Stäng

Kunskapen befriar barnen ur fattigdomen

Carnegie Fonder arbetar med Social Initiative, en svensk organisation som hjälper sociala entreprenörer världen över. Det ger människor förutsättningar att själva förändra sina liv.

Med bidrag från bland annat Sverige ger den indiska organisationen Door Step School Bhumika Govind Rathod en chans att forma sin framtid.

Skillnaderna mellan rika och fat­tiga är större i Indien än på de flesta håll i världen. Men det finns hopp om förändring. Landet har lyck­ats minska fattigdomen från 39 procent år 2004 till 21 procent år 2011. Satsningar görs för att lyfta fler människor ur fattigdom.

Fokus ligger på utbildning och på att få barnen att börja sko­lan. Men även om andelen barn som går i skolan ökar, så är den största utmaningen att de inte lär sig tillräckligt mycket. Bara hälften av barnen i femte klass kan läsa en enkel mening. Det finns kommunala skolor som är gratis och många privata skolor som kostar pengar, men även dessa är av varierande kvalitet.

Ylva Kronheffer arbetar på Social Ini­tiative, en oberoende, icke vinstdrivande rådgivare som sedan 15 år tillbaka hjälper sina uppdragsgivare (företag och privatper­soner) att göra en väsentlig samhällsskill­nad i Indien och världen. Det har gett hen­ne en bred erfarenhet av vad som krävs för att lyckas.

– Vi har valt att arbeta med projekt som drivs av sociala entreprenörer för att de med små medel åstadkom­mer stor skillnad i samhället. De liknar kommersiella entre­prenörer genom att vara inno­vativa människor som får sa­ker att hända. Men i stället för att maximera vinsten fokuse­rar de på samhällsnyttan. De drivs av en passion att lösa samhällsutmaningar för både människor och miljö, säger Ylva Kronheffer.

Varje år besöker Ylva Kronheffer och kol­legorna de projekt som Social Initiative sam­arbetar med i bland annat Indien, Kenya, Tanzania och Uganda. Senaste resan ägde rum i mars och gick till Indiens Mumbai. Här är temperatur och luftfuktighet höga, trafiken tät och slumområdena enorma. Co­laba är ett sådant, nära turisttäta gator i söd­ra Mumbai, och här hittar vi också ett av So­cial Initiatives projekt, Door Step School.

 

Källa: Världsbanken

Door Step School startades av Bina Lash­kari för 30 år sedan. Hon märkte att många barn i slumområdena i Mumbai inte gick i skolan. Vissa arbetade, andra var hemma och tog hand om yngre syskon. Föräldrar­na hade högst gått ett par år i skolan – de kunde varken läsa eller skriva, och insåg helt enkelt inte betydelsen av att utbilda sina barn. Bina Lashkari bestämde sig för att dessa barn också skulle få en utbildning.

Det började med att Door Step School gjorde om bussar till klassrum. Bussarna kördes sedan till barnens arbetsplatser el­ler hem för att minska avståndet till skolan.

– Om inte barnen kan ta sig till skolan, så kommer skolan till barnen. Namnet Door Step School kommer alltså från att vi tog utbildningen till barnens ”dörr”, säger Bina Lashkari.

Idag tillhandahåller Door Step School stödundervisning på många sätt. Det som börja­de med en klass på 25 barn är i dag en stor organisation som utbildar över 90 000 barn per år i Mumbai och det närliggan­de Pune. Målet är självklart: Att utbilda alla barn som bor i slum­men, för att ge dem möjlighet att själva påverka sin framtid.

Ylva Kronheffer med Bina Lashkari, grundare av
Door Step School.

Social Initiative är en oberoende, icke vinstdrivande rådgivare som hjälper utsatta människor att själva

förbättra sina levnadsförhållanden. Under 2017 arbetade Social Initiative med 12 företag och filantroper, och med projekt som drivs av 13 so­ciala entreprenörer. Tillsammans gjorde de det möjligt för 44 000 människor att förbättra sina liv.

Social Initiative startades 2002 av Pernilla Bard och Caroline Cederlöf. Social Initiatives mo­dell bygger på närmare och mer aktiva samarbeten mellan företag och ideell sektor. Projekten drivs av sociala entreprenörer: innova­törer som vill lösa en samhällsutmaning. Projekten väljs ut för att matcha uppdragsgivarnas intressen och verksamhet.

 

Door Step School i Indien var Social Initiatives första projekt. Ylva Kronheffer träf­fade Bina Lashkari första gången 2012, och nu känner de varandra väl. Vid Ylvas se­naste besök bjöd Bina på traditionell indisk middag och Ylva fick även träffa Binas familj.

– Bina har en energi och ett driv som man inte hittar hos många. En av de bästa delarna med mitt jobb är att träffa de soci­ala entreprenörer vi arbetar med, det ger mig positiv energi som va­rar länge, säger Ylva Kronheffer.

En utmaning är att säkerställa att det stöd som utgår används på rätt sätt av projektorganisatio­nerna. Social Initiative har nära kontakt med projekten, gör besök på plats och kommunicerar via e-post eller Skype flera gånger i veckan. I samband med återrapporteringen blir kontakten tätare, med många frågor från Social Initiative till entreprenörerna. Social Initiative följer upp och utvärderar deras arbetssätt, undersöker att de gör mätbar nytta, går igenom deras ekonomihantering, gör stickprov på kvitton, intervjuar målgruppen och hittar förbättringsåtgärder.

 

Barnen utbildas i ombyggda bussar.

