indien och den indiska börsen? För ett par decennier sedan pratade man om BRIC och heta tillväxtmarknader med enorm potential som en följd av en gynnsam demografi, hög utbildningsnivå, billig arbetskraft och en växande medelklass. Vad är det indiska ”caset” i dag?

BRIC-begreppet var ett försök att paketera tillväxtmarknader på ett lättbegripligt sätt med de fyra stora länderna, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Problemet var att både Brasilien och Ryssland är väldigt råvaruberoende. Indien drivs till stor del av inhemsk efterfrågan och Kinas ekonomi var då till stor del driven av export. Detta paket var inte homogent och det var svårt att få alla delar att generera avkastning samtidigt. Det var alltid någon del som gick dåligt.

”Vi investerar i bolag vars affärsmodeller vi tror på och som har visat historiskt att de kan skapa avkastning över tid. Kort sagt företag av hög kvalitet.”

För Indiens del finns många av dessa positiva strukturella faktorer kvar. Indien har gynnsam demografi med en ung befolkning, skolsystemet är väl utbyggt och alla unga lär sig engelska. Lönenivåerna i Indien är generellt lägre än i till exempel Kina, men Indien är ingen utpräglad ekonomi som drivs av tillverkningsindustri för export som Kina.

Den tillverkningsindustri som lämnat Kina på grund av kostnadsläget har snarare flyttat till Vietnam. Indiens styrka är istället tjänsteexport, med mycket framgångsrika bolag inom global it service och offshoring av läkemedelsproduktion.

Medelklassen växer. I den indiska befolkningspyramiden finns uppskattningsvis över 100 miljoner hushåll som tillhör medelklassen. Det blir 400-500 miljoner människor. Men det finns fortfarande också cirka 200 miljoner fattiga människor på botten av samhället utan löneinkomster, som lever på jordbruk och självförsörjning.

Det som driver Indien är att alla grupper aspirerar på att klättra upp till nästa nivå. Det finns en strävan att anstränga sig och bli bättre. Många länder i västvärlden som redan uppnått en god levnadsstandard saknar denna strävan.

Indien brukar pekas ut som en av förlorarna på ett högt oljepris, och den senaste tiden har oljan blivit dyrare. Hur ser du på oljepriset och dess betydelse för Indien?

Indien är stor nettoimportör av olja och ett högre oljepris är därför negativt då det innebär att produktionskostnaden ökar i flera branscher och på sikt bidrar till att inflationen stiger. Indien har ett strukturellt underskott i sin handel. Högre oljepris ger större underskott i bytesbalansen, vilket i sin tur påverkar Indiens rating och värdet på valutan i negativ riktning.

Då Indien tidigare tillhörde de länder med svaga statsfinanser, underskott i bytesbalansen och svaga valutor, är detta inte oväsentligt. Vi brukar säga att över 60 dollar per fat är det negativt för Indien. Sambandet med statens budget har dock minskat i betydelse. Tidigare subventionerade staten bränslepriserna, vilket innebar en ökad kostnad vid högt oljepris, och därför bidrog till ett större underskott i budgeten. Modi avskaffade subventionerna när han kom till makten 2014, vilket eliminerar den risken.

I framför allt USA pratas det om en pågående sektorrotation, från högt värderade tech-bolag till mer traditionella industrier och bolag – value. Hur ser det ut i Indien?

De stora teknologibolag som är börsnoterade i Indien är framförallt verksamma inom it-service och it-utveckling. Dessa bolag som är globala, 90 procent av omsättningen sker utanför Indien, gynnas av ökad digitalisering. Fonden har investeringar i Infosys och i Tata Consultancy. Värderingen för dessa bolag ligger förhållandevis lågt jämfört med andra branscher i Indien.

De indiska motsvarigheterna till USA:s tech- och internetbolag, som rusat på börsen det senaste året, är oftast fortfarande i privat ägo och är inte börsnoterade.

Den sektorrotation som började i höstas och som fortfarande pågår i Indien är av mer cyklisk karaktär. Defensiva branscher som läkemedel, it service och dagligvaror säljs av till förmån för konjunkturkänsliga branscher som råvaror, metaller, cyklisk industri och fordonsindustrin.

