Stäng
Språk
Meny

”Nu höjer vi kraven på företagens hållbarhetsrapportering”

Många som emitterar företagsobligationer har ett bristfälligt underlag om sitt hållbarhetsarbete, vilket gör det svårt för investerare att analysera risker och möjligheter. För att lyfta nivån har Carnegie Fonder tillsammans med Spiltan Fonder tagit fram ett batteri av frågor om hållbarhet till emittenter. ”Det rör sig om ett tjugotal ESG-relaterade frågeställningar som hjälper företagen att vässa sig ytterligare”, säger Carnegie Fonders ränteförvaltare Maria Andersson.

Större bolag har oftast ett etablerat och strukturerat hållbarhetsarbete som de lyfter fram i möten med investerare. Däremot finns en del över att önska hos många mindre bolag, särskilt de som är onoterade och som oftast verkar inom High Yield-segmentet.

”Utöver den finansiella informationen tycker vi att samtliga företag ska ha åtminstone en grundläggande rapportering inom ESG, och ser detta som en språngbräda för att få igång en bättre diskussion inom och med de mindre bolagen”, säger Daniel Gustafsson, kreditanalytiker hos Carnegie Fonder.

Initiativet kommer från Carnegie Fonder och Spiltan Fonder, två av de största investerarna inom nordisk High Yield. Till vardags konkurrenter om investerarnas gunst, men med ett gemensamt intresse av att få till en bättre transparens i hållbarhetsfrågor och därmed ett bättre beslutsunderlag.

”Vi på Carnegie Fonder tog kontakt med Spiltan Fonder för att se om de tillsammans med oss ville vara med och påverka High Yield-marknaden till att bli mer hållbar. Vi resonerade som så att det går inte bara att åtnjuta diverse fördelar med att vara en stor spelare på marknaden, utan med storlek kommer även ansvar”, säger Maria Andersson, som tillsammans med Niklas Edman förvaltar Carnegie High Yield Select och Carnegie Corporate Bond.

Ränteförvaltarna Maria Andersson och Niklas Edman.

Tillsammans har Carnegie Fonder och Spiltan Fonder nära 60 miljarder kronor investerade i företagsobligationer, varav drygt 25 miljarder är inom High Yield.

”Vi vill att företagen i samband med sina emissioner svarar på ett antal frågor gällande både miljö, socialt ansvar samt företagsstyrning. De flesta företag är redan duktiga och ambitiösa, och med det här vill vi hjälpa dem att vässa sig ytterligare.”

Sex verktyg för ansvarsfulla investeringar – läs mer om Carnegie Fonders hållbarhetsarbete här

Företagens svar är inte bara till för Carnegie Fonder och Spiltan Fonder, utan ska komma hela marknaden till kännedom. Samarbetet har precis börjat och planen är att med tiden utveckla önskemål och krav på marknaden för att ytterligare öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor.

”Vi har dessutom välkomnat kollegor i branschen att vara med på vårt initiativ. Ju fler desto bättre, då det ökar möjligheten att påverka. Många marknadsaktörer har hört av sig och är positivt inställda till initiativet, vilket underlättar processen med att begära önskvärd information om hur hållbara företagen är”, säger Maria Andersson.

Frågor till emittenter av företagsobligationer

Övergripande frågor:

 • Vilka är de tre största hållbarhetsrelaterade utmaningarna i er bransch?
 • Var befinner sig ert företag i förhållande till branschkollegor när det gäller hållbarhetsarbete? Före, efter eller som snittet?
 • Har företaget skrivit under FN Global Compact eller Science Based Targets? Rapporterar företaget till CDP eller andra relevanta initiativ i hållbarhetsfrågor?

Miljörelaterade frågor:

 • Vilka är företagets främsta klimatrelaterade möjligheter?
 • Vilka är företagets tre främsta risker när det gäller klimatförändring?
 • Planerar företaget några klimatrelaterade investeringar?
 • Bygger företagets verksamhet på någon tillgång eller resurs som det rådet brist på? Om ja, vilka åtgärder vidtas för att undvika att bristen blir ännu större? (Till exempel återvinning, återanvändning, effektivisering eller användning av substitut)
 • Avseende transitionsrelaterade risker (till exempel nya kundpreferenser eller ändrad lagstiftning): vilka risker eller möjligheter ser företaget mot ett koldioxidneutralt samhälle?
 • Var god ange företagets främsta bidrag till en positiv miljöpåverkan. (Om möjligt, ange också relevant SDG). Hur följs bidragen upp och hur kommuniceras de?

Sociala frågor:

 • Har företaget historiskt haft problem med arbetsmiljöolyckor? Om ja, hur har de följts upp? Vilka preventiva åtgärder vidtas?
 • Bedriver företaget några samhällsengagemang, utöver de som har direkt koppling till verksamheten?
 • Angående cirkulär ekonomi, hur hanteras inköp och avfall?
 • Har företaget mål, policies eller uppförandekoder avseende leverantörer? Hur ofta revideras leverantörerna?

Ägarfrågor:

 • Får samtliga medarbetare kontinuerlig utbildning om antikorruption? Finns det en extern visselblåsarfunktion? Finns några pågående eller historiska incidenter avseende korruption, kartellbildning eller annan oetisk affärsverksamhet? Vilka preventiva åtgärder vidtas?
 • Vilken är företagets skatterättsliga hemvist, det vill säga var betalar företaget skatt? Vad ligger bakom valet av hemvist?
 • Finns det oberoende ledamöter i styrelsen?
 • Ange om och i så fall i vilken omfattning företaget bedriver närståendetransaktioner.
 • Ligger ersättning till vd och övriga ledningsgruppen i linje med övriga branschen? Vilka KPI:er är kopplade till ersättningen? (Ange särskilt om hållbarhet och jämställdhet finns med bland KPI:erna)
 • Vänligen ange könsfördelningen på samtliga nivåer i företaget, särskilt i ledning och styrelse.
 • Är hållbarhetschefen med i ledningsgruppen? Om nej, vem rapporterar hen till?
 • Vänligen ange vilka av följande policies och koder företaget har på plats:
  • Kollektivavtal
  • Uppförandekod
  • Jämställdhetspolicy
  • Antikorruptionspolicy

Fler artiklar

Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken
Carnegie High Yield Select

Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken

Inflationssiffror haglar in på rekordnivåer fortsatt drivet av pandemin såväl som störningar i den globala ekonomin vilket har fått företrädesvis långa marknadsräntor att stiga kraftigt under inledningen av 2022. Månadens...

Daniel Gustafsson 5 maj 2022
Nordisk kreditmarknad relativt stabil i ett negativt risksentiment
Carnegie Corporate Bond

Nordisk kreditmarknad relativt stabil i ett negativt risksentiment

April månad var relativt händelserik med helomvändning från Riksbanken, globalt ränteuppställ samtidigt som risksentimentet haltade och globala kreditindex gick isär. Europeiska kreditmarginaler har kommit upp en hel del under månaden...

Maria Andersson 5 maj 2022
Starka rapporter, men flera tillväxthot

Starka rapporter, men flera tillväxthot

Ihållande hög inflation har lett till stigande räntor och förväntningar om att centralbankerna ska strama åt ekonomin kraftigare och i högre takt. Tillsammans med Ukrainakriget och Kinas nedstängningar för att...

John Strömgren 2 maj 2022