Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Obligationsfond

Ny obligation från statliga Specialfastigheter

Trenden från årets inledning, med successivt högre räntor över större delen av kurvan, fortsatte även under februari. Även förväntningar om ett agerande från Riksbanken flyttas framåt i tiden och nu är det ingen som förväntar sig en sänkning vid marsmötet och även för majmötet har förväntningarna om en lägre styrränta dämpats. Den svenska inflationsdata som presenterades under månaden var också något högre än väntat och även om KPIF justerat för energi kom in i linje med förväntningarna har årstakten en bit kvar till inflationsmålet. Med detta sagt är det ändå troligt att vi i samband med nästa penningpolitiska besked i slutet av mars kommer att få en reviderad och lägre räntebana jämfört med vad som kommunicerades vid novembermötet.

Vid månadsskiftet emitterade svenska staten en ny obligation med förfall 2035. Vi fyllde på vår exponering i obligationen under februari och får något bättre betalt jämfört med det förfall 2033 som vi finansierade köpet med. Under februari var vi även med i en emission av statligt ägda Specialfastigheter som äger och förvaltar några av Sveriges säkraste fastigheter som kriminalvårdsanstalter och domstolar. Vi var med i en obligation som emitterades med fem års löptid och som ger oss ungefär en procent mer årligen jämfört med om vi hade lånat ut till svenska staten direkt. Specialfastigheter har kreditbetyget AA+ från Standard & Poor’s och även om likviditeten inte är på samma nivå som för statsobligationer tycker vi att det är ett bra komplement i en samlad portfölj. Totalt utgör vår exponering mot bolaget ungefär 3 procent av Carnegie Obligationsfond.

Carnegie Obligationsfond har en försiktig kreditexponering mot stabila emittenter där vi köper obligationer i svenska kronor utgivna av svenska staten, kommuner och regioner. Därutöver har vi exponering mot statligt eller kommunalt ägda bolag samt mot säkerställda bostadsobligationer. Fonden är tydligt exponerad mot rörelser i svensk ränta då vi i huvudsak köper obligationer med fast ränta och med förhållandevis lång löptid.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.