Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Likviditetsfond A

Ønsker du en midlertidig investering med svært lav risiko?

Om fondeT

Ønsker du en midlertidig investering med svært lav risiko? Carnegie Likviditetsfond er et pengemarkedsfond som investerer i kjente nordiske selskaper. Fondet er et alternativ til dem som ønsker å bruke sparte penger i nær fremtid.

Carnegie Likviditetsfond investerer i rentebærende verdipapirer og andre instrumenter utstedt av stater, boliglånsinstitusjoner, kommuner og fylker. Fondet har høy kredittverdighet, og investeringene i utenlandsk valuta er sikret mot svenske kroner.

Mona Stenmark

Fondsforvalter

Mona Stenmark

M.Phil. i samfunnsøkonomi fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2003 og har jobbet i bransjen siden 2003.

Fondsforvalter

Mikael Engvall

BSc i foretaksøkonomi fra Stockholms universitet. Ble ansatt i 2012 og har jobbet i bransjen siden 1996.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 1990-07-02

DETTE ER ET FOND FOR DEG SOM:

  • ønsker å redusere risikoen i den private porteføljen
  • ønsker et alternativ til en bankkonto
  • har en investeringshorisont som bør være på minst 1–3 år