Stäng

”Kupongavkastning på 7 procent”

Det mycket svaga sentimentet som avslutade februari månad efter coronavirusets framfart fortsatte även in i mars och har i skrivande stund ett fortsatt grepp om de finansiella marknaderna. Globala börser har sedan månadsskiftet handlats ned 20–30 procent och det europeiska indexet för högavkastande krediter har nått en kreditmarginal om nästan 7 procent, att jämföras med runt 2 procent vid årsskiftet.

Summerar vi detta svaga utfall kan vi konstatera att både aktier och krediter har haft sin sämsta utveckling sedan 1987.

Överlag har vi sett en allmänt negativ priskorrigering över hela kredituniverset, till stor del driven av bristen på likviditet, det vill säga köpare, i en exceptionellt svag marknad. Den lokala nordiska kreditmarknaden har naturligtvis även den påverkats av detta extrema läge.

Coronakrisen samt oljepriskriget har ritat om kartan för många bolag både på kort och lång sikt, och just nu är det framförallt bolag inom oljesektorn och turism som har det svårt. Men det finns även andra bolag som kommer vara påverkade eller till och med vinnare framgent. I det inledande skedet har dock alla obligationer tyvärr sett en betydande negativ priskorrigering, även om i något differentierad grad beroende på var i riskskalan bolagen befinner sig. Ju högre kreditrisk desto större priskorrigering.

Centralbanker har levererat både räntesänkningar och diverse stödköpspaket men än så länge har de bara haft en förmildrande effekt på marknaden snarare än att råda bot på det negativa sentimentet. Efter ECB:s senaste stödpaket om 750 miljarder euro såg vi dock viss stabiliserande effekt i slutet på veckan, även om det är för tidigt att avgöra om det är en långsiktig trend. Riksbanken meddelade nyligen att de ämnar köpa även icke-finansiella företagsobligationer.

Även norska staten återupprättar den stödköpsfacilitet för företagsobligationer på 50 miljarder norska kronor som var aktiv under finanskrisen. Detta är något vi hoppas kommer att bidra med en bättre balans och därmed förhoppningsvis öka likviditeten i den nordiska kreditmarknaden.

Vad gäller den aktuella nivån på kreditmarginaler så ser de överlag väldigt attraktiva ut från ett historiskt perspektiv och kan därmed således skapa mycket goda långsiktiga investeringsmöjligheter.

Kommentar Carnegie Corporate Bond

Givet det rådande sentiment så har primärmarknaden av naturliga skäl mer eller mindre varit stängd under mars månad. Vi har således fokuserat på sekundärmarknaden där vi primärt har agerat säljare för att dels kunna möta fondflöden men framförallt för att ha en större likviditetsbuffert i linje med vår defensiva förvaltningsprofil.

Vi har hela tiden haft goda möjligheter att möta utflöden från fonden och har aldrig avvikit från fondens riskmandat, det vill säga fonden har med god marginal alltid i genomsnitt haft ett vägt kreditbetyg om minst BBB- (investment grade).

Vi har dessutom kunnat bibehålla en historiskt stor exponering mot det mest kreditvärdiga och också mest likvida segmentet säkerställda bostäder med högsta kreditbetyg AAA. För att kunna bibehålla fondens riskmandat har vi vid försäljning av innehav i fonden använt oss av ”osthyvelprincipen”, det vill säga sålt mindre positioner av många innehav men har i vissa fall valt att helt avyttra enskilda innehav som vi bedömer antingen ha större osäkerhet nu än tidigare eller bolag där vi ser att prisbilden har hållit sig bättre än övriga namn.

Återigen ser vi nuvarande kreditmarginaler på historiskt attraktiva nivåer vilket också avspeglas i fondens underliggande kupongavkastning som i dagsläget befinner sig på hela 7 procent, vilket vi bedömer som mycket attraktiv givet fondens viktade riskmandat på genomsnitt BBB-.

Framtiden

Föregående år såg vi en mycket god riskaptit och starka fondinflöden trycka ned kreditmarginalerna till rekordlåga nivåer. Efter coronavirusets framfart har vi nu sett en omfattande priskorrigering som gör att kreditmarginaler nu är på historiskt attraktiva nivåer. Givet nuvarande sentiment och osäkerhet kring framförallt rådande virusspridning vidhåller vi dock vår konservativa ansats med en balanserad och diversifierad portfölj med fokus på likviditet.

Vi fortsätter dessutom att fokusera på hållbara bolag vilket vi är övertygade om kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen.

Mer om fonden

Corporate Bond 3 SEK

Grafen ovan visar data för Carnegie Corporate Bond 3 (SEK). Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (NOK), 3 (EUR), 1 (SEK med kvartalsvis utdelning), 1 (EUR) samt 3 (CHF)....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Globala marknader präglats av den okontrollerade smittspridningen
Carnegie Corporate Bond

Globala marknader präglats av den okontrollerade smittspridningen

Trots starka rapporter som presenterats under månaden har globala marknader till stor del präglats av den okontrollerade smittspridningen. Oro för nya nedstängningar som aktualiseras på flera håll skapar viss oro...

Niklas Edman 2 november 2020
Grönt i Bonava och Bulk Infrastructure
Carnegie Corporate Bond

Grönt i Bonava och Bulk Infrastructure

I takt med höstruskets intåg tog återhämtningen på globala finansmarknaderna en paus under andra halvan av september, primärt drivet av nyheter om att virusspridningen ökar på flera håll, tekniska faktorer...

Niklas Edman 2 oktober 2020
Primärmarknaden igång när Teekay LNG, Kistefos och Heimstaden Bostad emitterade
Carnegie Corporate Bond

Primärmarknaden igång när Teekay LNG, Kistefos och Heimstaden Bostad emitterade

Globalt har utvecklingen fortsatt på inslagen bana med rådande pandemi, dämpad konjunkturoro efter viss ljusning i ledande indikatorer och bolag samt individer som alltjämt anpassar sig till en ny verklighet....

Niklas Edman 8 september 2020