Lukk

Fastighetsfond Norden A

19 mai 2022
564,29 kr
Én dag
+0,02%
Viser data for
Fastighetsfond Norden A
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Fastighetsfond Norden finnes også i andelsklassen: A og B.

Fondet investerer i eiendomsaksjer på det nordiske aksjemarkedet. Fondet investerer langsiktig, primært i rendyrkede eiendomsselskaper der selskapene hovedsakelig eier ferdigstilte eiendommer. Fondet kan også investere i bygg- og anleggsselskaper, dvs. selskaper som oppfører bygninger, infrastruktur osv.

Fondsforvalter

Jonas Andersson

Sivilingeniør. Ble ansatt i 2019 og har jobbet i bransjen siden 1997.

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
1,62%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr
Kursnotering
Daglig
Fondsnummer i PPM
320176
Bankgironummer
5396-6768

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
2011-11-21
ISIN
SE0004296515

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
29,30%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
0,62
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,77 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
Carnegie Real Estate Return
Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Tracking error
4,02%
Tracking error

Tracking error viser hvor mye fondets avkastning svinger i verdi sammenlignet med referanseindeksen. Jo lavere tracking error, desto høyere korrelasjon til referanseindeksen. Jo høyere tracking error, desto større avvik fra indeksen. Oppgis i prosent.

Active share
24%
Active share

Active share måler hvor mye fondets sammensetning avviker fra referanseindeksen. Jo høyere tall, desto høyere avvik. Oppgis som en prosentverdi.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-04-30

Største posisjoner

Castellum AB
9,13%
Fastighets Balder AB B
7,98%
Corem Property Gr AB B Reg
7,16%
Samhallsbyggnadsbolag i AB B Reg
7,12%
Nyfosa AB Reg
5,36%
Sagax AB B
4,72%
Fabege AB Reg
4,66%
Wihlborgs Fastigheter AB Reg
4,64%
Platzer Fastigheter Hg AB B
4,45%
FastPartner AB A Reg
4,38%
Andre posisjoner
40,39%

Geografisk fordeling

Sverige
96,72%
Norge
2,73%
Luxembourg
0,54%

Aktivafordeling

Aksjer
96,47%
Likvide midler
3,53%