Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Infrastructure

Infrastruktur fortsätter hålla emot, stark position inför 2023

Aktier avlutade året i moll efter att rädslan för recessioner under 2023 steg. Flera centralbanker kom med nya räntehöjningar och höll en hård ton i kommunikationen, vilket ytterligare pressade aktiemarknaderna.

Carnegie Listed Infrastructure hade negativ avkastning under månaden men klarade av den tuffa månaden bättre än både världsindex och infrastrukturindex. Elektricitetsproducerande bolag samt mobilmastbolag hade bäst utveckling under månaden, medan bredbandsoperatörer och avfallshanteringsbolag hade svagast resultat. Bäst avkastande aktier i portföljen var brittiska Drax, grekiska Terna Energy och japanska Central Japan Railway.

Sett till helåret avslutade fonden på minus men höll emot bättre än den globala aktiemarknaden i stort. Relativt infrastrukturindexet hade fonden en svagare utveckling vilket kan förklaras med fondens hållbarhetsinriktning där vi exkluderar investeringar i bolag med exponering mot de fossila energitillgångarna olja, gas och kol, vilket har varit dem stora vinnarna 2022.

Bäst avkastande sektor i fonden under året var energi och vatten, vilket även har varit sektorn som fonden har haft högst allokering mot under året. Bolagen med starkast utveckling under året var Terna Energy samt Clean Harbors och California Water Service, de två sistnämnda nytillskott som båda togs in i portföljen under sommaren. Svagast utveckling hade bredbandsbolaget Liberty Broadband, mobilmastoperatören Crown Castle och brittiska Primary Health Properties.

Mycket talar för recessioner i Europa och USA nästa år, men det finns fog för att anta att dessa inte behöver bli särskilt djupa eller långvariga. Förhoppningarna är att inflationen avtar och att centralbankerna kan lätta på räntehöjningar vilket skulle kunna möjliggöra en relativt snabb ekonomisk återhämtning.

Investerare gör klokt i att behålla aktieexponering men att vara selektiva och fokusera på mer stabila tillgångar. Här är vår syn att hållbar infrastruktur fortsätter vara ett intressant alternativ med pålitliga kassaflöden, låg konjunkturkänslighet samt höga utdelningsnivåer. Möjligheterna för fortsatt tillväxt är också goda med stora satsningar inom förnybar energi, hållbar transport och utökad digitalisering.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.