Stäng

Positivt sentiment i början av september

Fastighetsbolagens rapportperiod för Q2 avslutades under den gångna månaden med några sena rapportörer. De bekräftade den positiva bilden från början av rapportsäsongen, med överlag resultat starkare än vi väntat oss.

Under coronapandemin har kassaflödena varit motståndskraftiga, de flesta bolagen har justerat upp fastighetsvärdena och nettouthyrningen har varit stabil och faktiskt positiv, om man aggregerar hela sektorn. Detta är sannolikt mycket bättre än vad någon vågat hoppas på under inledningen av pandemin. I snitt skrev de noterade fastighetsbolagen upp fastighetsvärdena med 0,2 procent i Q2 och ser man till hela första halvåret så var det endast fem av 28 fastighetsbolag som hade negativa värdeförändringar. Hotell och butiker är gemensamma nämnare för de bolag som skrivit ned sina värden. Övriga segment har utvecklats neutralt eller positivt.

Vi har även tittat på konsensusprognoserna för Q3 (SEPREF) för kontorsfastigheter i bästa läge. I det stora hela verkar förändringarna mot Q2 vara små. Prime yield i Stockholm förväntas komma in marginellt lägre än i Q2 medan kontorsmarknadshyrorna förväntas komma ner drygt 2 procent. För Göteborg och Malmö väntas oförändrade yielder men ungefär samma marginella nedställ på hyror som i Stockholm. Givet positiva fastighetsförsäljningar (kontor i Stockholm) den senaste veckan tror vi att utfallet för rapporterade fastighetsvärden faktiskt kommer att bli bättre än indikationen från Q3 förväntningarna ovan.

Mycket lite av de positiva kvartalsrapporterna syns i kurserna för fastighetsbolagen. Under inledningen av september har vi däremot sett ett helt annat intresse för fastighetsbolagen på börsen. Förutom den senaste tidens positiva fastighetstransaktioner har bland annat insiderköp, återupptagna återköpsprogram och utdelningar bidragit positivt.

Fastighetsaktier har under månaden kommit ner ett par procent. Vi ligger kvar med en något större andel än normalt av konjunkturokänsliga svenska hyresrätter, samhällsfastigheter, preferensaktier och D aktier.

Bland våra innehav i portföljen har Selvaag och NP3 gått bäst medan Atrium Ljungberg och Pandox har gått sämst under månaden. Störst positivt bidrag till vår portfölj har positionerna i Heba och Wallenstam givit, medan positionerna i Fabege och Balder har påverkat avkastningen mest negativt.

Vi har inte gjort några större förändringar i portföljen under månaden. Värt att nämna är att vi på marginalen har låtit exponeringen i Heba öka och vi har sålt av lite av vårt innehav i Castellum.

Mer om fonden

Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Man undrar när SBBs Ilija Batljan sover?
Carnegie Fastighetsfond

Man undrar när SBBs Ilija Batljan sover?

Under december månad var fastighetssektorn som aggregat endast marginellt upp på börsen. Flera enskilda bolag har dock gått starkt. Som vi nämnde i förra månadsrapporten är förvärvsaptiten i fastighetssektorn fortsatt...

Jonas Andersson 7 januari 2021
Tidiga budklappar
Carnegie Fastighetsfond

Tidiga budklappar

Under november månad var åter fastighetssektorn i fokus. Fastighetsbolagen gick mycket starkt och utvecklades bättre än börsen som helhet. Positiva resultat för flera coronavaccin presenterades och lyfte den generella riskaptiten....

Jonas Andersson 1 december 2020
Stora rabatter igen
Carnegie Fastighetsfond

Stora rabatter igen

Under oktober månad föll både fastighetsbolagen och börsen som helhet. Den gemensamma nämnaren var ökad oro för coronarelaterade problem efter snabbt ökande smittspridning igen. Kursfallen under månaden innebär att flera...

Jonas Andersson 5 november 2020