Stäng

Ny kreditfond breddar vår exponering

I fokus – Månadsrapport Carnegie Total

  • Oljerally ger ökad produktion
  • Orolig bostadsmarknad kan hämma konsumtionen
  • Trump driver igenom skattereform
  • Tyskland motor i starkt Europa

Börsen har under en längre tid solat sig i glansen av en välsynkroniserad återhämtning i den globala ekonomin. Nu närmar vi oss slutet av året och frågan är om vi åter får uppleva ett decemberrally för att stänga detta år i dur. Det finns dock orosmoln i form av överhettad bostadsmarknad och höga värderingsmultiplar, men det råder även brist på investeringsalternativ och låga räntor ger dessutom stöd åt aktiemarknaden.

Carnegie Total hade en negativ månad och minskade med 0,56 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades OPM Quality Companies bäst med en uppgång på 1,7 procent. Även Carnegie Rysslandsfond och Carnegie Asia hade en bra månad och steg med 1,1 respektive 1 procent. Carnegie Sverigefond hade en negativ månad och sjönk med 2,8 procent. Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield select väl och steg med 0,4 procent. Carnegie Corporate Bond och Carnegie Emerging Markets Corporate Bond minskade med 0,2 respektive 0,1 procent. Vi har under månaden investerat i två nya fonder; Carnegie High Yield Select samt C WorldWide Golbal Equities Ethical. Carnegie High Yield Select är en nischad räntefond och som startades i början av november. Fonden passar väl in i Carnegie Total och vi kan därmed bredda vår exponering inom räntedelen till att även omfatta high yield segmentet. Vi har även valt att investera i CWW Global Ethical, en global aktiefond med en fokuserad investeringsfilosofi. De identifierar globala trender och därefter utifrån en grundlig fundamental analys investerar de i en koncentrerad portfölj bestående av 25-35 bolag. De undviker att investera i bolag med huvudsaklig verksamhet inom alkohol, tobak, vapen och andra produkter och tjänster som de anser vara oetiska.

Oljepriset fortsätter upp och steg med 6 procent under månaden. Inte helt oväntat förlängde Opec produktionsbegränsningen i ytterligare nio månader. Men det blev en kompromiss, redan i juni ska utvecklingen och avtalet utvärderas. Saudiarabien är nöjda med att få till en förlängning på nio månader och Ryssland är troligtvis nöjda med att egentligen enbart förbundit sig till tre ytterligare månader. En slutsats man kan dra är att skifferoljeindustrin med all sannolikhet kommer fortsätta öka sin produktion.

Sverige

Konjunkturuppgången i Sverige har till stor del drivits på av ett ökat bostadsbyggande. En stor del av BNP utgörs av konsumtion, men bostadsbyggande har under något decennium ökat från 3 procent till cirka 6 procent idag. Bostadsbyggandet behövs men frågan är om rätt bostäder byggs och vad en inbromsning innebär för ekonomin. Byggandet är som sagt nödvändigt men har samtidigt kommit till en punkt där den nu även utgör en risk för den ekonomiska tillväxten. Export och industriinvesteringar kommer i viss mån att kunna kompensera. Bankerna kommer troligtvis att kunna hantera situationen utan några nämnvärda kreditförluster. Den stora frågan är snarare vad som händer med konsumtionen.

Under månaden steg Industri-PMI från 59,3 under oktober till 63,3 i november, vilket är tredje högsta noteringen för året. Orderingången stod för största bidraget till ökningen i indexet. Den starka siffran indikerar att industrin fortfarande går på högvarv. Även barometerindikatorn från KI som sammanfattar stämningsläget i den svenska ekonomin visar styrka och steg till 114,1 i november från 113,4 föregående månad. Därmed uppvisar barometern ett fortsatt mycket starkt läge i näringslivet. Dessutom har hushållens förtroende stigit två månader i rad och konfidensindikatorn ligger nu på 108, vilket är den högsta nivån sedan 2011.

 USA

Trump har med stor sannolikhet lyckts få igenom en stor reform. Omröstningen av den amerikanska skattereformen i senaten drog ut på tiden och det var i det längsta oklart om den skulle gå igenom. Förslaget godkändes med rösterna 51-49, dvs en republikan röstade emot. Reformen beskrivs som den största på 30 år och innefattar skattesänkning för ca 1500 miljarder dollar och att bolagsskatten sänks från 35 procent till 20 procent. Nästa steg är att komma fram till en slutlig version, det vill säga sammanföra det förslag som senaten röstat igenom med den version som representanthuset godkände för några veckor sedan. Det nya förslaget ska sedan klubbas igenom i de båda instanserna igen och sedan undertecknas av presidenten.

