Lukk

Investment­ Grade A

19 mai 2022
1 169,96 kr
Én dag
-0,07%
Viser data for
Investment­ Grade A
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Investment Grade A investerer i obligasjoner utstedt av nordiske selskaper.

Fondet fokuserer  på selskapsobligasjoner med høy credit rating, såkalt investment grade.

Investeringer begrenses aldri til et bestemt land eller en bestemt sektor eller valuta. Analysen tar alltid utgangspunkt i selskaper som forvalterne ønsker å investere i og har langsiktig tro på.

Den gjennomsnittlige løpetiden til Carnegie Investment Grades portefølje er ca. 3 år, men den kan til tider være lengre og kortere. Fondet omsettes daglig uten at andelseierne må binde seg. Alle posisjoner i utenlandsk valuta sikres mot svenske kroner, slik at andelseierne skal unngå valutarisiko.

Fondsforvalter

Mikael Engvall

BSc i foretaksøkonomi fra Stockholms universitet. Ble ansatt i 2012 og har jobbet i bransjen siden 1996.

Mona Stenmark

M.Phil. i samfunnsøkonomi fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2003 og har jobbet i bransjen siden 2003.

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
0,50%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr
Kursnotering
Daglig
Bankgironummer
606-9876

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
1985-11-01
ISIN
SE0000429847

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
1,27%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
1,49
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,35 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
-
Referanseindeks

Det foreligger ikke noen referanseindeks, siden det ikke finnes noen indeks som er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-04-30

Største posisjoner

Tomra Systems ASA FRN Sen Ser TOM02 19/14.11.24
2,19%
BKK AS FRN Ser BKK43 Sen 17/25.09.23
1,56%
Aktia Bank Plc FRN EMTN Ser 29 20/10.09.25
1,48%
Investment AB Latour FRN 21/16.06.27
1,45%
SKF AB FRN Sen 20/10.06.24
1,34%
Nordic Entertainment Gr AB FRN DMTN Sen 19/23.05.24
1,34%
Jyske Bank AS FRN EMTN Sen 18/07.09.23
1,34%
Epiroc AB FRN EMTN 20/18.05.26
1,34%
Vasakronan AB FRN EMTN Ser 71 20/08.12.25
1,32%
Telenor ASA FRN EMTN Sen Reg S 19/19.03.24
1,27%
Andre posisjoner
85,38%

Geografisk fordeling

Sverige
69,60%
Norge
13,69%
Danmark
8,01%
Finland
7,34%
Andre
1,36%

Aktivafordeling

Rentebærende verdipapirer
95,98%
Likvide midler
4,57%
Valutaterminer
-0,55%

Artikler

Høy aktivitet og en viss volatilitet
Carnegie Investment Grade

Høy aktivitet og en viss volatilitet

November var en måned som innledningsvis viste høy aktivitet og stabilitet. Men i kjølvannet av fornyet bekymring omkring en ny variant av viruset, omikron, fikk vi en ustabil avslutning. Markedet...

Mona Stenmark 6 desember 2021
Økte posisjoner i Hexagon, Arla og Peab
Carnegie Investment Grade

Økte posisjoner i Hexagon, Arla og Peab

Markedsaktiviteten, som hadde tatt fart i andre halvdel av august, holdt seg høy i begynnelsen av september – for siden å falle og ta fart igjen mot slutten av måneden....

Mona Stenmark 5 oktober 2021
PEAB – en ny grønn obligasjon
Carnegie Investment Grade

PEAB – en ny grønn obligasjon

Første halvdel av august var fortsatt preget av ferie og rolige markeder, men i løpet av månedens andre halvdel begynte det å røre på seg, og markedsaktiviteten økte stadig. Investorene...

Mona Stenmark 3 september 2021
Flere innlegg