Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Listed Infrastructure

Telecom(e)back

Rapporteringssesongen for tredje kvartal er i full gang, og den globale aksjeindeksen er ned fire prosent i dollar. Hvis vi regner om til svenske kroner, blir fallet redusert til minus én prosent. Samlet sett kan det sies at selskaper med gode rapporter har hatt problemer med å løfte seg, og svakheter har blitt straffet hardt.

For eksempel slo Microsoft forventningene og steg knapt fem prosent på rapportdagen, men ble deretter handlet ned til en kurs som var lavere en før rapporten. Infrastruktur som segment gjorde det noe bedre enn globale indekser.

Siden segmentet ble drevet av selskaper innenfor fossilt brensel, ble Carnegie Listed Infrastructure hengende noe etter. I overkant av én tredjedel av fondets beholdninger har nå rapportert kvartalsvise tall. Reaksjonene har generelt vært positive, med en gjennomsnittlig økning på i overkant av én prosent på rapporteringsdagen. Av de som kommer med utsikter for fremtidige kvartaler, har seks selskaper hevet sine prognoser. Like mange har beholdt nåværende prognose og bare ett selskap har senket den. Mobilmastfirmaet American Tower bød på lystige toner og noterte at etterspørselen etter deres datasenter fortsetter å overstige forventningene.

Videre kommenter de at 5G-utbyggingen fortsatt er i en tidlig fase som vil kreve investeringer. En interessant observasjon er at det globale dataforbruket har doblet seg de siste to årene, ifølge selskapet. Dette mener vi er gode fremtidsutsikter, og markedet handlet da også opp aksjen åtte prosent på rapporten. Togselskaper, som er en god indikator på økonomien, rapporterer om mer blandede sluttmarkeder. Råvarer og handelsvarer holder seg godt, men forbruksvarer presterer dårligere.

Selskapene innen avfallshåndtering, Republic Services og Waste Management, demonstrerte pricing power. De håndterte økt kostnadspress med god kostnadskontroll og prisøkninger, noe som ble belønnet av aksjemarkedet. Vi så også en viss oppgang innenfor fornybar energi mot slutten av måneden etter at lange amerikanske renter syntes å ha nådd en (midlertidig?) topp. Samtidig kom det positive nyheter om økte priser i nye vindauksjoner i USA. Kort sagt har rapporteringssesongen så langt vist at fondets beholdninger har virksomhet som kan navigere i et høykostnadsklima og levere samfunnsviktige produkter som trengs uavhengig av konjunktur.

Emanuel Furubo

Forfatter

Emanuel Furubo

Bachelor of Science, Business and Economics ved Uppsala universitet.