Vilken typ av bolag investerar du i?

Vi investerar i ett utvalt antal välskötta bolag med bra management, stark marknadsposition, med bevisad uthållig lönsamhet över flera år och med låga skulder eller i vissa fall netto kassa. Vi investerar i bolag vars affärsmodeller vi tror på och som har visat historiskt att de kan skapa avkastning över tid. Kort sagt företag av hög kvalitet. Innehaven är långsiktiga. I flera fall har vi ägt bolagen i över tio år och vuxit med dem. Det kan tyckas onödigt konservativt, men i Indien finns många bolag med alltför hög risk, höga skulder eller ägare som inte utövar god bolagsstyrning. De välskötta bolagen är i allmänhet värderade högre, men levererar avkastning över tid.

Har du gjort några nya investeringar i Carnegie Indienfond på sistone?

Ja, i år har vi investerat i Ashok Leyland, som tillverkar lastbilar och bussar. De ser kraftig stigande efterfrågan. Försäljningen av medelstora lastbilar, vilket är en tydlig cyklisk indikator, steg med 50 procent. Fonden ökade också exponeringen mot banker i början av året genom investering i Axis Bank, en välskött privatägd bank som vi känner väl sedan tidigare.

Bankerna ser ut att ha klarat pandemin bättre än väntat. Under nedstängningen gavs kunderna anstånd med betalningarna, vilket befarades orsaka större kreditförluster. Nu med facit i hand kan vi se att bankernas kreditkostnad visar en fallande trend och är under kontroll. Bankerna har dessutom tagit in nytt kapital och gjort förebyggande reserveringar mot eventuella förluster.

Vilka möjligheter ser du i Indien vad gäller megatrender som elektrifiering av bilar, fossilfri energiproduktion och urbanisering?

Urbanisering är ett intressant tema i Indien. Investeringar i bostäder och utbyggnad av infrastrukturen är både helt nödvändiga och ett område där inte minst staten investerar stora pengar. Även utveckling av billiga bostäder, (affordable housing), är ett prioriterat mål.

Det är inte helt enkelt att hitta bra investeringar på urbaniseringstemat i Indien. Byggbolagen är överlag dåligt skötta med för hög skuldsättning. Det största byggbolaget, som är välskött, går bort eftersom de bygger ubåtar åt Indiens försvar. Fastighetsbolagen med ett par undantag har också tvivelaktigt beteende med högt risktagande och höga skulder historiskt.

”Indien är ett av de länder som relativt omgående genomförde en av de strängaste nedstängningarna av samhället när pandemin slog till i mars förra året.”

Om man har tidigare konjunktursvackor i färskt minne, känns det inte så lockande. Fonden har investeringar i cementtillverkning genom Ultratech Cement som är välskött och lönsamt. Husfärg genom investering i Asian Paint och luftkonditionering genom innehavet i Voltas är andra produkter som växer med ökad urbanisering.

Det säljs över tre miljoner bilar varje år i Indien. De flesta är små. Marutis Suzuki har 50 procent av marknaden. Köpkraften är relativt låg i Indien så trenden med elbilar har inte tagit fart ännu. Men både Tata Motor, (som äger Jaguar Landrover), och andra tillverkare planerar att lansera elfordon inom kort.

Indien är dock ett vidsträckt land med stora avstånd och obefintlig laddinfrastruktur så det kommer att ta tid. På miljöområdet satsar Indien stort på förnybar energi med både vind- och solkraftsproduktion. Landets industri har dock ett tungt beroende av kol som energikälla så även här kommer omställningen att ta tid.

Du brukar undvika bolag med statligt ägande då de ofta är misskötta. Apropå staten, Narendra Modi har varit premiärminister i snart sju år. Hur skulle du summera hans ämbete hittills? Vilken betydelse har han och hur populär är han?

Narendra Modi är den första premiärministern i Indien med egen majoritet på trettio år. Hans parti, BJP, lyckades i valet 2014 få ett brett folkligt stöd även från grupper som normalt inte stödjer det hindunationalistiska BJP partiet. Även i valet 2019 fick man förnyat mandat med ökat väljarstöd. Modi är en liberal, reforminriktad politiker som vill gynna ekonomisk tillväxt.

