Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Marknadskommentar

NOVEMBER 2022

Inflationen viker från höga nivåer men kommer troligtvis inte att komma ner tillräckligt snabbt för att vi ska kunna undvika en recession. Marknadens fokus kan snabbt skifta från inflation till företagens vinstutveckling. Vinstprognoserna för kommande kvartal är osäkra och det kommer att skapa turbulens på de finansiella marknaderna.

MÅNADENS SPANINGAR:

Bad news=Good news kan snart bli Bad news=Bad news

1.En ny trend för året som accentuerats under hösten är omsvängningen från förvärvsagendan till en avyttrings-eller avknoppningsagenda. I synnerhet gäller detta bolag som tidigare höll en väldigt hög förvärsvtakt. Det mest kända exemplet är fastighetsbolaget SBB som från att tidigare vuxit mycket snabbt, nu avser dela ut Amasten (som fokuserar på bostadsfastigheter) till aktieägarna. SBB har utöver det bland annat sålt sitt 50 procentiga ägande i Svenska Myndighetsbyggnader till Kåpan Pension och kommer också dela upp skolfastigheter i ett nytt bolag, Educo, där man avser avyttra 49 procent till Brookfield. Ett annat bolag som indikerat en ny strategi är spelutvecklaren Embracer där styrelsen uttalat en översyn med fokus på renodling, där man också överväger särnotering av vissa verksamheter. IT-konsulten TietoEvry, serieförvärvaren Vestum, samt ett antal fastighetsbolag, bland annat Corem, är andra exempel på bolag som under hösten indikerat att man gör en översyn som kan resultera i avknoppningar eller avyttringar. Den nya inställningen kommer sig självfallet främst av att kostnaden för att låna gått upp kraftigt, i synnerhet för de mer skuldsatta bolagen. Därtill så belönar inte längre börsen förvärvare med höjda aktiekurser och multiplar som under lågränteperioden fram till och med 2021.

2.Betydelsen av rätt bokstav. Den stora skiljelinjen i rating-världen går mellan High Yield och den mer försiktiga kategorin Investment Grade. På Standard & Poor´s skala går den gränsen mellan BB+ och BBB-. Det finns dock även andra steg som är av stor vikt och ett särskilt tydligt sådant finns just nu för fastighetsbolagen mellan BBB+ och A-, alltså en bit in i den mer försiktiga Investment Grade-kategorin. Emittenter i samtliga tre steg inom BBB prissätts till väldigt breda kreditmarginaler, så breda att emittenterna just nu inte omfinansierarsig i obligationsmarknaden. Däremot handlas A-emittenter till väsentligt tightare kreditmarginaler och här har flertalet emittenter rullat sin obligationsskuld under hösten. Inför nästa år blir det mycket intressant att följa hur bolagen inom BBB kommer att agera för att säkra sin framtida finansiering.

3. Bad news=Goodnews kan snart bli Bad news=Bad news. Under de senaste månaderna har värdepappersmarknaderna tolkat signaler om en försvagad ekonomi som något positivt. En svagare ekonomi lättar förmodligen på inflationstrycket och centralbankerna kan då gå försiktigare fram med räntehöjningar. Under stora delar av året har dock ekonomin visat sig förvånansvärt motståndskraftig, men på senare tid har det kommit tydligare signaler om att räntehöjningarna börjar bita på såväl ekonomi som inflation. Det har givit stöd till inte minst aktiemarknaderna. Samtidigt finns det en oro att centralbankerna tar i för mycket med räntehöjningarna så att ekonomin går in i en rejäl lågkonjunktur. I takt med att inflationen nu faller är det troligt att fokus alltmer kommer att flyttas till konjunkturutvecklingen och hur företagens vinster påverkas. Risken är då uppenbar att dåliga nyheter om ekonomin istället kommer att tolkas negativt av marknaderna. Oron för bolagens vinstutveckling tar över, något som förmodligen kommer att prägla 2023. Det goda med att centralbankerna tvingats höja räntorna är att det finns utrymme att sänka räntorna om ekonomin blir för svag. Och det kommer aktiemarknaden gilla! Men först måste vi genomlida fallande vinster i bolagen.

2022-12-04