Lukk

Spin-Off B

19 mai 2022
130,91 kr
Én dag
-0,87%
Viser data for
Spin-Off B
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Spin-Off er et unikt fond som investerer i svenske og nordiske selskaper involvert i fisjon: selskaper som allerede har fisjonert ut en virksomhet, selskaper som selv er utfisjonert , og dessuten selskaper som står foran en fisjon

Fondet forvaltes av Simon Blecher og Mattias Montgomery.

Fondsforvalter

Simon Blecher

BSc i foretaksøkonomi fra Stockholms universitet. Ble ansatt i 2006 og har jobbet i bransjen siden 2000.

Mattias Montgomery

Ble ansatt i 2019 og har jobbet i bransjen siden 2014.

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
1,52%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
50 000kr/0kr
Kursnotering
Daglig

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
2019-10-21
ISIN
SE0013222841

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Omløpshastighet
0,44 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
SIX Portfolio Return
Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Active share
89%
Active share

Active share måler hvor mye fondets sammensetning avviker fra referanseindeksen. Jo høyere tall, desto høyere avvik. Oppgis som en prosentverdi.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.