Stäng
Språk
Meny

Skogsbolagens aktier har fallit, därför ökar fonden i Holmen

I augusti reducerade fonden aktieandelen i syfte att reducera risknivån. Det visade sig vara lägligt då aktier har utvecklats svagt sedan dess. Förklaringarna är många men de övergripande anledningarna är att amerikanska centralbanken nu tydligt aviserat att deras stödköp av obligationer kommer att börja trappas av inom kort, höga energipriser, osäkerhet avseende Kinas tillväxt med beaktande av fastighetsbolaget Evergrandes finansieringssituation samt svårigheter i USA att få tillräckligt politiskt stöd för aviserade investeringar och reformer samt inte minst en höjning av statens skuldtak.

Räntorna har stigit, vilket inneburit att statsobligationers värde har fallit. Då fonden investerar i företagsobligationer har fonden i stället fått ett positivt bidrag från räntedelen även om viss svaghet har kunnat skönjas på den marknaden på sistone. Efter stora kursuppgångar är mycket nu högt värderat.

”Investmentbolagen brukar generellt ha svårt att hålla emot när marknaderna viker”.

De likvida medel som aktieförsäljningarna skapade har nu i september delvis tagits i anspråk, företrädesvis i två gamla favoriter men även i ett nytt innehav. Skogsbolagens aktier har fallit ganska mycket på kort tid och fonden har därför ökat positionen i Holmen. De långsiktiga möjligheterna i skogsbolagen med egna skogstillgångar kvarstår. Höjda energipriser är negativt men bolagen har ju även krafttillgångar som bör värderas upp om prisjusteringarna är varaktiga. Holmen exempelvis är självförsörjande till drygt 55 procent. Investmentbolagen brukar generellt ha svårt att hålla emot när marknaderna viker. Bakgrunden är att bolagen ofta är belånade i större eller mindre utsträckning vilket ger hävstångseffekt. I Investors fall sammanföll marknadens nedgång med ett bud på SOBI. Om budet fullföljs är Investor skuldfritt medan bolagets målsättning är att skuldsättningen ska vara 5-10 procent. Således finns stort utrymme för nya portföljinvesteringar. Med en skattad rabatt om knappt 20 procent framstår Investoraktien som attraktiv och fonden passade på att utöka innehavet.

Det nya innehavet utgörs av Karnov, en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö, hälsa och säkerhet. Kunderna är bland annat jurister, revisorer och skatterådgivare. Bland varumärkena kan nämnas Norstedts Juridik och Notisum. Bolaget verkar på den svenska och danska marknaden. Tillväxten är låg, 2 procent årligen, men mycket stabil. Bolaget ser möjligheter att addera nya geografiska marknader på sikt. Lönsamheten är hög och knappt 80 procent av omsättningen är återkommande intäkter i form av prenumerationsintäkter. Verksamheten binder mycket lite kapital och bolagets finansiella ställning ger utrymme för fortsatta förvärv.

I räntedelen bör nämnas att fondens största innehav, Heimstaden Bostad, köper lägenheter i Berlin, Hamburg, Stockholm, Malmö och Köpenhamn till en total förvärvskostnad om SEK 92.5 miljarder från Akelius. Portföljen genererar SEK 2,8 miljarder i hyresintäkter. Men endast hälften av beståndet har genomgått uppgraderingar och det finns anledning att tro att den andra hälften kommer att uppgraderas av Heimstaden, vilket ger möjlighet att framöver höja intäkterna. Därutöver finns potential att ta ut operationella och finansieringssynergier. Köpet finansieras genom såväl en nyemission av aktier som nya lån.

Mer om fonden

Carnegie Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits sedan 1988 och är populär hos människor ”mitt i livet”. Extra populär i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ytterligare ett bra år
Carnegie Strategifond

Ytterligare ett bra år

Trots illavarslande rapporter om Omikronvariantens smittspridning, signaler från den amerikanska centralbanken, FED, att räntehöjningar blir aktuella under 2022 och rekordhöga energipriser i Europa hade risktillgångar en stark månad. Aktiepriserna fortsatte...

John Strömgren 4 januari 2022
Försiktigare offensiv

Försiktigare offensiv

Återhämtningen i ekonomin och på aktiemarknaderna fortsatte i november även om rapporter om högre inflation än förväntat väcker oro. Det främst prisökningar på varaktiga varor som driver på. Det finns...

John Strömgren 6 december 2021
Marknaden beredd på störningar

Marknaden beredd på störningar

Företagens rapporter för årets tredje kvartal vittnar om en fortsatt hög efterfrågan och god orderingång. Störningar i logistikkedjan och stigande priser på insatsvaror tynger däremot resultaten. Prisökningarna kan till viss...

John Strömgren 3 november 2021