Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Investment Grade

Sommarstiltje på marknaden

Juli blev, som väntat, en mycket lugn månad. Aktiviteten i primärmarknaden avseende IG-bolag i den svenska marknaden avtog redan i början av månaden för att sedan avstanna helt. I sekundärmarknaden skedde viss omsättning om än i betydligt mindre omfattning och främst i kortare löptider. Bolagens Q2-rapporter har duggat tätt och det har överlag sett stabilt ut och framförallt bankerna har släppt starka rapporter. Det har varit stort fokus på fastighetsbolagens rapporter där det generellt synts sämre räntetäckningsgrader och nedskrivningar av fastighetsvärden samt på den positiva sidan ökade hyresintäkter.

Vi har inte gjort några större förändringar i fonden under månaden, utan har bibehållit portföljens exponering som är väl balanserad i termer av sektorer, löptider och ratingfördelning. Vi avyttrade en mindre post i fastighetsbolaget Fastpartner då Moody’s under månaden sänkte bolagets kreditbetyg två nivåer till Ba3 (motsvarande BB-). Då obligationen hade kort löptid kvar till förfall i mars 2024 var prisrörelsen i obligationen begränsad.

Att Stibor kontinuerligt blivit högre bidrar positivt till den löpande avkastningen i fonden då Stibor är basräntan för våra obligationer med rörlig ränta. Fonden består till största delen av obligationer med rörlig ränta vilket ger en låg ränterisk och innebär att effekten av ränterörelser på fonden är begränsad. Tillsammans med en attraktiv nivå på kreditmarginaler resulterar det i goda avkastningsförutsättningar framgent.


Det finns naturligtvis viss risk för att vi kommer uppleva volatila marknader när vi blickar framåt och vi står konsekvent fast vid vår defensiva investeringsfilosofi med fokus på stabila bolag, hållbarhet, likviditet och diversifiering.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.