Stäng
Språk
Meny

”Man kan lika gärna tänka sig ett positivt scenario”

Carnegie Strategifond – förvaltarkommentar av John Strömgren den 23 mars 2020

Den kraftiga nedgång som skett under mars saknar motstycke såtillvida att den omfattat i stort alla tillgångsslag, även statsobligationer och guld har drabbats av fallande priser, vilket är ett tecken på betydande panikförsäljningar.

Rörligheten på marknaden, volatiliteten, nådde även samma extremnivåer som under senaste finanskrisen 2008, även det ett tecken på betydande stress och oro för det finansiella systemet.

Det som utmärker nuvarande nedgång är framförallt hastigheten, som närmast påminner om 1987, och att alla typer av tillgångar drabbas, vilket har likheter med finanskrisen.

Största innehav Carnegie Strategifond per den 20 mars 2020.

Denna gång har centralbankerna agerat snabbare än 2008 och vidtagit åtgärder för att säkra likviditeten i det finansiella systemet, och i slutet av veckan fanns även vissa tecken på minskade tvångsförsäljningar.

Under helgen har det även aviserats massiva fiskala stimulanser ifrån, USA, Tyskland och England som tyder på en tilltagande krismedvetenhet och politisk handlingskraft. I termer av BNP motsvarar det 5-10  procent.

Det kommer att vara helt avgörande för att kunna hejda nedgången, tillräckliga och rätt utförda stimulanser har alla förutsättningar att lösa kunna överbrygga och lösa krisen, men risken är att i likhet med 2008 så lyckas inte de första åtgärderna utan det kan behövas än mer långtgående lösningar, under det andra världskriget t ex ökade USA sitt underskott till motsvarande 20-30 procent av BNP.

Det världen behöver nu är en motsvarighet till Draghis löfte om “Whatever it takes” fast gällande finanspolitiska stimulanser istället för tillgångsköp.

Om marknadsoron fortsätter finns det förstås risk för ytterligare nedgång, kanske till och med i linje med tidigare kriser, främst 2008.

Men det går lika gärna att tänka sig ett mer positivt scenario baserat på en avtagande smittspridning kombinerat med att de finanspolitiska åtgärderna lyckas lugna marknaderna och ingjuta förtroende.

Positiva tecken är att politikerna nu under helgen på en global nivå verkar öppna för betydande stimulanser, och även om de första åtgärderna visar sig vara otillräckliga är man säkert öppen för att öka takten.

Vi har i rådande läge prioriterat att hålla en hög likviditet i beredskap för att möta uttag i fonden, och har hittills kunnat hantera genomförda uttag utan att tvingas sälja av aktier och obligationer i någon större omfattning, mindre försäljningar i främst obligationer har dock gjorts under månaden och då pro-rata; det vill säga sålt mindre delar av i stort samtliga innehav och inte enbart de likvida.

Börsnedgångar om 20 procent eller mer tenderar att drabba bolagen urskillningslöst, även bolag med låg skuldsättning har därför fallit i linje med marknaden. Ironiskt har även likviditet inte heller varit en fördel då marknaden säljer det som utvecklats bra och det som överhuvudtaget går att sälja.

Det mönstret känns även igen ifrån 2008, men när marknaden väl stabiliserades och vände upp igen var det bolagen med stabila balansräkningar och god likviditet som utvecklades bäst.

Vår uppfattning är att majoriteten av våra aktieinnehav har en mycket bra finansiell beredskap för den här typen av miljö, även om det på kort sikt inte prisas in av marknaden, exempelvis Investor, Holmen, Volvo och Essity.

När det gäller aktiedelen av portföljen har vi därför inte gjort några större omdispositioner; risken är att det blir dubbelt fel då man säljer det som gått sämre kortsiktigt bara för att sedan gå miste om en återhämtning.

När det gäller kreditmarknaden har vi överlag upplevt en allmänt negativ priskorrigering över hela kredituniverset, till stor del driven av bristen på likviditet i en exceptionellt svag marknad. Coronakrisen samt oljepriskriget har ritat om kartan för många bolag både på kort och lång sikt, och just nu är det framförallt bolag inom oljesektorn och turism som har det svårt.

Men det finns även andra bolag som kommer vara påverkade eller till och med vinnare framgent. I det inledande skedet har dock alla obligationer tyvärr sett en betydande negativ priskorrigering, även om i något differentierad grad beroende på var i riskskalan bolagen befinner sig.

Ju högre kreditrisk desto större priskorrigering. Centralbanker har levererat både räntesänkningar och diverse stödköpspaket men än så länge har de bara haft en förmildrande effekt på marknaden snarare än att råda bot på det negativa sentimentet.

Efter ECB:s senaste stödpaket om 750 miljarder euro såg vi dock viss stabiliserande effekt i slutet på veckan, även om det är för tidigt att avgöra om det är en långsiktig trend. Riksbanken meddelade nyligen att de ämnar köpa även icke-finansiella företagsobligationer. Även norska staten återupprättar den stödköpsfacilitet för företagsobligationer på 50 miljarder norska kronor som var aktiv under finanskrisen.

Detta är något vi hoppas kommer att bidra med en bättre balans och därmed förhoppningsvis öka likviditeten i den nordiska kreditmarknaden. Vad gäller den aktuella nivån på kreditmarginaler så ser de överlag väldigt attraktiva ut från ett historiskt perspektiv och kan därmed således skapa mycket goda långsiktiga investeringsmöjligheter.

 

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond är en blandfond som investerar i nordiska värdepapper med bra direktavkastning. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som har den...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Lockande Telia och SCA
Carnegie Strategifond

Lockande Telia och SCA

Byggbolagens rapporter, bland annat Skanska och NCC, överraskade positivt med bra lönsamhet och orderingång. Det tyder på att man är på god väg mot att kunna uppnå kommunicerade lönsamhetsmål, även...

John Strömgren 5 maj 2020
Ligger det värsta bakom oss?
Carnegie Strategifond

Ligger det värsta bakom oss?

Mars månad 2020 kom att bli en av de mest dramatiska månaderna i mannaminne för såväl värdepappersmarknader som Carnegie Strategifond. Till och med traditionellt säkra placeringar som statsobligationer och guld...

John Strömgren 1 april 2020
John Strömgren: ”Det behövs massiva fiskala stimulanser”

John Strömgren: ”Det behövs massiva fiskala stimulanser”

John Strömgren har förvaltat Carnegie Strategifond sedan 1996 och sett ett flertal kriser komma och gå – men ingen så allvarlig som coronakrisen. Det som gäller nu är att hålla...

Erik Amcoff 26 mars 2020