Stäng
Språk
Meny

”Jag är aldrig nöjd”

Många räntefonder har gått svagt den senaste tiden. Carnegie Corporate Bond är inget undantag, även om fonden klarat sig relativt bra jämfört med många andra räntefonder. Här förklarar förvaltaren Niklas Edman varför det går så trögt och vilka förväntningar han har framåt.

Varför har räntefonder backat den senaste tiden?
Generellt har det varit en stökig period på den globala finansmarknaden under ett par månader, vilket även påverkar ränte- och obligationsmarknaden. Det vi brukar benämna minskad riskaptit är att investerare kräver bättre betalt för en given risk vilket resulterar i att ”spreadarna” (det vill säga marginalen som bolagen betalar) har gått isär. Detta har skett för bolag med både hög och låg kreditvärdighet, samtidigt som längre räntor har gått upp. Den uppåtgående trenden i långräntorna avstannade efter Federal Reserves besked att inte höja styrräntan i september, men de är betydligt högre idag jämfört med exempelvis april i år.

Som exempel har en svensk tioårig statsobligation gått från 0,2 procent i förräntningstakt i slutet av april till att idag ligga på ca 0,7 procent. Den genomsnittliga avkastningen till förfall har inte ändrats om man köpte obligationen i slutet av april och ämnar hålla den till förfall, det vill säga i tio år, dock har man tappat 2,7 procent i värdenedgång under perioden, men att man nu har en förräntning om 0,7 procent tills obligationen förfaller. Detta exemplifierar att avkastningen från ett räntepapper inte är linjär men att den över en längre tidsperiod, givet att man inte har konkurser, är förutsägbar.

Vi har sett liknande rörelser på marknaden tidigare, och det är tyvärr något vi måste leva med. Dock tror jag, att vid en långsiktig placering i fonden, kan man få en attraktiv avkastning.

Ändå har Carnegie Corporate Bond klarat sig bättre än många andra företagsobligationsfonder varför?

Först vill jag poängtera att jag aldrig är nöjd när fonden går ned, och primärt är det den absoluta avkastningen till våra investerare jag fokuserar på och inte relativt andra fonder. Den nuvarande nedgången är i huvudsak driven av marknadsrörelser och inte enskilda kredithändelser, vilket jag ser bör korregeras över sikt, även om det vanligtvis går snabbare ned än vad det går upp.

Portföljen har en bra riskbalansering. Jag har fördelat riskerna på olika branscher, länder, riskkategorier, räntebindningar samt olika obligationslöptider, vilket gjort att den stått emot relativt bra, men den är som sagt inte immun mot marknadssvängningar. Det medför att fonden oftast inte är bäst under en kort tidsperiod. I år har exempelvis realränteobligationer gått bäst och förra året var det lång ränteduration som gick bäst, men i en nedåtgående marknad och över en länge tidsperiod bör fonden kunna leverera en attraktiv avkastning.

Hur har fonden utvecklats i år? Fem år?
I år har fonden gått upp 1 procent och på fem år har fonden gått upp 27 procent.

Du har sedan tidigare kommunicerat en avkastning på 3-4 procent per år, kommer du hålla fast vid det?
Jag kommunicerar vad förräntningstakten är vid en stabil marknad och vad den kan ge över en längre tidsperiod. Jag kommer inte nå upp till 3-4 procent i år om inget oförutsett inträffar. I vår värld på 12 månader och längre, vidhåller jag att avkastningen ligger runt 3-4 procent med nuvarande portfölj vid en stabil marknad. Som jag försökte exemplifiera tidigare är avkastningen för en obligation inte linjär och kan avvika positivt eller negativt under perioder mot den underliggande förräntningstakten.  Nu är vi inne i ett mycket volatilt skede i marknaden, aktiemarknaderna har gått ner och kreditspreadarna har gått isär, vilket kortsiktigt har en negativ prisutveckling på en obligation, även om totala avkastiningen på obligationen till förfall är densamma. Det är svårt att säga något om vad som kommer att ske de närmaste månaderna på den finansiella marknaden. Officiella institutioner så som Fed, ECB och makrodata från stora ekonomier har stor påverkan på sentimenter på finansmarknaden och även på räntemarknaden. Likaså enskilda bolagshändelser som exempelvis Volkswagen samt oljepriset, ger också effekter på marknaden.

Det har kommit många nya bolag till börsen i år – hur ser det ut på obligationsmarknaden? Är det lika hett där? Har du hittat några nya, intressanta företag?
Det emitteras hela tiden nya obligationer, dock har det varit lite lugnare under 2015 primärt för krediter med lägre kreditbetyg jämfört med 2013-2014 då det kom fantastiskt många nya bolag. Med det sagt finns det många spännande möjligheter både i primärmarknaden och i andrahandsmarknaden, så jag ser ingen risk att inte hitta bra investeringsmöjligheter. Den senaste större investeringen jag gjorde var i en Akelius-obligation, ett bolag som äger hyresfastigheter i främst Sverige och Tyskland. Jag tycker om den underliggande verksamheten i Akelius och jämfört med liknande bolag emitterade de på en mycket bra nivå. För tillfället är bolaget inne i en process för att förbättra sitt kreditbetyg vilket bådar gott för framtida avkastning i fonden.

Vilka möjligheter ser du för att skapa avkastning framöver?
När marknaden är volatil finns det många möjligheter, men jag fortsätter att sikta på en balanserad portfölj men kommer göra selektiva förändringar i portföljen när det dyker upp möjligheter.

Mer om fonden

Fler artiklar

Stark månad men risk för fortsatt volatilitet
Carnegie Corporate Bond

Stark månad men risk för fortsatt volatilitet

Juli kom och levererade inte bara efterlängtad semester utan även en återhämtning i risksentimentet där vi framför allt såg fastigheter handlas upp på bred front. Från centralbankshåll höjde både ECB...

Maria Andersson 9 augusti 2022
Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt
Carnegie Corporate Bond

Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt

Juni var ännu en motig månad för risktillgångar. Rådande makrobild är komplex där en hög inflation skall vägas mot risken för recession och de finansiella marknaderna följer noga nya datapunkter...

Maria Andersson 4 juli 2022
Svagt sentiment för nordiska krediter
Carnegie Corporate Bond

Svagt sentiment för nordiska krediter

Maj var en svag månad för nordiska krediter som handlade ned över hela riskskalan. Vi såg med andra ord kreditmarginaler för både AAA ratade bostadsobligationer och high yield-obligationer gå upp...

Maria Andersson 7 juni 2022