Stäng

Intakta drivkrafter i Asien

På längre sikt finns de strukturella drivkrafterna för Asien kvar, skriver Carnegie Asias förvaltare Gunnar Påhlson i sin årsrapport. Många länder har stor befolkning med gynnsam demografi och en växande medelklass med stigande disponibel inkomst.

De asiatiska marknaderna inledde året med kraftigt stigande kurser. Låg inflation, ännu lägre räntor och massiva stimulansåtgärder gynnade Asien. Centralbankerna i Kina, Indien, Sydkorea och Thailand sänkte sina styrräntor. Skattesänkningar för företagen och en balanserad budget samt infrastrukturinvesteringar i Indien var positivt.

Under andra kvartalet steg börserna i Shanghai och Hong Kong kraftigt medan Indien och marknaderna i Sydostasien korrigerade. Bakgrunden till detta skifte var för stor skillnad i värderingen mellan börserna samt Kinas låga värdering. Fortsatt avreglering av kapitalmarknaden skapade en likviditetsdriven uppgång.

När myndigheterna agerade för att begränsa belåningen för aktieköp, resulterade det i att Shanghai- och Shenzenbörserna föll kraftigt under sommaren. Andra halvåret dominerades i allt väsentligt av tre saker. Amerikanska räntor, oljepriset och Kinas valuta. Förväntningar om en normalisering av ränteläget i USA styrde börsen. Fed höjde slutligen räntan i december.

Dollarn stärktes och utflödet av kapital från Asien fortsatte. Kinas ombalansering av ekonomin från tillverkning till service innebar att råvarupriserna föll. Oljepriset föll i december till under 40 dollar, för första gången på tio år. De flesta länderna i Asien gynnas av lägre olje- och råvarupriser.

Indien är den enskilt största vinnaren på ett lågt oljepris. Kinas devalverade valutan med två procent i augusti, vilket skapade oro på börsen. Avsikten var att minska valutans beroende av dollarn och istället värdera valutan mot en korg av valutor. Valutakursen föll ytterligare i december som en följd av denna strategi.

Förvaltning
Fonden hade vid årsskiftet en fokuserad portfölj med inriktning mot inhemsk konsumtion i länderna i Sydostasien. Hälsovård, infrastruktur och ökad penetration av smarta mobiltelefoner är områden som kommer att växa snabbt i Asien. Teknologi, sociala medier och handel över internet var andra branscher som fonden hade exponering mot för att dra nytta av att strukturen i Asien förändras från tillverkningsindustri till serviceindustri.

Under första halvåret ökade fonden investeringarna i Indien genom köp av Apollo Hospital och Eicher Motor. Fonden investerade även i Amata Corporation, som driver industriparker i Thailand och i Vietnam, samt i Koreanska Amorepacific.

Under andra halvåret gjordes en del nya investeringar. Fonden köpte biltillverkaren Astra International i Indonesien. I Kina investerade fonden i Sunny Optical Technology Group. Exponeringen mot kinesiska banker reducerades genom försäljning av China Construction Bank och ICBC. Även innehavet i China Overseas Land minskades.

Taiwan såldes innehavet i Hon Hai. Fonden investerade istället i Alibaba och i JD.com, båda verksamma inom sociala medier och internethandel i Kina. Fonden investerade också i Chularat Hospital i Thailand samt i Airports of Thailand. Fonden steg i värde med 1,8 % under året, uttryckt i kronor. Valutaexponeringen inverkade positivt på fondens utveckling i och med att dollarn steg i värde mot kronan med 8,1 %.

Derivathandel m m
Fonden har under perioden inte handlat med derivat eller lånat ut sina aktier. Befintligt säkerhetskrav per den 31 december var 0 kr. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden används som riskbedömningsmetod.

Värdepappersinnehav
Per den 31 december var fonden till 95,5 % investerad i aktier. Resterande 4,5 % utgjordes av likvida medel. Innehaven är koncentrerade till 38 innehav.

Framtidsutsikter
Eftersom Asien fortfarande till stor del är en exportmaskin, är global tillväxt viktigt. Feds räntehöjning signalerar att amerikansk ekonomi är tillräckligt stark för att kunna tåla en normalisering av ränteläget. Normalt sett leder dock högre räntor till en starkare dollar.

Högre räntor och en starkare dollar är negativt för kapitalflödena till Asien. På längre sikt finns de strukturella drivkrafterna för Asien kvar. Många länder har stor befolkning med gynnsam demografi och en växande medelklass med stigande disponibel inkomst. Fonden har en fokuserad portfölj av bolag med hög kvalitet.

Vi gillar bolag med förutsägbara affärsmodeller som genererar återkommande intäkter med stabila marginaler. Vi väljer bolag som gynnas av långsiktiga strukturella drivkrafter, till exempel hur länderna och samhällena i Asien förändras över tiden. Därför har vi exponering mot företag som gynnas när Asien förändras från att vara bas för tillverkningsindustrin till att bli ekonomier som drivs av konsumtion och service.

Mer om fonden

Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ännu en perfekt storm i Asien
Carnegie Asia

Ännu en perfekt storm i Asien

Asien som helhet utvecklades sidledes under månaden. Initialt innebar förhoppningar om att Kina och USA skulle återuppta samtal om handelskonflikten att börsen i Kina och Hong Kong fick en positiv...

Gunnar Påhlson 8 augusti 2019
Tillväxten finns i Asien!

Tillväxten finns i Asien!

De asiatiska marknaderna utvecklades fortsatt starkt i juli och flera av Carnegie Asias bolag rapporterade mycket goda resultat, vilket resulterade i en positiv utveckling för fonden som steg i värde...

Gunnar Påhlson 3 augusti 2016
Fokus på Sydostasiens medelklass

Fokus på Sydostasiens medelklass

Carnegie Asia firade två år vid halvårsskiftet och har sedan starten stigit 27 procent. Förvaltaren Gunnar Påhlson förklarar hur Asien gått stärkt ur 2016 års turbulens och vad som skapar...

Gunnar Påhlson 27 juli 2016