Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Corporate Bond

Nordiska kreditmarknaden – Frågor och svar

Carnegie Corporate Bond är en cross-over kreditfond och investerar i både Investment Grade och i High Yield krediter. I takt med Riksbankens räntehöjningar, och med fortsatt höga kreditmarginaler så har yielden i fonden stigit till mycket attraktiva nivåer. Men trots den fina yielden så har årets avkastning inte riktigt hängt med. Vad beror det på och när kan vi vänta oss att avkastningen kommer tillbaka? Maria Andersson, förvaltare av fonden och en av 6 personer i vårt nordiska kreditteam svarar:

Carnegie Corporate Bond yielder drygt 8% idag. Årets uppgång mäts till ca 3%. Hur hänger dessa siffror ihop?

Underliggande obligationer sammanvägt har en förväntad yield på ca 8%. Den absoluta majoriteten av fondens innehav har utvecklats enligt plan eller till och med över plan. Men vissa obligationer (bolag) har av olika anledningar straffats av marknaden under 2023 och handlas en bra bit under nominellt värde. Något vi såg under året var att marknaden har blivit mer svartvit, bolag med lägre skuldsättning och en verksamhet som rullar på har handlats rätt stabilt medan bolag med en del utmaningar har nästan inte haft en botten vad gäller pris. Detta har såklart påverkat Carnegie Corporate Bond negativt. Samtidigt har räntan fortsatt komma upp vilket har kostat lite eftersom durationen/räntebindningen i portföljen har kommit upp något. På sikt tror vi att en högre duration kommer att vara positivt och vi fortsätter att justera upp den bit för bit.

Två exempel på bolag som har straffats är Heimstaden Bostad och Oriflame. I Heimstaden Bostads fall ser vi en väldigt god sannolikhet att obligationerna kommer att återbetalas i sin helhet varför vi ser avkastningen som uppskjuten snarare än förlorad vilket skulle innebära en förskjutning av 1-2 procent på portföljnivå. Vad gäller Oriflame så ser vi nedsidan som något begränsad utifrån nuvarande prissättning och bolaget har nyligen fått en ny ledning på plats, ett kostnadsbesparingsprogram samtidigt som de tittar på nya marknader för att något minska effekten från både pandemi och krig. Obligationen skall refinansieras först 2026 så ledningen har ett par år på sig att försöka vända skutan.

Vad behöver hända för att den ”uppskjutna avkastningen” ska komma tillbaka?

Avkastningen kan komma tillbaka av olika anledningar/scenarier; Vad gäller den mest drabbade fastighetssektorn så är det väldigt namnspecifikt i närtid, det vill säga att bolagen stärker upp likviditeten genom att avyttra större bestånd eller ta in nytt aktiekapital, där Corem som nyligen annonserade en försäljning om 12 miljarder är ett bra exempel vilket efterföljdes av stora positiva rörelser i deras kortare obligationer. För sektorn som helhet på lite längre sikt så skulle så klart en väg mot en räntenedgång vara positivt.

När i tiden ser ni då att denna ”uppskjutna avkastning” kommer?

Ju närmare förfall vi kommer desto närmare återlösenpriset brukar en obligation handla, förutsatt att marknaden är säker på att den kommer att kunna lösas/refinansieras. I dagsläget är portföljens genomsnittliga kreditduration drygt 2 år, vilket innebär att en stor del av den uppskjutna avkastningen bör komma inom denna tidsram. Samtidigt kan denna återhämtning ske långt tidigare än vid förfall om det sker stora positiva förändringar i bolagen som minskad skuldsättning, förbättrad likviditet, försäljning av tillgångar eller nya ägare etc där vi ibland till och med kan få en premie utöver återlösenkurs om obligationen återlöses i förtid.

Vad tror ni om framtiden/närmsta året?

Vi har positionerat portföljen utifrån en förväntad sämre ekonomi med en större övervikt mot investment grade och en mer defensiv high yield del. Trots detta så taktar fonden en bit över 8% och givet att nedsidan är begränsad i nuvarande prissättning i en del utmanande innehav som vi beskrivit ovan så ser vi att det är rimligt att förvänta sig en avkastning på cirka 7% efter avgifter kommande året.