Stäng

Skiftat fokus efter överraskande rapportsäsong

Under februari skiftade marknadens fokus från att senaste månaderna ensidigt koncentrerat sig på covid-19 och dess inverkan på bolagens resultat, har nu blickfånget vidgats. Efter en överraskande stark rapportsäsong har det stora samtalsämnet varit ökande inflationsförväntningar och stigande långräntor. De enorma stimulanspaketen har eldat på riskaptiten där risktillgångar och råvarupriser tangerar rekordnivåer. Återhämtningen är dock tudelad när centralbankerna håller fast i sin expansiva politik samtidigt som marknaderna förväntar sig högre räntor.

Stigande långräntor påverkar primärt europeiska krediter som handlas med fast ränta då det i Europa främst är marknadsräntan som förändrats medan kreditmarginaler rört sig i sidled. Eftersom fonden främst investerar i obligationer med rörlig ränta har durationseffekten varit marginell. Samtidigt har vi sett god riskaptit i Norden under månaden med sjunkande kreditmarginaler inom primärt det högavkastande segmentet, vilket bidragit till avkastningen efter starka rapporter. Vår bedömning är dock att segmentet fortsatt framstår som mycket attraktivt ur ett historiskt perspektiv.

”Bland annat har vi investerat i Aker Horizons, som är nya i obligationsmarknaden och det noterade dotterbolaget där Aker samlar sina innehav inriktade på grön teknik och klimatpositiva investeringar.”

I Norden har vi sett en aktiv primärmarknad där många emissioner kommit på intressanta nivåer och vi har därav gjort några mindre förändringar i portföljen. Bland annat har vi investerat i Aker Horizons, som är nya i obligationsmarknaden och det noterade dotterbolaget där Aker samlar sina innehav inriktade på grön teknik och klimatpositiva investeringar. Vi har finansierat köpet med att avyttra vårt innehav i moderbolaget Aker. Vi har även minskat vår exponering i Handelsbanken på grund av kommande förfall, och i stället valt att öka i SEB som är ny på topp 10.

Carnegie Corporate Bond steg under månaden med 0,46 procent och avkastningen för året uppgår därmed till 1,17 procent.

Coronavirusets framfart skapar stor osäkerhet och även om vi sett en stark återhämtning är kreditmarginalerna i mångt och mycket fortsatt kvar på attraktiva nivåer, speciellt inom högre avkastande krediter i Norden. Vi vidhåller vår konservativa ansats med en balanserad och diversifierad portfölj med fokus på likviditet. Vi fortsätter att fokusera på hållbara bolag vilket vi är övertygade om kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen.

Mer om fonden

Fler artiklar

Investeringar i IF, ICA och i Vantage Towers
Carnegie Corporate Bond

Investeringar i IF, ICA och i Vantage Towers

Månaden har präglats av en hög riskaptit med stigande börskurser drivet av generellt sett starka bokslutsrapporter, påeldat av centralbanksstimulanser och en stark tilltro att vi närmar oss återöppning i allt...

Niklas Edman 6 april 2021
Stabil nordisk marknad
Carnegie Corporate Bond

Stabil nordisk marknad

Januari fortsatte på inslagen bana men med viss volatilitet där månaden startade i positiv ton med framgångar i vaccinationen och nya enorma stimulanspaket från Biden. Andra halvan av månaden har...

Niklas Edman 3 februari 2021
Påbörjad vaccination driver riskaptiten
Carnegie Corporate Bond

Påbörjad vaccination driver riskaptiten

Covid, Covid, Covid! Efter att ha präglat nyhetsflödet under närmare ett års tid kom godkännanden för vaccin och påbörjad vaccination under månaden att driva riskaptiten. Investerare ser ett ljus i...

Niklas Edman 7 januari 2021