Stäng

”Riskpremien högre än på länge”

Carnegie Corporate Bond, som investerar i nordiska företagsobligationer, steg 0,98 procent under 2015. Förvaltarna Babak Houshmand berättar om årets som gått och beskriver fondens förvaltning och framtidsutsikter.

Utveckling
Fonden steg 0,98 procent under 2015, första halvåret 1,86 procent och andra halvåret -0,87 procent. Nettoflödet för fonden var ett negativt flöde på 660 miljoner kronor. NAV slutade året på 12,1 miljarder kronor. Långa räntor var marginellt upp på året men utvecklingen var väldigt slagig. Marknaden har generellt varit volatil och få räntefonder har lyckats generera positiv avkastning för året.

Den så kallade spreaden eller skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statspapper minskade under första halvåret och det gynnade fondens utveckling medan andra halvåret visade på ökad premie för företagsobligationer, över alla segment. Detta var den starkaste orsaken till negativ avkastning under andra halvåret. Fonden investerar i nordiska och nordiskrelaterade företagsobligationer.

Förvaltning
Året sista dagar bjöd på en efterlängtad och närmast historisk räntehöjning från den amerikanska centralbanken (FED) efter nio år utan räntehöjningar. Dagens penningpolitik är fortsatt expansiv på en global nivå trots senaste räntehöjningen från FED och man ska inte glömma att den europeiska centralbanken befinner sig fortsatt i expansiv fas med ytterligare kvantitativa lättnader att vänta.

Vår egen Riksbank har fått se sig själv utskälld för den penningpolitik man för och fler börjar ifrågasätta både inflationsmål och den politik som förs där Sverige realt står ut som en högpresterare i Europa. Om inflation ska komma genom lägre exportpriser och nu senast med valutainterventioner får tiden utvisa.

Nog om centralbanker, även om dessa (tyvärr) tar upp alldeles för mycket så har även geopolitiska samt realekonomiska händelser påverkat marknaden under året. Ryssland som vi nämnde i förra året har varit ett återkommande tema. Det som höjde pulsen på marknaden markant blev trots allt den kinesiska ekonomin och efterföljande börsfall.

Vi hänvisar till våra kollegor som agerar på dessa marknader för närmare beskrivning men vi kan konstatera att effekterna var negativa på både kreditmarkander och aktiemarknader världen över. Att Iran delvis har släppts in från kylan har stor relevans för oljepriset då de är världens fjärde största producent och yterliggare utbud på marknaden har påverkat priset negativt.

Få länder beroende av oljan balanserar sin budget på dessa nivåer och få oljebolag är lönsamma. När stora statsfonder väljer att sälja finansiella tillgångar för att finansiera inhemsk ekonomi så blir effekten att priset på finansiella tillgångar sjunker.

Trots dessa oroligheter var fonden var aktiv både i primär- och sekundärmarknaden under året, och större strategiska investeringar inkluderar bland annat Akelius, Volvo och isländska banker. Vi har fortsatt minskat exponeringen mot oljesektorn. Fonden bör kunna ge en avkastning om 4-6 procent över en cykel men givet dagens ränteläge är närmare 3-4 procent realistiskt.

Derivat handel m m
Fonden valutasäkrar obligationer utgivna i utländska valutor mot svenska. Fonden påverkas därmed inte nämnvärt av valutarörelser. Fonden kan använda derivat, dels för att öka eller skydda kreditexponering men också att minska eller öka räntedurationen. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden använts som riskbedömningsmetod.

Framtidsutsikter
Den som är orolig för vad höjda räntor kan göra för portföljen och letar efter förvaltare med erfarenhet av uppåtgående räntor får leta förgäves. Det var nämligen över 35 år sedan vi hade en bred trend av uppåtgående räntor som inte drevs av enskilda länders kreditrisk. Huruvida räntor nu ska röra sig uppåt får tiden utvisa. Argumenten för är att normal ränta är högre än dagens, och inflaterade tillgångar kan trycka på en kraftig ränteuppgång.

Pessimisten kan peka på att ekonomin stagnerat och vi har ett ”japanscenario” framför oss med år av låga räntor, där inflation lyser med sin frånvaro, ekonomin växer i beskedlig takt samt att jämviktsarbetslöshet har ökat.

Detta är några av argumenten. Vi kommer att fortsätta hålla kort duration för att inte vara exponerade mot kraftiga ränteuppgångar. Vi konstaterar att riskpremien för företagsobligationer är högre än på mycket länge vilket är positivt, särskilt för bolag inom så kallad investment grade.

Centralbanker står fortsatt i fokus, bankregleringar är het materia där banker numera bara anställer personal inom rapportering och regelefterlevnad. Geopolitiska risker är fortsatt höga och vi ersätter Grexit med Brexit.

Mer om fonden

Corporate Bond 3 SEK

Grafen ovan visar data för Carnegie Corporate Bond 3 (SEK). Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (NOK), 3 (EUR), 1 (SEK med kvartalsvis utdelning), 1 (EUR) samt 3 (CHF)....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Samtliga fonder öppna för handel igen

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel. I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en...

Erik Amcoff 22 mars 2020
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Äntligen IG-rating för SBB
Carnegie Corporate Bond

Äntligen IG-rating för SBB

April och vårväder har satt sina spår i humöret runt omkring i världen och flertalet konflikter verkar plötsligt vara på bättringsvägen. Carnegie Corporate Bond utvecklades urstarkt under månaden och steg...

Niklas Edman 3 maj 2019