Stäng
Språk
Meny

Mer fastigheter i Likviditetsfonden

Protokollet från Riksbankens senaste penningpolitiska möte bekräftade ledamöternas olika uppfattningar och vi kommer nog få invänta nya och tydligare signaler avseende ekonomins utveckling innan vi får mer konkret information om förväntad färdriktning för penningpolitiken.

Nivån på svenska långräntor föll tillbaka under andra halvan av januari vilket var i linje med utvecklingen globalt och delvis en effekt av ökad oro kring spridningen av coronaviruset.

Stibor fortsatte samtidigt upp under januari och stängde på 0,19 procent. Carnegie Likviditetsfond ökade med 0,06 procent under månaden.

Efter jul och nyårsuppehållet öppnade fönstret för primärtransaktioner upp på nytt med fortsatt god efterfrågan. Många emissioner tenderar att prissättas till en tightare kreditmarginal än inledande guidance vilket vi inte minst har sett i de många emissioner som kommit i euro från nordiska emittenter. Oavsett är dessa emissioner normalt för långa löptider för att passa Likviditetsfonden.

Inom mandaten har vi dock kunnat göra en del förlängningar under månaden då vi sålt av papper som närmat sig förfall. Genom exponering mot något längre löptid har vi därigenom kunnat uppnå högre underliggande avkastning i portföljen.

Inom fastigheter gjorde vi denna övning i Balder och Castellum och i seniora banker gjorde vi samma sak i LF Bank. Fortfarande har vi dock god marginal till två år i genomsnittlig kreditduration på portföljnivå och vi har inga enskilda obligationer i fonden som överstiger fyra år i portföljlöptid. Ett namn som vi nu helt sålt av i portföljen är Hemsö där vi sålde en obligation som förfaller i juni i år till ett pris motsvarande Stibor +6.

Carnegie Likviditetsfond erbjuder förhållandevis låg kreditrisk genom investeringar i obligationer som ger oss exponering mot stat, kommun och bostäder, seniora banker samt stabila bolag inom kategorin för investment grade. Ränterisken hålls låg i portföljen som i huvudsak placerar i obligationer med rörlig ränta.

Mer om fonden

Likviditets­fond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 5 april 2020
Selektiva val i Likviditetsfonden
Carnegie Likviditetsfond

Selektiva val i Likviditetsfonden

Mars blev en på många sätt dramatisk månad både här i Sverige och globalt. Osäkerheten kring hur följdeffekterna av coronaviruset kommer att slå mot världsekonomin har drivit upp riskpremien för...

Mikael Engvall 2 april 2020
Förvaltarkommentarer och portföljdata

Förvaltarkommentarer och portföljdata

Det är oroliga tider och därför har vi tagit fram uppdaterade förvaltarkommentarer med tillhörande portföljdata för några av våra fonder, mitt i månaden (vi uppdaterar med fler fonder löpande). Carnegie...

Kristina Flintull 24 mars 2020