– Varje år besöker vi projek­ten för att se att allt går som det ska. Jag besöker, fotografe­rar och intervjuar barn och fa­miljer som deltagit i aktiviteterna för att återrapportera till våra upp­dragsgivare. Vi tar löpande in återrapportering från projekten och kräver att de revideras av en auktoriserad revisor, för­klarar Ylva Kronheffer.

”Vi tar löpande in återrapportering från projekten och kräver att de revideras av en auktoriserad revisor.”

De sociala entreprenörer som Social Initiative samarbetar med har stor förståel­se för de höga kraven på uppföljning, tillägger hon:

– Bina vet att vi i slutändan vill det bästa för barnen och Door Step School. Det hjäl­per också att vi från vår sida är flexibla.

Genom att mäta verksamheternas effek­ter kan Social Initiative bland annat kon­statera att dubbelt så många barn som gått i Door Step Schools förskolor kan läsa en en­kel mening när de börjar första klass, jäm­fört med dem som inte gått där.

Door Step Schools grundare Bina Lashkari med några elever.

Social Initiative arbetar med Carnegie Fonder, som via den ideella organisatio­nen Carnegie Social Initiative under 15 år har nått ut till över 40 000 utsatta barn i In­dien, Lettland, Litauen, Uganda och Sve­rige. Carnegie Fonders vd Hans Hedström sitter i Carnegie Social Initiatives styrelse och värdesätter samarbetet.

Bhumikas dröm om att bli konstnär eller serietecknare lever än tack vare Door Step School.

– Det är viktigt att bidraget går till rätt ändamål, och det säker­ställs genom en nära dialog med Social Initiative, som i sin tur har bra kontakt med sina sociala en­treprenörer. Vi vet att projek­ten gör skillnad för många, säger Hans Hedström.

Bhumika Govind Rathod har gått på Door Step School sedan förskolan, och gillar bland annat science lab-undervisningen.

Carnegie Social Initiatives stöd har bidragit till att Social Initiati­ve kunnat skala upp och utveckla projekten. Bland annat fick Door Step School resurser att öppna sitt första datorcenter mitt inne i slummen. Det blev oerhört populärt bland barnen, som aldrig förut rört en dator. Hit kommer i dag barnen för lektioner en gång i veckan – till och med förskoleklasserna får chansen att lära sig hur man hanterar en dator.

En av de elever som har tagit del av Carnegie Social Initiatives bi­drag är 12-åriga Bhumika Govind Rathod, som gått på Door Step School sedan förskolan. Hon drömmer om att bli konstnär eller serietecknare, nå­got som kanske blir verklighet tack vare Door Step School och den stödundervisning hon får i dag efter sina ordinarie lektioner. Hon tycker att den kommunala skolan hon går i är för högljudd och att man inte lär sig någonting där. Det är bara böcker och ingen praktisk kunskap.

Bhumika berättar att hon tycker om lek­tionerna på Door Step School eftersom lä­raren är snäll och inte skriker. Det är ock­så färre barn per lärare och de lär sig på ett roligare och mer annorlunda sätt, som science lab där hon har lärt sig om lufttryck. Bhu­mikas mamma kan varken läsa eller skriva, men hop­pas att dottern ska få en bra utbildning som ger henne en trygg framtid i hennes drömyrke.

 

Välgörenhet: Så gör ditt bidrag största möjliga nytta

Börja med att fundera över vad just du brinner för. Vilken skill­nad vill du bidra till i världen? Vill du ge pengar, eller även av din tid? Och när du väl har börjat följa ditt hjärta, är det dags att använda hjärnan. Många skänker mindre summor till många orga­nisationer, men vill du få ut mer av ditt engagemang är det ofta bättre att fokusera bidraget.

Några ytterligare tips när du ska välja organisation är:

  • Ta reda på om organisationen gör rätt saker. Möter den en an­gelägen utmaning? Fyller den ett behov i samhället?
  • Känns den sociala entreprenö­ren trovärdig? Vilken bakgrund och etisk kompass har hen som driver organisationen?
  • Läs alltid årsredovisningen, som ska vara reviderad av en auktoriserad revisor.
  • Vilka sitter i styrelsen? Är organisationen transparent?
  • Vilka resultat har organisa­tionen uppnått? Utöver antalet människor som har nåtts, vilka förändringar har åstadkommits?

Källa: Social Initiative

Vill du veta mer om Social Inititative? Besök socialinitiative.se eller ring 0700-91 0015.

Fler artiklar

Trender som talar för Value

Trender som talar för Value

Vi på Carnegie Fonder är aktiva förvaltare, och vi investerar gärna i värdebolag. Men vad är egentligen värde, eller ”value”? Och vad är det som säger att värdebolag ska ta...

Erik Amcoff 2 oktober 2020
Ändring av allmänna villkor och rutin vid köp av fondandelar

Ändring av allmänna villkor och rutin vid köp av fondandelar

Den 1 oktober 2020 träder uppdaterade allmänna villkor ikraft. Ändringarna som är av redaktionell karaktär görs dels på grund av att bolagets fondutbud ändrats dels för att tydligare beskriva rutinen...

Madeleine Bergh 11 september 2020
Karantän och tester – så agerar Carnegie Fonder i coronakrisen

Karantän och tester – så agerar Carnegie Fonder i coronakrisen

Coronakrisen kräver innovation och anpassningsförmåga. Carnegie Fonder har vidtagit ett flertal åtgärder för att säkerställa verksamheten, skriver vd Hans Hedström. När det i februari stod klart att coronaviruset fått fäste...

Hans Hedström 27 maj 2020