Samtidigt har han en ambitiös agenda att modernisera landet, avreglera och privatisera näringslivet. Sedan han tillträde har han genomfört tre stora genomgripande reformer. Valutareformen 2016, nationellt momssystem 2017 och rekapitalisering och uppstädning av kreditförluster i banksystemet. Han har också sänkt företagsbeskattningen 2019.

Reformerna fick initialt en negativ effekt på tillväxten. I årets budget satsar man återigen på tillväxtfrämjande åtgärder. Priset blir ett högre budgetunderskott. Modi får ses som en kraftfull samlande kraft för ett land som består ut av många olika befolkningsgrupper med olika kultur, språk och religion.

Då Indien är en federation med tjugonio delstater med hög grad av självbestämmande saknas inte utmaningar. Det saknas dock inte kritik mot Modis politik. För många småföretagare har reformerna varit negativa. Just nu pågår ett bondeuppror, där man protesterar mot Modis förslag att reformera de statligt garanterade priserna på spannmål, för att istället införa marknadspris på jordbruksprodukter.

Hur har Indien hanterat covid-19?

Indien är ett av de länder som relativt omgående genomförde en av de strängaste nedstängningarna av samhället när pandemin slog till i mars förra året. Modi stängde landet med en dags varsel i slutet av mars, vilket skapade en del panik. Man öppnade sedan landet gradvis med början i juli, trots att smittspridningen då var långt ifrån under kontroll. Det fick helt enkelt för stora ekonomiska konsekvenser att stänga hela ekonomin.

Trots att Indien tillhör de länder med flest antal smittade av covid-19 så har man, givet sin folkmängd, ändå klarat sig relativt bra. Sedan i oktober förra året har antalet nya fall av covid-19 avtagit kraftigt och dödsfrekvensen är lägre än i många andra länder. Jag har inte sett någon bra förklaring på varför smittspridningen minskar.

Varmare klimat kan bidra gynnsamt till att begränsa spridningen. Bättre generellt immunförsvar hos befolkningen till följd av andra infektionssjukdomar, som är vanligt förekommande i landet, är en annan förklaring. Landets vaccineringskampanj bidrar också positivt till förbättra läget.

När hoppas du kunna resa till Indien igen?

Det går inte att resa till Indien i dagsläget. Som läget ser ut nu, när jag ännu inte blivit vaccinerad, har jag inga resor planerade. De senaste tio åren har jag besökt Indien regelbundet med en eller två resor varje år. Jag brukar åka till Indien för att besöka 20-25 företag i en vecka i mars varje år.

Det är ett bra tillfälle att få en uppdatering av utvecklingen för de företag vi har i portföljen samt att få nya intryck. Tack vare våra upparbetade lokala kontakter med företag och mäklarhus har jag nu regelbunden kontakt via videosamtal istället. Jag siktar på en resa till Indien våren 2022.

 

Fler artiklar

Kallelse till bolagsstämma 2021

Kallelse till bolagsstämma 2021

För andelsägare i Carnegie Fonders Luxemburgbaserade fonder hålls årlig bolagsstämma i Luxemburg den 28 april 2021. För mer information, vänligen läs kallelsen eller kontakta oss via businessupport@carnegiefonder.se. Carnegie Fonder Portfolio med andelar i:...

Carnegie Fonder 16 april 2021
Behöver Fed strama åt?
Carnegie Total Plus

Behöver Fed strama åt?

Läget i den svenska ekonomin fortsätter att förbättras trots motvind i form av pandemin och dess effekter. Konjunkturinstitutets barometerindikator steg i mars till 105,3 från 103,8 i februari. Det är...

Magnus Gustafsson 6 april 2021
Carnegie Fonder förstärker erbjudandet med tre fonder

Carnegie Fonder förstärker erbjudandet med tre fonder

Tre nischade och aktivt förvaltade fonder, som bas eller krydda i portföljen. Carnegie All Cap Carnegie Global Quality Companies Carnegie Listed Private Equity Nedan har vi samlat kortare intervjuer med...

Carnegie Fonder 1 april 2021