Lukk

Eksepsjonelt kraftige kursbevegelser

Verdensøkonomien fortsetter den gode utviklingen. I årets andre kvartal økte for eksempel USAs BNP med 4,1 prosent og Sveriges med 3,3 prosent. Den høye veksten kan til dels forklares med engangshendelser, men tallene er likevel sterke. Selskapenes halvårsrapporter bekrefter bildet.

Også for aksjemarkedene ble juli en god måned. På rentemarkedet var det relativt stille, men kredittspreadene krympet – også et tegn på at selskapene utvikler seg godt. Tydeligvis har verdipapirmarkedene i lengre tid sett gjennom fingrene med politiske utspill som skaper usikkerhet. På den annen side ser markedet ut til å ta trusselen om handelskrig alvorlig, og dette er nok en viktig forklaring på at de asiatiske aksjemarkedene, inkludert det kinesiske, utvikler seg svakt. Carnegie Strategy Fund B steg med 2,4 prosent i juli.

Lifco, som la fram en svak rapport for første kvartal, viste gjennom halvårsrapporten at selskapet er tilbake med høy og lønnsom vekst. Kursreaksjonen var også svært positiv. Volvo kom også med en like sterk rapport med marginer nær Scania-nivå. Den positive kursresponsen uteble likevel siden markedet regner med at den nåværende syklusen passerte toppen dette kvartalet. Etter at markedet fikk litt mer betenkningstid, begynte imidlertid Volvo å stige i kurs sammen med andre konjunkturfølsomme selskaper.

Skogselskapene har derimot falt alle som ett, med Storas svake rapport som utløsende faktor. Fondet eier ikke aksjer i Stora, bare i Holmen – som ikke rapporterer før i august. Skogbrannene har trolig også bidratt til den negative trenden, selv om det handler om relativt små verdier i forhold til den samlede skogskapitalen. Bankene har lagt fram stabile rapporter, og ennå ser det ikke ut som de nye konkurrentene har satt merkbart press på boliglånsmarginene.

Vi merker oss dessuten at delårsrapportene nå ofte gir utslag i ekstreme kursbevegelser. Selskaper som verdsettes for syklisk og høy vekst, for eksempel Facebook og Twitter, opplevde at aksjene falt med nærmere 20 prosent da rapportene ble offentliggjort. Igjen ble markedet minnet på om at høye verdsettelser må betraktes som en risiko.