Lukk

Store investeringsbehov taler for det nye fondet Carnegie Listed Infrastructure

Om 30 år er vi 10 milliarder mennesker, og samtidig må vi bli klimanøytrale. Dette medfører et enormt investeringsbehov. Det nye globalfondet Carnegie Listed Infrastructure investerer i jernbaner, telekom, vannrensing og resirkulering – bærekraftige infrastrukturselskaper som drar nytte av samfunnets omstilling. «Dette er ingen trend; det er et paradigmeskifte. Mange land må ta igjen årevis med underinvestering. Selskapene som drar nytte av utviklingen, har langsiktige stabile kontantstrømmer, og de er syklisk uavhengige og konkurransedyktige», sier forvalter Mikael Tarnawski-Berlin og bærekraftsanalytiker David Östman.

Fakta om Carnegie Listed Infrastructure

  • Start: 18 august 2021
  • Samlet honorar: 1,46%
  • Förvalter: Mikael Tarnawski-Berlin
  • Faktablad

KÖP FOND

Hva er infrastruktur?

Mikael: Infrastruktur er fasiliteter som skal sikre og støtte grunnleggende samfunnsfunksjoner. Vi i Carnegie Fonder deler disse inn i fire deler:

Vann- og energiforsyning: en kategori som omfatter distribusjon og rensing av vann, samt fornybar energi. Vi velger bort atomkraftverk, og vi velger inn solceller;

Transport: alt fra veier, bruer, tunneler og flyplasser til havner og jernbaner. Vi bygger på samfunnets underliggende fundament, så bilprodusenter og flyselskaper er ikke definert som infrastruktur i fondet;

Kommunikasjon: nedgravde kabler, satellitter og master med 5G-nett;

Sosial infrastruktur: sykehus, skoler og fengsler.

Ser dere ekstra store muligheter i noen av disse segmentene?

Mikael: Noen segmenter, for eksempel master, har jeg spesielt sterk tro på over lengre sikt. Overføring og lagring av data har lenge vært en supertrend, og jeg tror den fortsatt kommer til å være viktig i fremtiden. Og så har vi selvsagt jernbaner. Selskaper som eier jernbane, har en dominerende posisjon, nesten uten konkurranse. Og jernbanenes transporteffektivitet er overlegen.

Hva er fellestrekkene for de ulike typene infrastruktur?

Mikael: De har langsiktig stabile kontantstrømmer og er konjunkturuavhengige, inflasjonsbeskyttede og vanskelige å konkurrere med. Vi ønsker også at selskapene vi investerer i, skal ha egenskaper som minner om dem til bærekraftig infrastruktur.

Fondet er klassifisert som artikkel 9, med søkelys på bærekraft. Hva mener dere med det?

David: Et artikkel 9-fond, også kalt «mørkegrønt», er et finansielt produkt som har bærekraftige investeringer som mål, og som oppfyller de relevante kravene. Kort sagt innebærer dette investeringer som bidrar enten til et miljømål eller et sosialt mål.

EUs taksonomi er en komponent som lar oss fastsette hvorvidt en investering er bærekraftig. Imidlertid inkluderer den per i dag bare visse elementer på miljøsiden. Disclosure-forordningen bruker et bredere begrep som også inkluderer sosiale faktorer. Det finnes imidlertid fortsatt ikke noe fullt dekkende svar på spørsmålet om hvilke selskaper som er bærekraftige og ikke.

Forvalter Mikael Tarnawski-Berlin og bærekraftsanalytiker David Östman

Hvorfor bør man investere i bærekraftig infrastruktur? Hvorfor akkurat nå?

Mikael: De store pådriverne er først og fremst bærekraft i tillegg til digitalisering og nye behov. For øyeblikket skjer det et enormt skifte over til bærekraftig energi, noe som innebærer at store mengder investeringer må flyttes. I tillegg må vi bygge opp infrastrukturen for den digitale økonomien. Vi flytter større datamengder enn noen gang før, og behovet bare fortsetter å vokse.

For å dekke eksisterende behov må mange land ta igjen årevis med underinvestering. Vi mener denne typen ikke-sykliske investeringer kan gjøre det sterkt på lengre sikt, og for oss sparere er det en måte å diversifisere på.

