Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield

Oro kring konsekvenserna

Mars blev ännu en volatil månad där turbulensen i Silicon Valley Bank och Credit Suisse resulterade i oro kring spridningsrisker inom banksektorn. Detta lugnade snabbt ner sig men fortsatt finns viss oro kring konsekvenserna om banker blir mer återhållsamma framöver, vilket skulle kunna resultera i sämre tillgång till lån för företag. Detta har gjort att vi sett hög volatilitet inom risktillgångar och krediter har tappat något under månaden även om det återhämtat sig från det initiala tappat i mitten av månaden, bland annat drivet av lägre marknadsräntor.

Trots volatilitet har det fortsatt göras lite transaktioner i primärmarknaden, vi har dock fokuserat mer på att köpa i sekundärmarknaden där prissättning varit mer attraktiv. Ett undantag var att vi investerade i det franska bolaget Nexans som gjorde en ny hållbarhetslänkad obligation. Nexans tillverkar kablar som bland annat används till att koppla upp förnyelsebar energi till elnätet, de har en stark ställning inom havsbaserad vindkraft där det enbart finns sett fåtal aktörer som klarar av att leverera det grövsta kablarna till havs.

Alternus annonserade förvånande i Q4 rapporten att man bröt sina lånevillkor och obligationspriserna dök 30-40 procent på informationsbrist och en stressad säljare av minimal volym. Kursen återhämtade snabbt delar av fallet och efter diskussioner med bolaget som presenterades mot slutet av månaden steg kursen ytterligare och handlas nu till cirka 10 procent underkurs. Bolaget åtar sig att inleda en strukturerad försäljning av mogna tillgångar, resa aktiekapital och refinansiera obligationen i förtid. Obligationen är säkerställd med operativa vindkraftsparker i Europa och vi ser volatiliteten i namnet som kraftigt överdriven. Detta är ett exempel på hur marknaden inte alltid är rationell och reagerar alldeles för kraftigt på negativa nyheter under volatila perioder trots att underliggande verksamhet överlag går bra. Denna volatilitet påverkar avkastningen negativt på kort sikt men på sikt tror vi prissättningen ska räta ut sig samtidigt som det ger oss goda möjligheter att göra bra investeringar.

Gustav Ekhagen, obligationer

Författare

Gustav Ekhagen

BSc in Fastighet & Finans från KTH och MSc i Företagsekonomi från Stockholms Universitet. Anställd sedan 2019 och har arbetat i branschen sedan 2014. Förvaltar Carnegie High Yield.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.