Stäng
Språk
Meny

”Kupongavkastning på 7 procent”

Det mycket svaga sentimentet som avslutade februari månad efter coronavirusets framfart fortsatte även in i mars och har i skrivande stund ett fortsatt grepp om de finansiella marknaderna. Globala börser har sedan månadsskiftet handlats ned 20–30 procent och det europeiska indexet för högavkastande krediter har nått en kreditmarginal om nästan 7 procent, att jämföras med runt 2 procent vid årsskiftet.

Summerar vi detta svaga utfall kan vi konstatera att både aktier och krediter har haft sin sämsta utveckling sedan 1987.

Överlag har vi sett en allmänt negativ priskorrigering över hela kredituniverset, till stor del driven av bristen på likviditet, det vill säga köpare, i en exceptionellt svag marknad. Den lokala nordiska kreditmarknaden har naturligtvis även den påverkats av detta extrema läge.

Coronakrisen samt oljepriskriget har ritat om kartan för många bolag både på kort och lång sikt, och just nu är det framförallt bolag inom oljesektorn och turism som har det svårt. Men det finns även andra bolag som kommer vara påverkade eller till och med vinnare framgent. I det inledande skedet har dock alla obligationer tyvärr sett en betydande negativ priskorrigering, även om i något differentierad grad beroende på var i riskskalan bolagen befinner sig. Ju högre kreditrisk desto större priskorrigering.

Centralbanker har levererat både räntesänkningar och diverse stödköpspaket men än så länge har de bara haft en förmildrande effekt på marknaden snarare än att råda bot på det negativa sentimentet. Efter ECB:s senaste stödpaket om 750 miljarder euro såg vi dock viss stabiliserande effekt i slutet på veckan, även om det är för tidigt att avgöra om det är en långsiktig trend. Riksbanken meddelade nyligen att de ämnar köpa även icke-finansiella företagsobligationer.

Även norska staten återupprättar den stödköpsfacilitet för företagsobligationer på 50 miljarder norska kronor som var aktiv under finanskrisen. Detta är något vi hoppas kommer att bidra med en bättre balans och därmed förhoppningsvis öka likviditeten i den nordiska kreditmarknaden.

Vad gäller den aktuella nivån på kreditmarginaler så ser de överlag väldigt attraktiva ut från ett historiskt perspektiv och kan därmed således skapa mycket goda långsiktiga investeringsmöjligheter.

Kommentar Carnegie Corporate Bond

Givet det rådande sentiment så har primärmarknaden av naturliga skäl mer eller mindre varit stängd under mars månad. Vi har således fokuserat på sekundärmarknaden där vi primärt har agerat säljare för att dels kunna möta fondflöden men framförallt för att ha en större likviditetsbuffert i linje med vår defensiva förvaltningsprofil.

Vi har hela tiden haft goda möjligheter att möta utflöden från fonden och har aldrig avvikit från fondens riskmandat, det vill säga fonden har med god marginal alltid i genomsnitt haft ett vägt kreditbetyg om minst BBB- (investment grade).

Vi har dessutom kunnat bibehålla en historiskt stor exponering mot det mest kreditvärdiga och också mest likvida segmentet säkerställda bostäder med högsta kreditbetyg AAA. För att kunna bibehålla fondens riskmandat har vi vid försäljning av innehav i fonden använt oss av ”osthyvelprincipen”, det vill säga sålt mindre positioner av många innehav men har i vissa fall valt att helt avyttra enskilda innehav som vi bedömer antingen ha större osäkerhet nu än tidigare eller bolag där vi ser att prisbilden har hållit sig bättre än övriga namn.

Återigen ser vi nuvarande kreditmarginaler på historiskt attraktiva nivåer vilket också avspeglas i fondens underliggande kupongavkastning som i dagsläget befinner sig på hela 7 procent, vilket vi bedömer som mycket attraktiv givet fondens viktade riskmandat på genomsnitt BBB-.

Framtiden

Föregående år såg vi en mycket god riskaptit och starka fondinflöden trycka ned kreditmarginalerna till rekordlåga nivåer. Efter coronavirusets framfart har vi nu sett en omfattande priskorrigering som gör att kreditmarginaler nu är på historiskt attraktiva nivåer. Givet nuvarande sentiment och osäkerhet kring framförallt rådande virusspridning vidhåller vi dock vår konservativa ansats med en balanserad och diversifierad portfölj med fokus på likviditet.

Vi fortsätter dessutom att fokusera på hållbara bolag vilket vi är övertygade om kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen.

Mer om fonden

Fler artiklar

Lugn avslutning på året
Carnegie Corporate Bond

Lugn avslutning på året

Så var december månad till ända och vi lägger 2021 till handlingarna. December var starkare än november även om månaden också kantades av viss volatilitet kopplat till virusoro och hökaktiga...

Maria Andersson 7 januari 2022
Volatilitet skapar attraktiva investeringsmöjligheter
Carnegie Corporate Bond

Volatilitet skapar attraktiva investeringsmöjligheter

Årsskiftet börjar närma sig och marknaden har efter höstens höga tempo av primärtransaktioner i kombination med relativt neutrala fondflöden blivit något mättad. I kombination med historiskt låga kreditmarginaler och oro...

Maria Andersson 3 december 2021
Fastighetssektorn attraktiv trots oförändrad kreditkvalitet
Carnegie Corporate Bond

Fastighetssektorn attraktiv trots oförändrad kreditkvalitet

Centralbankerna fortsätter kommunicera att inflationen är temporär samtidigt som marknaden tror på större uthållighet och att räntehöjningar kommer närmare vilket också får effekt på marknadsräntorna. Både långa och korta marknadsräntor...

Maria Andersson 3 november 2021