Stäng

Pånyttfödd optimism gynnar emerging markets

I mars som helhet noterade vi relativt små förändringar för krediter på tillväxtmarknader och Carnegie Emerging Markets Corporate Bond A backade 0,01 procent.

Den amerikanska centralbanken valde som väntat att genomföra årets första räntehöjning i mitten av mars då styrräntan justerades upp med 0,25 procentenheter. Samtidigt dämpades uppgången i amerikanska långräntor vilket, åtminstone delvis, kan berott på osäkerhet kring president Trumps förmåga att driva igenom reformer tänkta att stimulera den inhemska ekonomin.

I början av månaden noterades relativt stora utflöden ur amerikansk High Yield och kreditspreadar gick isär något.

Vi har överlag haft en relativt lugn månad avseende aktivitet i portföljen och inte gjort några större förändringar. Vi har fortsatt minska vår exponering mot Mexiko och sålt av ett innehav i landets ledande bank, BBVA Bancomer.

Det har förvisso varit en hel del nyemissioner under månaden, men då mycket kommer till tighta kreditspreadar är vi förhållandevis selektiva avseende vilka transaktioner som vi vill vara med på. Det är vår bedömning att det från dessa nivåer är svårt att få betalt för en generell tightning av marknaden och ser istället att själva urvalet, att välja rätt kredit, blir allt viktigare för fortsatt positiv utveckling.

Det ser överlag bra ut för många tillväxtmarknader och vi ser flera länder som gynnas av reformer och en pånyttfödd optimism. Det finns även förväntningar om att färre bolag på tillväxtmarknader hamnar på obestånd under 2017 jämfört med fjolåret och de senaste kvartalen har vi även noterat en inbromsning i antalet nedgraderingar ställt mot antalet uppgraderingar från de ledande rating-instituten. Detta ska sedan ställas mot att marknaden i stort har prisat in denna utveckling.

Vi fortsätter att med Emerging Markets Corporate Bond upprätthålla en balanserad portfölj både gällande kreditrisk, ränterisk och geografisk spridning. Ambitionen är att uppnå positiv avkastning och samtidigt ha en relativt låg volatilitet i portföljen.

Fler artiklar

Lugn månad för ”EM-Corpen”

Lugn månad för ”EM-Corpen”

Amerikanska räntor uppvisade viss volatilitet under oktober då de inledningsvis fortsatte stiga för att sedan falla tillbaka då investerare flydde risktillgångar i samband med ökad turbulens på aktiemarknaderna. Även börserna...

Mikael Engvall 5 november 2018
Fed vill minska spänningsmomentet

Fed vill minska spänningsmomentet

Kreditmarginalerna på tillväxtmarknaderna fortsatte att gå isär något under juni samtidigt som vi såg relativt små rörelser i amerikanska marknadsräntor. Som väntat höjde den amerikanska centralbanken styrräntan med 0,25 procentenheter...

Mikael Engvall 2 juli 2018
USA-räntor stökar till det

USA-räntor stökar till det

Under april riktades fokus inledningsvis mot Ryssland. Detta efter att USA i början av månaden utökat sanktionerna till ett antal nya privatpersoner och bolag. Främst gäller det bolag med koppling...

Mikael Engvall 2 maj 2018