Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Likviditetsfond

Semesterlugn

Som vanligt har juli varit en lugn månad utan någon större aktivitet i svensk primärmarknad. Stibor fortsatte upp under månaden och även om Riksbanken ligger lågt nu under sommaren efter sin höjning vid halvårsskiftet så höjde både europeiska centralbanken och amerikanska Federal Reserve sina respektive styrräntor med 0,25 procentenheter. Nästa ordinarie penningpolitiska möte för Riksbankens direktion kommer först i slutet av september.

I portföljen har vi adderat en del kommunexponering i andrahandsmarknaden. Exempelvis tog vi in en post Göteborg med drygt 3 års löptid som med nuvarande nivå på Stibor ger oss drygt 4 procent i underliggande avkastning. Vi köpte även en post i statligt ägda Specialfastigheter. Med löptid till september 2026 så får vi drygt 50 punkter över Stibor vilket i dagsläget innebär närmare 4,5 procent i ränta. Ett statspapper med likvärdig löptid skulle gett oss omkring 3 procent. Detta samtidigt som vi som fodringshavare har rätt till förtida lösen om staten inte längre är direkt eller indirekt ägare till 100 procent av bolaget. Specialfastigheter har AA+ Rating ifrån Standard & Poor´s och även om bolagets obligationer inte har samma likviditet som svenska statsobligationer tycker vi att det är ett bra meravkastande alternativ att ha exponering mot.

I övrigt har vi adderat en mindre post i telekomoperatören Tele 2 samt bostadsobligationer utgivna av Nordea och SEB. De senare ser vi mer som en likviditetsplacering med kort löptid och vi har beredskap att agera när primärmarknaden öppnar upp på allvar efter sommaren.

Carnegie Likviditetsfond ska ses som en försiktig fond som tack vare en högre basränta har goda förutsättningar till positiv avkastning. Fonden har exponering mot stat och kommun, säkerställda bostadsobligationer, seniora bankobligationer samt företagsobligationer inom Investment Grade. Genom att i huvudsak investera i obligationer med rörlig ränta har vi en låg ränterisk i portföljen.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.