Stäng

Lebara har frågor att besvara

Under februari månad har riskaptiten varit något blandad till följd av mer åtstramande signaler från centralbankshåll och efterföljande ränteuppställ. Nordiska krediter har dock klarat sig förhållandevis väl i jämförelse med europeiska krediter där index har gått isär både i det låg- och högavkastande segmentet även om dessa rörelser dämpades något i slutet av månaden.

Som ett kvitto på att Norden varit något mer intakt har den nordiska primärmarknaden fortsatt att vara öppen, om än med något lägre aktivitet än tidigare.

Rapportsäsongen har överlag fortsatt leverera rapporter med kreditkvalitet i linje med förväntningar även om marknadens tolkningar av desamma har varierat. Exempelvis har ett av våra innehav, Lebara, handlats ned kraftigt då bolaget brast i sin kommunikation vad gäller delar av verksamheten som är under avveckling samtidigt som kärnverksamheten levererat i linje med förväntan. Bolaget är väl medvetet om dess bristande kommunikation och har adresserat frågeställningarna ytterligare. Utifrån den information vi har idag så tror vi fortsatt på bolaget långsiktigt även om kursen kan komma att vara något volatil kortsiktigt. Med det sagt så behöver bolaget förbättra sina interna rutiner vad gäller rapportering och hur de kommunicerar med marknaden och vi kommer självklart att följa detta noga framöver.

Under februari var vi aktiva i primärtransaktioner för Catena Media, Ellevio och Husqvarna och finska fastighetsföretaget Cibus. Carnegie Corporate Bond sjönk med 0,46 procent under månaden främst till följd av att Lebara handlades ned. Vi fortsätter att hålla durationen kort för att minimera ränterisken i portföljen, vilket har visat sig vara relevant givet månadens uppställ i långa marknadsräntor globalt sett. Vi ämnar även att begränsa marknadsrisken något genom att föredra obligationer med kortare förfall även om vi i också vissa fall premierar en attraktiv marginal framför kort kreditduration.

En historiskt hög riskaptit i kombination med geopolitiska risker och en mindre expansiv penningpolitik gör att vi fortsätter att bibehålla en balanserad portfölj för att ta höjd för eventuellt ökad volatilitet framöver. Vad gäller fondens avkastning så har 2017 varit ett mycket starkt år mot bakgrund av ECB:s stödköp och en allmän hög riskaptit. Under 2018 förväntar vi oss därför en något mer normaliserad avkastning baserad på kuponger, snarare än stigande obligationspriser som bidrog en stor del till avkastningen under 2017.

Fler artiklar

Fortsatt stark utveckling för Corporate Bond
Carnegie Corporate Bond

Fortsatt stark utveckling för Corporate Bond

Efter ett par lugna sommarmånader började marknadsaktiviteten sakta men säkert att stiga igen under slutet av augusti. Mot bakgrund av bristande utbud, starka fondflöden och överlag godkända rapporter har risksentimentet...

Maria Andersson 9 september 2019
”En av de svagaste månaderna på länge”
Carnegie Corporate Bond

”En av de svagaste månaderna på länge”

Efter ett trevande år med ömsom sommarvärme och ömsom höstrusk kom november att välkomna den råaste vinterkylan. Handelsspänningar, tullkrig och politisk oro har tagits som anledningar till att bolagens obligationskurser...

Niklas Edman 10 december 2018
Ökad volatilitet ger utrymme för trygga innehav
Carnegie Corporate Bond

Ökad volatilitet ger utrymme för trygga innehav

Med oktober kom hösten och i takt med det övergick börserna snabbt i vinterfrost. Globalt har fokus legat på eskaleringen av handelstullar, eventuell avmattning i ekonomin och bolag som inte...

Niklas Edman 5 november 2018