Dessuten er infrastruktur billig i dag, selv om det er et område som pleier å være dyrere fordi det har et relativt lavt risikonivå. Vi ser på dette som en mulighet.

Hvilke infrastrukturselskaper skal man investere i?

Mikael: Vi investerer i selskaper basert på tidløse kriterier. Selskapene skal ha høy kvalitet, stabile kontantstrømmer samt sterke og pålitelige motparter. I tillegg ønsker vi å få en tydelig indikasjon på at selskapet har gode fremtidsutsikter, en trygg ledelse og en klar tilknytning til bærekraftsmålene.

Hvordan ser dere på risiko og avkastning?

Mikael: Infrastruktur er en bred aktivaklasse. Moden infrastruktur ligger mellom renter og aksjer. Annen infrastruktur – for eksempel nye vindmølleparker og flyplasser – havner nærmere aksjer på risiko- og avkastningsskalaen. Fondets mål er å investere i selskaper som plasserer seg mellom renter og aksjer.

Hvordan jobber dere aktivt med bærekraft i fondet? Hvordan evaluerer dere om selskapene oppfyller bærekraftsmålene?

David: Fondets mål er å foreta bærekraftige investeringer, definert som investeringer som bidra til et miljømessig eller sosialt mål. Alle investeringer analyseres i detalj i analyseverktøyet CF THOR, der vi særlig analyserer hvor stor andel av selskapets omsetning som kan anses å bidra til FN globale mål (Sustainable Development Goals – SDG).

Mikael: Infrastrukturselskapene er nært knyttet til de globale målene. Det finnes for eksempel et mål som nettopp heter infrastruktur. Dessuten er for eksempel vannrensning, fornybar energi og avfallshåndtering nevnt spesifikt blant målene. I tillegg omfattes mange infrastrukturvirksomheter av EUs taksonomi, som også vil bli et viktig verktøy for å vurdere selskaper – hovedsakelig de europeiske, ettersom ikke-europeiske selskaper teknisk sett ikke omfattes av regelverket. Vi ser også at flere store selskaper i Europa allerede har begynt å rapportere i henhold til dette regelverket.

Hvilke trender ser dere blant infrastrukturselskaper?

Mikael: Trendene er flyktige, og derfor ikke av interesse. Derimot har man et sterkt fokus på overgangen til en bærekraftig økonomi, fra fossil til fornybar. For meg er ikke dette en trend; det er et paradigmeskifte. Tallene indikerer etter hvert også det samme.

Carnegie Listed Infrastructure er et aksjefond med globalt fokus. Fondet investerer i aksjer knyttet til bærekraftig infrastruktur.

  • langsiktig stabile kontantstrømmer
  • konjunkturuavhengig
  • inflasjonsbeskyttet

Mer informasjon om fondet.

Mer om fonder

Listed Infrastructure A

Carnegie Listed Infrastructure er et aksjefond med globalt fokus. Fondet investerer i aksjer knyttet til bærekraftig infrastruktur. langsiktig stabile kontantstrømmer konjunkturuavhengig inflasjonsbeskyttet Om 30 år er vi 10 milliarder mennesker,...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

«Positiv, men ikke avgjørende for infrastrukturaktiva»
Carnegie Listed Infrastructure

«Positiv, men ikke avgjørende for infrastrukturaktiva»

De fremste vinnerne var Terna Energy, Verisign og SHO-BOND Holdings. De største taperne var Liberty Broadband, Encompass Health og Norfolk Southern. Etter flere forsinkelser har Bidens infrastrukturprogram endelig blitt stemt...

Mikael Tarnawski-Berlin 6 desember 2021
Er Bidens satsing på infrastruktur tilstrekkelig?
Carnegie Listed Infrastructure

Er Bidens satsing på infrastruktur tilstrekkelig?

I løpet av Carnegie Listed Infrastructures» første måned fikk makroøkonomi en noe større betydning. Den viktigste hendelsen var at de lange rentene økte. USA-renten steg fra ca. 1,31 prosent til...

Mikael Tarnawski-Berlin 5 oktober 2021