Lukk

Likviditets­fond A

19 mai 2022
1 208,53 kr
Én dag
-0,03%
Viser data for
Likviditets­fond A
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Likviditetsfond kan også fås i andelsklassen Likviditetsfond B, som retter seg mot institusjonelle investorer.

Ønsker du en midlertidig investering med svært lav risiko? Carnegie Likviditetsfond er et pengemarkedsfond som investerer i kjente nordiske selskaper. Fondet er et alternativ til dem som ønsker å bruke sparte penger i nær fremtid.

Carnegie Likviditetsfond investerer i rentebærende verdipapirer og andre instrumenter utstedt av stater, boliglånsinstitusjoner, kommuner og fylker. Fondet har høy kredittverdighet, og investeringene i utenlandsk valuta er sikret mot svenske kroner.

DETTE ER ET FOND FOR DEG SOM:
  • ønsker å redusere risikoen i den private porteføljen
  • ønsker et alternativ til en bankkonto
  • har en investeringshorisont som bør være på minst 1–3 år

Fondsforvalter

Mikael Engvall

BSc i foretaksøkonomi fra Stockholms universitet. Ble ansatt i 2012 og har jobbet i bransjen siden 1996.

Niklas Edman

MSc i foretaksøkonomi fra Handelshögskolan i Stockholm. Ble ansatt i 2013 og har jobbet i bransjen siden 2007.

Kjøp Likviditets­fond A

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
0,30%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr
Kursnotering
Daglig
Fondsnummer i PPM
214163
Bankgironummer
5787-9660

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
1990-07-02
ISIN
SE0000429854

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
0,44%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
1,57
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,42 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
Nasdaq OMRX Treasury Bill
Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Tracking error
0,43%
Tracking error

Tracking error viser hvor mye fondets avkastning svinger i verdi sammenlignet med referanseindeksen. Jo lavere tracking error, desto høyere korrelasjon til referanseindeksen. Jo høyere tracking error, desto større avvik fra indeksen. Oppgis i prosent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-04-30

Største posisjoner

DNB Boligkreditt AS FRN EMTN 20/03.09.25
2,00%
Lansforsakringar Hypotek AB FRN Ser 370 Tr 1 18/28.11.23
1,89%
SKF AB FRN Sen 20/10.06.24
1,80%
Nordea Hypotek AB FRN DMTN Ser 5723 Sen 18/24.05.23
1,80%
Nordea Direct Bank ASA FRN Sen Ser GJEB35 PRO 17/27.10.22
1,51%
Stadshypotek AB FRN Ser SH 2020 Sen 20/03.08.23
1,39%
Kraftringen Energi AB FRN Ser 11 Sen 18/06.12.23
1,38%
Stockholms Kooperativa Bostads FRN DMTN Sen 19/29.09.23
1,38%
Nykredit Realkredit AS FRN 32H Sen Reg S 20/01.04.24
1,25%
Epiroc AB FRN EMTN Sen 18/06.12.23
1,24%
Andre posisjoner
84,38%

Geografisk fordeling

Sverige
78,15%
Norge
12,19%
Danmark
4,95%
Finland
3,06%
Andre
1,65%

Aktivafordeling

Rentebærende verdipapirer
97,54%
Likvide midler
2,46%
Valutaterminer
0,00%

Artikler

Et lynkurs i obligasjonskunnskap

Et lynkurs i obligasjonskunnskap

Innenfor renteforvaltningen bruker man ofte komplisert terminologi. De mange nøkkeltallene og synonymene gjør det vanskelig å holde rede på hva som er hva, og hva som påvirker hva. Obligasjoner kan...

Kristina Flintull 5 april 2020
Kapitalforvalterne om koronakrisen

Kapitalforvalterne om koronakrisen

Aksjemarkedene krasjer, og det samme gjør kredittmarkedene. Hvordan reagerer Carnegie Fonders renteforvaltere på koronakrisen? Det skal Niklas Edman og Mikael Engvall fortelle oss. «Vi er midt inne i et svært...

Erik Amcoff 16 mars 2020
Flere innlegg