Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Innsikt

Stigende realrenter og to nye posisjoner

Aksjene fortsatte å falle i september og har nå tre negative kvartaler på rad bak seg. Sentralbankene fortsatte som forventet å heve rentene i september.

FED signaliserer nå at banken er villig til å akseptere en resesjon for å bekjempe inflasjonen og forsvare tilliten til inflasjonsmålet. Den tiårige amerikanske realrenten steg med en hel prosentenhet og nådde 1,7 prosent, mens den tyske kom inn i positivt territorium for første gang siden 2014.

Carnegie Listed Infrastructure hadde en svak måned i september. De beste sektorene var avfallshåndtering og veier, mens energi og vann hadde en dårlig utvikling. Energiselskapene ble dratt ned blant annet på grunn av de høye realrentene og innføringen av EUs nye skatt på profitt fra produsenter av fornybar energi.

Aksjene i porteføljen med best avkastning var Vantage Towers, Central Japan Railway og BBGI. Vantage Towers har et av Europas største nettverk av kommunikasjonsmaster. Nettverket utvides stadig, samtidig som man har dratt i kostnadsbremsen for å oppnå en raskere vekst i frie kontantstrømmer. Central Japan Railway, som vi skrev om i forrige måned, fortsatte å utvikle seg godt i september – drevet av økte forventninger til at reiselivet skulle komme i gang i Japan. BBGI eier en diversifisert portefølje av infrastrukturaktiva som omfatter alt fra broer og veier til sykehus og skoler. Fokuset ligger på investeringer i Storbritannia og Canada.

  Vi gjorde en del porteføljeendringer i september. Blant annet har vi investert i Verbund, som er Østerrikes største elektrisitetsleverandør og produserer 100 prosent fornybar energi. Vi har også kjøpt oss opp i Ventas, en av de største investorene i og eierne av sykehus og aldershjem i USA. Samtidig solgte vi posisjonen i japanske Sho-Bond, som etter et sterkt år med en avkastning på nesten 20 prosent kom opp i en stadig mer anstrengt prising.

  Aksjemarkedet priser nå utvilsomt inn en resesjon i 2023, men det gjenstår fortsatt et spørsmål om hvor lang og dyp lavkonjunkturen vil bli, og i hvilken grad den vil bli reflektert i resultatestimatene. Under denne tiden med høy usikkerhet utgjør infrastruktur fortsatt et interessant defensivt investeringsalternativ – med pålitelige kontantstrømmer, lav konjunkturfølsomhet og høye utbyttenivåer.

  Emanuel Furubo

  Forfatter

  Emanuel Furubo

  Bachelor of Science, Business and Economics ved Uppsala universitet.