Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie High Yield Select

Pen utvikling på kredittmarkedene

I februar fikk vi en pen utvikling på kredittmarkedene. Spesielt gjelder dette det nordiske HY-markedet, som har hentet inn en del av differansen til sine globale motparter til tross for at markedsrentene generelt har steget.

Det finnes fortsatt forventninger om rentekutt, men markedet er splittet i synet på timingen. Etter reaksjonene å dømme er det viktigste for risikovilligheten at rentekuttene kommer, ikke når de kommer. Oppgangen var bredere i februar enn tidligere, men det er likevel eiendomssektoren som har bidratt mest.

Med en rapporteringssesong med sprikende, men generelt greie resultater i bakspeilet har risikovilligheten vært høy og primærmarkedet vidåpent. Mange selskaper har benyttet anledningen til å utstede papirer under gunstige markedsforhold.

For fondet har deltakelsen vært begrenset siden vi ofte finner bedre risk/reward i sekundærmarkedet når emisjonsmarkedet er sterkt. Likevel har vi deltatt i noen transaksjoner, blant annet helseforetaket LR Global, som refinansierte før tiden. Vi mottok en premie i den gamle obligasjonen samt attraktive vilkår i den nye der renten er 12% over 4 år, og vi rullerte halvparten av eksponeringen.

Også oljeserviceselskapet Altera Shuttle Tankers utstedte i februar for å refinansiere obligasjonen med forfall i 2024. Her valgte vi å rullere et mindre volum siden den nye obligasjonen var kraftig overtegnet og fullstendig markedspriset. I forbindelse med et oppkjøp kunngjorde Nordiska Kreditmarknadsbolaget utstedelse av nye T2-obligasjoner – et etterstilt instrument som gir regulatorisk kapitaldekning for banker – til attraktive vilkår. Selskapet låner penger til det mindre SMB-segmentet med en defensiv utlånspolitikk som fører til at det nesten så godt som aldri går på kredittap. Obligasjonen ble utstedt med en rente på litt over 12%, som for oss investorer er svært attraktiv. Fra selskapets perspektiv utgjør instrumentet en så liten del av den totale finansieringen at det ikke påvirker modellen.

Med en mer defensiv portefølje ser vi optimistisk på et høyere velositet i fondet i neste periode, slik at mer av det underliggende potensialet kan realiseres. Markedets prising er noen ganger ulogisk, derfor er det ekstremt viktig med tålmodighet og dialog

Mona Stenmark

Forfatter

Mona Stenmark

M.Phil. i samfunnsøkonomi fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2003 og har jobbet i bransjen siden 2003.