Marknaden förväntar sig en till räntehöjning från Fed i slutet av året. Yellen har tidigare flaggat för ytterligare tre höjningar under nästa år. Räntemarknaden brukar vara känslig och är vanligtvis en bra indikator för konjunkturen.  Det finns röster som lyfter fram att det finns en påtaglig risk att den amerikanska räntekurvan inverteras, dvs att korta räntor blir högre än långa räntor. Som vi nämnt i tidigare månadsbrev är flacka/inverterade räntekurvor vanligtvis en negativ signal och har historiskt vid flera tillfällen föregått tydliga nedgångar i ekonomin. Men sannolikheten för att Fed verkligen skulle driva normaliseringen så pass hårt är låg, med tanke på att inflationen ligger under målet. Kommande räntehöjningar och en gradvis bantning av balansräkningen talar för att de långa räntorna borde röra sig långsamt uppåt framöver.

Fed väntar fortfarande på att inflationen ska ta fart och ser man till den höga nivån på inköpschefsindex så borde den successivt komma upp, om det historiska sambandet med inköpschefsindex fortfarande håller.

Europa

Den europeiska konjunkturen är stark och det är Tyskland som är motorn. IFO-indexet som mäter klimatet inom näringslivet i Tyskland fortsätter att stärkas och senaste noteringen för november blev 117,5, jämfört med 116,8 föregående månad. Det var framför allt framtidsförväntningarna som ökade den senaste månaden. Uppgången innebar en ny rekordnotering för IFO-indexet. IFO kommunicerade även att utifrån deras beräkningar kommer Tysklands BNP att öka med 0,7 procent under fjärde kvartalet och för helåret 2017 ökar BNP med 2,3 procent. Även inköpschefsindex för industrin som steg till 60,1 i november, visar att euroområdet går åt rätt håll och senaste indexsiffran var den högsta på 17 år.

Vid de kvartalsvisa utfrågningarna i Europaparlamentets ekonomiska utskott tog ECB-chefen Mario Draghi upp att de faktorer som dämpar inflationstrycket är allvarliga men övergående. Ett svagt lönetryck är huvudorsaken till svaga kärninflationen. Den låga löneinflationen kan förklaras av en lång period av hög arbetslöshet, vilket kan ha påverkat löneförhandlingarna till att värdesätta ett säkert jobb snarare än höjda löner, enligt Draghi.

Frågan är hur vi ska tolka den starka makrostatistiken. Efter nio års uppgång kanske det inte är så konstigt att ett negativt tolkningsföreträde får fäste. Det finns en klar risk att riskaptiten har svalnat och investerare har blivit mer försiktiga, trots positiva signaler i form av stark statistik. Förhoppningsvis upplever vi just nu en mer mogen fas i konjunkturen och där ett högt kapacitetsutnyttjande leder till att investeringarna tar över som drivkraft.

Mer om fonden

Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Snabb återhämtning på världens aktiemarknader
Carnegie Total

Snabb återhämtning på världens aktiemarknader

Börsuppgången fortsätter och nu dessutom med stöd från förbättringar i den reala ekonomin. Senaste månaderna har kännetecknats av ett positivt tolkningsföreträde och ett ökat risktagande från investerarna. Trots de positiva...

Magnus Gustafsson 6 juli 2020
Har vi en hållbar uppgång?
Carnegie Total

Har vi en hållbar uppgång?

Aktiemarknaden har uppvisat en imponerande styrka med tanke på rådande omständigheter. Statistiken har varit katastrofal och viktiga indikatorer som industriproduktion och PMI befinner sig fortfarande i en djup kontraktion, skriver...

Magnus Gustafsson 4 juni 2020
”Åtgärder genomförs för att mildra effekterna”
Carnegie Total

”Åtgärder genomförs för att mildra effekterna”

Magnus Gustafsson, strateg och förvaltare av Carnegie Total, sammanfattar april och det makroekonomiska läget. Ladda ned rapporten i PDF Världens börser vände åter upp under månaden och återhämtade en stor...

Magnus Gustafsson 7 maj 2020