Stäng
Språk
Meny

Lockande emission av Kinnevik

Februaris nyheter kretsade kring coronaviruset och dess spridning som tog fart utanför Kina. Detta motverkade förstås indikationerna att spridningen faktiskt mattats av i Kina.

Oron kring coronavirusets effekter eskalerade successivt under månaden, vilket ledde till att både börser och långräntor rörde sig kraftigt nedåt och vi såg kreditspreadarna gå isär. Andra nyheter hamnade av förklarliga skäl i skymundan, men Riksbanken valde att lämna styrräntan oförändrad. Inflationssiffrorna kom in lägre än väntat och ledde till att räntan på tioåringen föll, ett fall som sedan förstärktes av den allmänna oron under resten av månaden.

Under första delen av månaden deltog fonden i emissioner av femåriga obligationer från Kinnevik, Industrivärden och Castellum. Dessutom ökades exponeringarna i försäkringsbolaget Storebrand och fastighetsbolaget Vacse. Allteftersom coronaoron eskalerade så avstannade emissionerna mot slutet av månaden. Fonden minskade sina exponeringar i Tele2 och även i Stockholm Exergi där vi sålde av en obligation som förfaller i nästa år och vars avkastning inte längre bedömdes som attraktiv. I övrigt har inga större förändringar gjorts.

Fonden strävar efter en balanserad exponering som står sig väl även i turbulenta tider, vilket vi för tillfället befinner oss i. Det återstår att se hur virusets framfart utvecklar sig och vilka effekter vi kommer att se i dess spår. Det är förstås svårt att sia om, men att det kommer att påverka den globala ekonomin i viss utsträckning är ofrånkomligt.

Carnegie Investment Grade gick ner med 0,13 procent under månaden.

Carnegie Investment Grade är en fond med fokus mot nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Vi befinner oss i en lågräntemiljö vilket naturligtvis utgör en utmaning, men starka och stabila bolag som har ett hållbarhetsfokus är en attraktiv kombination, och vi ser goda förutsättningar att över tid uppnå en god avkastning.

 

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fokus blir bolagens Q2-rapporter
Carnegie Investment Grade

Fokus blir bolagens Q2-rapporter

Kreditmarknadens utveckling i juni följde den vi såg i maj med en hög aktivitet och allt tightare kreditmarginaler. Coronaviruset är i fortsatt fokus, men på många håll kan man se...

Mona Stenmark 3 juli 2020
Stark månad för krediter
Carnegie Investment Grade

Stark månad för krediter

Coronaviruset fortsätter att dominera nyhetsflödet globalt. Flertalet länder öppnar successivt upp och viss inbromsning av spridningen verkar kunna skönjas. Kreditmarknadens utveckling i maj följde den vi såg i april –...

Mona Stenmark 2 juni 2020
Grön treåring från Sveaskog
Carnegie Investment Grade

Grön treåring från Sveaskog

Utveckling vi såg i slutet på mars, där priserna stabiliserades och köpare återvände till marknaderna, höll i sig i april. Carnegie Investment Grade steg under månaden med 1,28 procent. Riksbanken...

Mona Stenmark 5 maj 2020