Lukk

Spin-Off A

5 august 2022
38,73 kr
Én dag
-1,66%
Viser data for
Spin-Off A
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Spin-Off er et unikt fond som investerer i svenske og nordiske selskaper involvert i fisjon: selskaper som allerede har fisjonert ut en virksomhet, selskaper som selv er utfisjonert , og dessuten selskaper som står foran en fisjon

Fondet forvaltes av Simon Bliks og Mattias Montgomery.

Fondsforvalter

Simon Blecher

BSc i foretaksøkonomi fra Stockholms universitet. Ble ansatt i 2006 og har jobbet i bransjen siden 2000.

Mattias Montgomery

Ble ansatt i 2019 og har jobbet i bransjen siden 2014.

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
1,02%
Forvaltningshonorar/år

Utöver den fasta avgiften tillkommer en prestationsbaserad avgift som får uppgå till högst 20% av den dagliga avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel SIXPRX. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen, efter avdrag för uttag av den fasta ersättningen. Om andelsklassen har haft en värdeutveckling som understiger avkastningströskeln utgår ingen resultatbaserad ersättning förrän tidigare relativa underavkastning har kompenserats. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3% av andelsklassen värde från 2019.

Minsteinnskudd – en gang / månedlig
50 000kr/0kr
Kursnotering
Daglig
Bankgironummer
5432-6442

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
2007-09-28
ISIN
SE0002098442
Morningstar-rating

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
19,70%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
0,61
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,51 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
SIX Portfolio Return
Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Tracking error
5,22%
Tracking error

Tracking error viser hvor mye fondets avkastning svinger i verdi sammenlignet med referanseindeksen. Jo lavere tracking error, desto høyere korrelasjon til referanseindeksen. Jo høyere tracking error, desto større avvik fra indeksen. Oppgis i prosent.

Active share
92%
Active share

Active share måler hvor mye fondets sammensetning avviker fra referanseindeksen. Jo høyere tall, desto høyere avvik. Oppgis som en prosentverdi.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-07-31

Største posisjoner

Ratos AB B
7,69%
Essity AB B Reg
7,20%
ABB Ltd Reg
6,36%
Autoliv Inc SDR
5,42%
Telia Co AB
4,90%
Andre posisjoner
68,44%

Geografisk fordeling

Sverige
73,94%
Finland
8,06%
Sveits
6,36%
USA
5,42%
Andre
6,22%

Aktivafordeling

Aksjer
97,85%
Likvide midler
2,15%