Stäng

Sänkta prognoser och ökade stimulanser i sikte

  • Coronavirus i fokus
  • Rebalansering av portföljens tillgångsslag
  • Svagare stämningsläge i Sverige
  • Oväntad räntesänkning av amerikanska Fed

Världens börser föll kraftigt i spåren av coronavirusets framfart under februari. Oron stiger bland investerare och just nu ligger allt fokus på coronaviruset och dess spridning. Det är naturligtvis svårt att bedöma hur pass stor påverkan och omfattning som Corona kommer att få på den globala ekonomin. OECD har sänkt sin globala tillväxtprognos från 2,9 till 2,4 procent för innevarande år, på grund av coronavirusets utbrott. Risken har ökat för produktionsstörningar vilket tex kan leda till komponentbrist. Kinas officiella inköpschefsindex för industrin föll brant till rekordlåga 35,7 i februari, jämfört med 50,0 månaden innan.

Centralbankerna står redo att agera och mycket talar för räntesänkningar. Om nödvändigt kommer ekonomiska stimulansåtgärder att genomföras i spåren av virusutbrottet. Dollarn har försvagats och vi har sett stora rörelser på räntemarknaden.

Den amerikanska tioårsräntan noterade ett nytt bottenrekord på 1,15 procent under månaden. Både dollarn och obligationsräntorna signalerar om kraftigt höjda förväntningar på ett agerande från den amerikanska centralbanken.

Vi har fått en stor korrigering på aktiemarknaden och det är mycket möjligt att vi kommer att få se ytterligare nedgångar.  I ett läge där marknaden är väldigt volatil fokuserar vi på att upprätthålla en väldiversifierad portfölj och inte ta för stora risker. Genom att kontinuerligt rebalansera vikten mellan tillgångsslagen i fonden bibehåller vi risknivån samt avkastningsprofilen.

Carnegie Total Plus

Carnegie Total Plus hade en negativ månad och sjönk med 4,9 procent. Samtliga av fondens aktie- och räntefonder backade under månaden. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Asia relativt väl med en nedgång på 1,3 procent. Carnegie Rysslandsfond och Carnegie Spin-off utvecklades negativt med 13,4 respektive 9,7 procent. Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select negativt med 0,39 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade hade en negativ månad och sjönk med 0,39 respektive 0,13 procent. Under slutet av månaden rebalanserade vi vikten mellan tillgångsslagen.

Sverige

Konjunkturinstitutets barometerindikator som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin steg med 1,8 enheter till 97,1 i februari. Uppgången förklaras främst av starkare signaler från tillverkningsindustrin och hushållen. Trots uppgången under februari indikerar den låga nivån på ett svagare stämningsläge än normalt.

Inköpschefsindex för den svenska tillverkningsindustrin steg till 53,2 i februari, en uppgång med 1,7 indexenheter jämfört med januari. Det är den högsta noteringen på 15 månader. Indexnoteringen ska nog tolkas med viss försiktighet, då svaren från inköpscheferna troligtvis gavs relativt tidigt under månaden och ännu inte reflekterar effekterna av coronaviruset. Vid februarimötet lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad. De behöll även sin prognos angående räntebanan. Enligt riksbankschefen Stefan Ingves så bevakar de virusutvecklingen noga, men anser att det krävs en bättre överblick, och att det är för tidigt att agera.

Europa

Vi har under senaste månaderna noterat en återhämtning från låga nivåer i den europeiska statistiken. Inköpschefsindex för den tyska tillverkningsindustrin steg från 45,3 till 48. IFO-index som mäter klimatet inom näringslivet i Tyskland steg marginellt till 96,1, en ökning med 0,1 indexenheter från januari. Även inköpschefsindex för euroområdet steg till 49,2 i februari, jämfört med 47,9 föregående månad. Uppgången indikerar att stämningsläget inom den europeiska industrin verkar ljusna något.

USA

I skrivande stund genomför Fed en sänkning med 50 punkter till 1,00-1,25. Tidpunkten för räntesänkningen är oväntad. Det är ovanligt att Fed genomför en ränteförändring mellan ordinarie möten. Senast den amerikanska centralbanken genomförde en sänkning mellan möten var under finanskrisen 2008. Jerome Powell kommunicerade i samband med beskedet att den amerikanska ekonomin fortfarande är stark, men att coronaviruset utgör risker för den ekonomiska aktiviteten. Vidare kommer kommittén följa utvecklingen noggrant och dess konsekvenser för de ekonomiska utsikterna, och kommer att agera på ett lämpligt sätt för att stödja ekonomin.

Mer om fonden

Total Plus 3 SEK

Utvecklingen för den 23 mars avser utveckling för både den 20 och 23 mars då inget NAV beräknades för fonden den 20 mars. Carnegie Total Plus är en global blandfond som...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Trots positiva tongångar finns moln på himlen
Carnegie Total Plus

Trots positiva tongångar finns moln på himlen

Börsuppgången fortsätter och nu dessutom med stöd från förbättringar i den reala ekonomin. Senaste månaderna har kännetecknats av ett positivt tolkningsföreträde och ett ökat risktagande från investerarna. Trots de positiva...

Magnus Gustafsson 6 juli 2020
Investerare blickar framåt
Carnegie Total Plus

Investerare blickar framåt

Aktiemarknaden har uppvisat en imponerande styrka med tanke på rådande omständigheter. Statistiken har varit katastrofal och viktiga indikatorer som industriproduktion och PMI befinner sig fortfarande i en djup kontraktion, skriver...

Magnus Gustafsson 4 juni 2020
Kallelse till bolagsstämma 2020

Kallelse till bolagsstämma 2020

För andelsägare i Carnegie Fonders Luxemburgbaserade fonder hålls årlig bolagsstämma i Luxemburg den 23 april 2020. För mer information, vänligen läs kallelsen eller kontakta oss via businessupport@carnegiefonder.se. Carnegie Fonder Portfolio...

Kristina Flintull 8 april 2020