Stäng

Komponentbrist ger ökad efterfrågan på produktionskapacitet

Aktiemarknaderna världen över utvecklades synnerligen starkt i mars. Många marknader uppvisar uppgångar på mellan 5 och 10 procent, med den svenska som en av de allra bästa. Volatiliteten har också kommit ned nu till nivåer som rådde före pandemin.

Industrikonjunkturen fortsätter att utvecklas positivt, trots att pandemin leder till nedstängningar av delar av samhällen. I USA har såväl finans- som penningpolitisk stimulans av historiska mått gjort att tillväxtförväntningarna höjts. En som det ser ut framgångsrik vaccineringsprocess stärker optimismen ytterligare. Det förbättrade amerikanska läget förväntas också få positiva återverkningar på världsekonomin i stort även om det i exempelvis Europa ser ut att gå betydligt trögare.

Optimismen i USA har dock en baksida och det är stigande inflationsförväntningar och därmed högre långräntor. I det kortare perspektivet kommer inflationen stiga, men flertalet bedömare tror att det är övergående. Än så länge är det främst i USA som räntorna har stigit påtagligt, vilket också lett till att den amerikanska dollarn har stigit.

Kombinationen en starkare konjunktur, högre inflation och räntor har medfört att cykliska aktier utvecklats väl medan tillväxtaktierna har haft det motigare. Samtidigt har flera bolag problem med komponentbrist. Det är i vissa fall troligen är en effekt av pandemin, men bör leda till ökad efterfrågan på produktionskapacitet. I ett sådant scenario gynnas förstås bolag med en direkt råvaruexponering, men vi tror att bolag med en indirekt exponering gentemot produktion av råvaror kanske gynnas än mer, åtminstone om vi även tar hänsyn till rörelserisken.

Nya investeringar har därför gjorts i Metso Outotec, Sandvik och Alfa Laval. Alfa Laval gynnas främst av en ökad aktivitet inom olje- och gasindustrin, men även en ökad efterfrågan på maritima transporter. Sandvik levererar till såväl olje- och gasindustrin som gruvindustrin medan Metso Outotec är främst inriktat på gruvnäringen. Köpen har finansierats genom försäljningar i Dometic, NCC, SCA och Securitas.

Nordisk kreditmarknad har fortsatt att utvecklats starkt efter bra bolagsrapporter. Jämfört med övriga Europa framstår segmentet nordisk high yield som attraktivt.

Fondens medel är i huvudsak placerade i företag med stark finansiell ställning med normalt god utdelningskapacitet. Det är därför glädjande att konstatera att företagen generellt nu återställer utdelningarna och i flera fall lämnar en extrautdelning som kompensation för fjolårets låga eller uteblivna utdelningar. Som nämnts många gånger tidigare utgör utdelningar en stor del av en akties långsiktiga totalavkastning.

Aktieandelen i fonden har stigit till relativt höga 68 procent, främst beroende på aktiernas kursuppgångar. Avsikten är att tills vidare ha en hög aktieandel då förutsättningarna för aktier nu är gynnsamma. Fonden steg med 4,6 procent i mars. Hittills i år har fonden stigit med 5,8 procent.

 

 

Mer om fonden

Carnegie Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits sedan 1988 och är populär hos människor ”mitt i livet”. Extra populär i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ökad efterfrågan på aktier inom mer cykliska branscher
Carnegie Strategifond

Ökad efterfrågan på aktier inom mer cykliska branscher

Värdepappersmarknaderna har under inledningen präglats av investerarnas förhoppningar om en kraftig ekonomisk tillväxt under det andra halvåret samtidigt som centralbankerna ska verka för att hålla räntorna nere. Det har gynnat...

John Strömgren 3 mars 2021
Update: Carnegie Strategifond
Carnegie Strategifond

Update: Carnegie Strategifond

Carnegie Fonder 23 februari 2021
”Bolagen skickliga på att parera efterfrågetapp”
Carnegie Strategifond

”Bolagen skickliga på att parera efterfrågetapp”

Det nya året började som det gamla slutade, dvs med stigande kurser på både aktie- och kreditmarknader. Marknaderna ser fram emot en stark ekonomisk återhämtning under det andra halvåret då...

John Strömgren 5 februari 2021