Lukk

Carnegie Vega B

29 april 2022
105,85 kr
Én dag
+1,19%
Viser data for
Carnegie Vega B
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Vega er et fond som investerer globalt i 5–15 hedgefond der den systematiske risikoen anses å være lav.

Fondsforvalter

Emanuel Furubo

Simon Reinius

Kjøp Carnegie Vega B

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
1,51%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
10 000 000kr/0kr

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
2012-09-28
ISIN
SE0004777134

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
3,49%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
0,46
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,09 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
HFRX Global Hedge Fund Index
Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Tracking error
3,80%
Tracking error

Tracking error viser hvor mye fondets avkastning svinger i verdi sammenlignet med referanseindeksen. Jo lavere tracking error, desto høyere korrelasjon til referanseindeksen. Jo høyere tracking error, desto større avvik fra indeksen. Oppgis i prosent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-04-29

Største posisjoner

Sector Investment Fds Plc Healthcare Value A Cap
14,49%
BlackRock Strategic Equity HF Ltd
12,96%
MontLake UCITS Platform ICAV Crabel Gemini Fd A Foun Poo Cap
12,50%
Lynx Units
11,87%
Nordkinn Fixed Inc Macro Master Fd A Cap
11,78%
Trium UCITS Platform Plc ESG Emissions Impact Fd F Cap
9,66%
Andre posisjoner
0,47%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Cap
8,58%
Systematica Macro RV Fd Ltd Dist
7,13%
Coll cash OTC-SEB St
1,50%

Geografisk fordeling

Verden
63,51%
EUR
25,46%
Sverige
11,07%
Luxembourg
-0,03%

Aktivafordeling

Fond
88,96%
Likvide midler
10,69%
Valutaterminer
0,34%