Stäng

Makro fortsätter att styra

2015 blev ett utmanande år för tillväxtmarknaderna. Även 2016 kommer sannolikt att bli ett år då börserna än en gång styrs av makro snarare än bolagsspecifika faktorer, skriver Carnegie Emerging Markets förvaltare Jan-Olov Olsson och Mona Stenmark i sin helårskommentar.

Fondutveckling
Under 2015 minskade fondens andelsvärde med 12,6 procent. Fonden hade under perioden ett nettoutflöde om 27,5 miljoner kronor.

2015 blev ett utmanande år för tillväxtmarknaderna. Anledningarna till detta var flera. En avmattning i Kinas ekonomi, vilket i sin tur ledde till fall i råvarupriserna, ökad geopolitisk oro, politisk instabilitet på många håll samt en väntan på räntehöjningar i USA bidrog alla till tillväxtmarknadernas svaga utveckling.

En oväntad devalvering av Kinas valuta yuan var också en bidragande faktor till turbulens på marknaderna. Lägg till detta att flertalet tillväxtmarknadsvalutor försvagades kraftigt vilket förstärkte den negativa utvecklingen i kronor räknat.

Bland de valutor som hade den svagaste utvecklingen fanns den brasilianska realen, sydafrikanska randen, colombianska peson och turkiska liran. Kinas börs inledde året starkt, bland annat som en följd av policies som främjade fastlandsinvesterare att investera i Hong Kong samt förväntningar om stimulanser.

Under tredje kvartalet föll marknaden till följd av yuanens devalvering. Indonesien uppfyllde inte förväntningarna på reformer och precis som Thailand och Malaysia kämpar de med svag export, svag valuta, kapitalutflöden och politiska svårigheter.

Latinamerika blev den region som utvecklades sämst med Brasilien och Colombia i spetsen. Bättre klarade sig Mexiko och Chile. Indien klarade sig relativt sett bättre och Ryssland, en smula förvånande, ännu bättre.

Den negativa effekten av ett svagt oljepris motverkades av en försvagad rubel och att man har haft utrymme att sänka räntan. Dessutom hade Ryssland kraftig nedgång redan i slutet av 2014.

Derivathandel
Fonden har under perioden inte handlat med derivat eller lånat ut sina aktier. Befintligt säkerhetskrav per den 31 december var 0 kr. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden använts som riskbedömningsmetod. Valutarörelserna gav under året en negativ effekt på fondutvecklingen uttryckt i svenska kronor.

Värdepappersinnehav
Per den 31 december var fonden till 93,4 procent investerad i aktier. Resterande 6,6 procent utgjordes av likvida medel.

Förvaltning
Den ojämna utvecklingen i tillväxtmarknaderna speglas av relativt stora förändringar i fonden under 2015. En del marknader, såsom Indien och Mexiko, har klarat sig bättre och blivit relativt sett högt värderade.

I Indien har ICICI Bank, Shriram Transport Finance och infrastrukturkoncernen Larsen & Toubro avvecklats då det tycks ta tid att få fart på investeringsverksamheten i landet. I Mexiko har fonden avvecklat cementkoncernen Cemex.

En relativt hög skuldsättning i kombination med förväntade räntehöjningar i USA försämrar kostnadssituationen framöver. Av de stora marknaderna har Brasiliens andel av portföljen halverats genom avveckling av utbildningsbolaget Anima, bränsledistributören Ultrapar och banken ITAU.

Den brasilianska marknaden är relativt högt värderad trots kraftiga nedgångar eftersom bolagsvinsterna fallit i takt med att den ekonomiska krisen förvärrats under året. Rysslands och Kinas andelar har successivt ökats i takt med att dessa marknader fallit under andra halvåret.

I Ryssland har Sberbank och penningförmedlaren Qiwi köpts till portföljen. I Kina har bolagen Sunac och Fosun Pharma avvecklats medan nya bolag här är China Mobile, Universal Health och China Life som i takt med att marknaden gått ner fått attraktiva värderingar och därmed på sikt bör kunna ge god avkastning.

Bland övriga förändringar kan nämnas neddragningar av Eclat och TSMC i Taiwan och minskad vikt i Korea genom avveckling av Hyundai Motors och Shinhan Financial Group. Vid årets slut har fonden inte längre några investeringar i Thailand eller Sydafrika där innehaven avvecklats på grund av oattraktiva värderingar i relation till ländernas nuvarande förutsättningar.

Samtidigt har fonden åter investerat i Indonesien genom konglomeratet Astra International samt genom Singapore-listade SIIC Environment Holdings fått en exponering mot Kinas vattenreningsindustri.

Framtidsutsikter
Även 2016 kommer sannolikt att bli ett år då börserna än en gång styrs av makro snarare än bolagsspecifika faktorer. På vissa håll kan vi förvänta oss framsteg i form av exekvering av reformer samt en högre politisk stabilitet som i t ex Indonesien och Indien medan det tyvärr ser mörkare ut på andra håll som t ex i Brasilien där man fortfarande inte tar tag i sina växande ekonomiska problem.

Råvarupriser och många tillväxtmarknadsvalutor är på historiskt låga nivåer – det i sig betyder inte att de inte kan bli lägre men förhoppningsvis kan vi i alla fall se en stabilisering.

Fler artiklar

En bank med tillväxtmöjligheter

En bank med tillväxtmöjligheter

Carnegie Emerging Markets sjönk 0,8 procent men summerar 2016 till en uppgång om 11,8 procent. Vi ökar i fillipinska banken BDO. I december höjde som förväntat Fed, den amerikanska centralbanken,...

Mona Stenmark 2 januari 2017
Minskad exponering mot Mexiko

Minskad exponering mot Mexiko

I november kom så det oväntade resultatet i det amerikanska presidentvalet som fick den amerikanska börsen att gå upp på förväntningar om mer expansiv politik och räntehöjningar, men som skakade...

Mona Stenmark 5 december 2016
Latinamerika starkast

Latinamerika starkast

I oktober fortsatte fokus att ligga på spekulationer kring det amerikanska presidentvalet. Sannolikheten för en räntehöjning i december ökade efter hökaktiga kommentarer från USA:s centralbank tillsammans med BNP-siffror för tredje...

Mona Stenmark 8 november 2016