Stäng
Språk
Meny

Riksbankens prognos och fördelning av tillgångsköp

Räntan för svenska statspapper rörde sig nedåt under november och rörelsen blev kraftfull mot slutet av månaden då oro för en ny virusvariant bidragit till ökad riskaversion. Fallande räntor ledde till en uppgång för Carnegie Obligationsfond under november.

Riksbankens novemberbesked blev inte helt odramatiskt även om det inte innehöll några större överraskningar avseende styrräntan. Som väntat beslutade direktionen att behålla reporäntan på noll procent. Samtidigt lägger man nu in en höjning mot slutet av prognosperioden då räntebanan visar på ett uppställ under senare delen av 2024. Detta var inget som överraskade marknaden utan det som i stället gjorde avtryck var den omfördelning av tillgångsköp som planeras till första kvartalet 2022.

Det program avseende tillgångsköp som inleddes i mars 2020 löper ut i slutet av detta år. Därefter är Riksbankens prognos att innehavet av värdepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022 och att det sedan gradvis kommer att minska. Inom ramen för programmet som snart löper ut har en stor andel investerats i säkerställda bostadsobligationer. Under fjärde kvartalet har närmare två tredjedelar av obligationsköpen gjorts i detta segment. Under första kvartalet 2022 kommer Riksbanken att göra en annan fördelning av sina köp; 12 miljarder i statsobligationer, 12 miljarder i obligationer utgivna av region och kommun samt 12 miljarder i säkerställda bostadsobligationer. Andelen som investeras i bostadsobligationer går alltså från ungefär två tredjedelar till en tredjedel.

Riksbankens besked ledde till att spreadarna för bostadsobligationer gick isär. Att vi successivt går mot en marknad som frikopplas från de stödköp som Riksbanken gjort i samband med pandemin är samtidigt en naturlig utveckling. Vi gjorde inga dramatiska skiften i portföljen under november. Den enskilt största avyttringen var en försäljning av Nordeas bostadsobligation med förfall i september 2024.

Carnegie Obligationsfond investerar i obligationer i huvudsak emitterade av stat, kommun och hypoteksbolag. Fonden har lång räntebindning och är därmed exponerad mot rörelser i svensk ränta.

 

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Nytt budskap från Ingves
Carnegie Obligationsfond

Nytt budskap från Ingves

Inflationsoron fortsätter att vara det dominerande temat i räntemarknaden och trenden från föregående månad fortsatte med ränteuppställ över hela linjen. Vid Riksbankens möte i slutet av april meddelades att reporäntan...

Mikael Engvall 2 maj 2022
Kraftiga ränteuppställ
Carnegie Obligationsfond

Kraftiga ränteuppställ

Inflationsoron satte sin tydliga prägel på räntemarknaderna under mars. Den temporära tillflykt som investerare såg i statspapper i samband med den ryska attacken mot Ukraina överskuggades snart av ett alltmer...

Mona Stenmark 4 april 2022
En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 28 mars 2022